Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

Notulen  districtscollege Merksem

do 02/03/2023 - 10:00 collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege

Agendapunten

HD 1.

2023_DCME_00058 - Bestek GAC_2022_02458 (SWOU12246). Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein, Merksem - Gunning - Goedkeuring

Aanvaard tot de zitting als hoogdringend agendapunt

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
HD 1.

2023_DCME_00058 - Bestek GAC_2022_02458 (SWOU12246). Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein, Merksem - Gunning - Goedkeuring

2023_DCME_00058 - Bestek GAC_2022_02458 (SWOU12246). Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein, Merksem - Gunning - Goedkeuring
1.

2023_DCME_00039 - Districtscollege - Notulen 16 februari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
1.

2023_DCME_00039 - Districtscollege - Notulen 16 februari 2023 - Goedkeuring

2023_DCME_00039 - Districtscollege - Notulen 16 februari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 16 februari 2023.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege.  De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgegekeurd  aan de districtsraadsleden bezorgd.

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 16 februari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
2.

2023_DCME_00040 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen februari 2023 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2.

2023_DCME_00040 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen februari 2023 - Kennisneming

2023_DCME_00040 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen februari 2023 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Met het besluit van 18 oktober 2007 (jaarnummer 1598) besliste de districtsraad dat het districtscollege maandelijks kennis geeft van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst.

Argumentatie

In de maand februari 2023 nam het districtscollege een aantal beslissingen die voldoen aan de voorwaarden om ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de districtsraad.

Juridische grond

In de artikels 6 en 7 van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) verplicht de gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt. De gemeenteraad beslist om aan de districtsraden te suggereren dat zij een gelijkaardige kennisgevingsplicht per kwartaal voorzien van districtscollege aan districtsraad, naar analogie met de kennisgevingsplicht van college aan gemeenteraad.

Volgens artikel 134 §1 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, overdragen aan de districtsraden.

Volgens artikel 134 §2 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan het college de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, overdragen aan de districtscolleges.

Regelgeving: bevoegdheid

De artikelen 41 en 56 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten.

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende maandtabel van districtscollegebeslissingen over opdrachten investeringsbudget februari 2023:
 
Omschrijving Raming Bestelbonnummer Budgetplaats Goedgekeurd besluit

Catershoflaan - Wegeniswerken

Colas Noord nv

2.414.103,34 EUR

4005541409 5072500000 Zitting 9 februari 2023
Jaarnummer26

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DCME_00041 - Beleids-en beheerscyclus - Kwartaalrapportering 4/2022 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
3.

2023_DCME_00041 - Beleids-en beheerscyclus - Kwartaalrapportering 4/2022 - Kennisneming

2023_DCME_00041 - Beleids-en beheerscyclus - Kwartaalrapportering 4/2022 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het college keurde op 27 maart 2020 (jaarnummer 2852) de werkwijze van rapportering en bijsturing voor 2020-2025 goed.

Het managementteam nam op 29 november 2017 (jaarnummer 630) kennis van de presentatie "strategische coördinatie 3.0".

Het managementteam nam op 24 januari 2018 (jaarnummer 20) kennis van de nieuwe werkwijze van rapportering en bijsturing voor 2018 en 2019.

De districtsraad keurde op  31 januari 2019 het Merksems bestuursakkoord 2019 - 2024 goed (jaarnummer 10).

De bestuursakkoorden van de stad Antwerpen en districten worden gerealiseerd door doelstellingen te halen.  Tussentijds rapporteren toont de stand van zaken, geeft de kans om tijdig bij te sturen en maximaliseert op die manier de kans om doelstellingen te halen. De periodieke rapportage maakt ook een verantwoording van middelen mogelijk.

Argumentatie

De rapportage gebeurt aan de hand van de kwartaalrapportering waar  de belangrijkste resultaten van kwartaal 4/2022 worden weergegeven. Op basis daarvan kan het districtscollege bijsturen of acties formuleren.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010104 - Strategische coördinatie / studiedienst

Besluit

Het districtscollege Merksem neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de rapportering, over de voortgang van de realisatie van het meerjarenplan, voor kwartaal 4/2022.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DCME_00042 - District Merksem. Maand van de Markt - Organisatie 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
4.

2023_DCME_00042 - District Merksem. Maand van de Markt - Organisatie 2023 - Goedkeuring

2023_DCME_00042 - District Merksem. Maand van de Markt - Organisatie 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het doel van de campagne 'Maand van de Markt' is dat tijdens een feestmaand de aantrekkingskracht van de lokale markt vergroot wordt. District Merksem zet mee haar schouders onder levendigere handelskernen en wil de Merksemse consument aanmoedigen om lokaal te kopen.

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed. In het meerjarenplan is budget voorzien voor 'acties middenstand'.

Argumentatie

District Merksem doet mee aan de actie 'Maand van de Markt' en wil de Merksemse consument aanmoedigen om naar de wekelijkse, lokale markt op het Sint-Franciscusplein te komen. In het bestuursakkoord staat dan ook bij punt 53: "Onze wekelijkse markt behoudt haar traditionele locatie: het Sint Franciscusplein en omliggende straten. We bekijken hoe we de samenwerking met lokale winkeliers kunnen uitbouwen om zo de markt te versterken”.

