Terug
Gepubliceerd op 02/03/2023

2023_DCME_00058 - Bestek GAC_2022_02458 (SWOU12246). Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein, Merksem - Gunning - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00058 - Bestek GAC_2022_02458 (SWOU12246). Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein, Merksem - Gunning - Goedkeuring 2023_DCME_00058 - Bestek GAC_2022_02458 (SWOU12246). Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein, Merksem - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht "Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein" werd vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02458 uitgeschreven. Op 30 november 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

 • voor perceel 1 - wegeniswerken
  • HERTSENS INFRA NV, OEVERKANT 38 te 2070 ZWIJNDRECHT, met ondernemingsnummer 0444.793.696.

 • voor perceel 2 - leveren en plaatsen speeltoestellen en valdemping
  • SPERECO BVBA, WEERTERSTEENWEG 383 te 3640 KINROOI, met ondernemingsnummer 0419.539.945;
  • HERTSENS INFRA NV, OEVERKANT 38 te 2070 ZWIJNDRECHT, met ondernemingsnummer 0444.793.696; 
  • MOVE & PLAY BV, KLEIN-HEIDESTRAAT 10 bus 1 te 3670 OUDSBERGEN, met ondernemingsnummer 0677.812.838.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.

Perceel 1 - wegeniswerken kan gegund worden aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde de firma HERTSENS INFRA NV.

Voor perceel 2 - leveren en plaatsen speeltoestellen en valdemping, werden de offertes als volgt beoordeeld:

InschrijverOntwerp op 100 punten
SPERECO BVBA 87
HERTSENS INFRA NV
 70
MOVE & PLAY BVBA 55

De  offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

 1. SPERECO BVBA;
 2. HERTSENS INFRA NV;
 3. MOVE & PLAY BVBA.

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11  bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor openbaar domein.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010103 - Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein
2MER010103M01290 - SWOU12246 Kastanjeboomplein (heraanleg speel- en sportterrein)

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning goed voor "Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein" voor perceel 1 - wegeniswerken, op basis van bestek GAC_2022_02458, aan HERTSENS INFRA NV, OEVERKANT 38 te 2070 ZWIJNDRECHT, met ondernemingsnummer 0444.793.696, tegen een bedrag van 149.291,48 EUR incl. BTW.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de gunning goed voor "Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein" voor perceel 2 - leveren en plaatsen speeltoestellen en valdemping, op basis van bestek GAC_2022_02458, aan SPERECO BVBA, WEERTERSTEENWEG 383 te 3640 KINROOI, met ondernemingsnummer 0419.539.945, tegen een bedrag van 92.044,70 EUR incl. BTW.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein - perceel 1 - wegeniswerken

164.220,63 EUR inclusief btw en 10% herzieningen

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2MER010103M01290
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090940
budgetperiode: 2300

4005545832

Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein - perceel 2 - leveren en plaatsen speeltoestellen en valdemping

92.044,70 EUR inclusief btw

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2MER010103M01290
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090940
budgetperiode: 2300
4005545838

Bijlagen

 • 02458_Gunningsverslag.pdf