Voor de 'Maand van de Markt' is er een ondersteuningsaanbod van de Provincie Antwerpen dat bestaat uit:

 • Infosessies voor gemeentebesturen en markthandelaren;
 • Mediacampagne;
 • Communicatiepakket voor de deelnemende  gemeentes (promofilmpje, beeld en tekst, drukwerk zoals flyers en affiches);
 • Gratis promomateriaal (posters, wedstrijd invulkaarten, banners);
 • Wedstrijdapp, digitaal platform voor de wedstrijd en bijhorend reglement 'Promotieactie Maand van de Markt april 2023'.

Marktbezoekers kunnen op twee manieren deelnemen aan de wedstrijd:

 1. Via de digitale app (gratis te downloaden): elke marktkramer krijgt hiervoor een unieke QR-code. Per aankoop en per marktkramer kan de deelnemer 1 maal een QR-code scannen. De deelnemers worden opgeslagen in een Excel-bestand waaruit de winnaar kan geselecteerd worden.
 2. Via invulkaart: per aankoop ontvangt de klant een invulkaart van de marktkramer. De volledig ingevulde kaarten worden in de wedstrijdbox in het inzamelpunt op de wekelijkse marktdag gedeponeerd voor 12 uur. Voor wekelijkse markten die in de namiddag plaatsvinden moeten de invulkaarten voor 17.30 uur in de wedstrijdbox in het inzamelpunt gedeponeerd worden. 

District Merksem zorgt voor:

 • Lokale promotie voor de Maand van de markt bij de marktkramers en inwoners (via MXM-magazine, sociale media, LCD-schermen en huiskrantjes van de dienstencentra);
 • De praktische, lokale organisatie voor en tijdens de Maand van de markt: vier dinsdagen zullen wedstrijdurnes klaarstaan, zodat marktbezoekers kunnen deelnemen aan de wedstrijd;
 • De aankoop van lokale prijzen voor de wedstrijd;
 • De organisatie van de prijsuitreiking van de wedstrijd: op de markt van dinsdag 2 mei 2023 (in samenwerking met omliggende lokale handelaars, zoals bijvoorbeeld: juwelier Yolande en Oxfam Wereldwinkel).
Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Algemene financiële opmerkingen

De verschillende uitgaven voor bovenstaande activiteiten en de begeleiding door monitoren worden vastgelegd onder budgethouderschap. Boekingsadres voor geraamde uitgaven betreft 2MER010203A00000/5075500000/2300/6141. Bestelbonnen worden opgemaakt onder budgethouderschap.

Hieronder een overzicht van de geraamde uitgaven:

 • aankoop wedstrijdprijzen: bon juwelier Yolande (250,00 EUR), geschenkmanden Oxfam (150,00 EUR) en bon kledingwinkel Carrouche (250,00 EUR).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010203 - Het district ondersteunt lokale ondernemers

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de organisatie van de 'Maand van de Markt 2023' in Merksem goed.

Artikel 2

Het districtscollege neemt kennis van het 'Reglement Promotieactie Maand van de Markt april 2023'

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DCME_00043 - Ondersteuning - District Merksem. vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
5.

2023_DCME_00043 - Ondersteuning - District Merksem. vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

2023_DCME_00043 - Ondersteuning - District Merksem. vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Hierbij werd eveneens de toekenning van de nominatieve ondersteuning aan vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, ondernemingsnummer NBE0462789671 voor een bedrag van 135.500,00 EUR, goedgekeurd.

Argumentatie

Deze afsprakennota kadert in de samenwerking tussen het district en de vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem.

District Merksem en vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem staan in voor de uitvoering van het lokaal cultuurbeleid van Merksem, op basis van de actieplannen in de meerjarenplanning. De afsprakennota heeft tot doel het gemeenschappelijk engagement voor de uitvoering van het lokaal cultuurbeleid van de vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem en district Merksem te stimuleren en te versterken. Ook voor 2023 worden verschillende evenementen gepland door district Merksem, cultureel ontmoetingscentrum Merksemdok, Bibliotheek Park, Schouwburg Noord en lokale partners.

Juridische grond
 • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
 • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.
Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010202 - Senioren nemen actief deel aan het districtsleven
9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010303 - Een breed publiek ontdekt de culturele en historische troeven van Merksem

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 voor de ondersteuning aan vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, ondernemingsnummer NBE0462789671.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuningsopdracht goed voor in totaal 135.500,00 EUR aan vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem, Nieuwdreef 135, 2170 Merksem, ondernemingsnummer NBE0462789671.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ondersteuningsopdracht 2023 - luik cultuur

vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem
Nieuwdreef 135
 2170 Merksem

0462 789 671

BE10 4071 1211 4104

120.500,00 EUR

budgetplaats: 5072000000
budgetpositie: 6496433
functiegebied: 2MER010303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090739
 budgetperiode: 2300

4505147511

 

Ondersteuningsopdracht 2023 - luik senioren

vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem
Nieuwdreef 135
 2170 Merksem

0462 789 671

BE10 4071 1211 4104

8.000,00 EUR

budgetplaats: 5073000000
budgetpositie: 6496433
functiegebied: 2MER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090959
 budgetperiode: 2300

4505147517

 

Ondersteuningsopdracht 2023 - luik eventcheques

vzw Lokaal Cultuurbeleid Merksem
Nieuwdreef 135
 2170 Merksem

0462 789 671

BE10 4071 1211 4104

7.000,00 EUR

budgetplaats: 5073000000
budgetpositie: 6496433
functiegebied: 2MER010202A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090959
 budgetperiode: 2300

4505147516

 

6.

2023_DCME_00044 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Chiro Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
6.

2023_DCME_00044 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Chiro Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

2023_DCME_00044 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning infrastructuur. Chiro Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) keurde de districtsraad de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 23 juni 2022 (jaarnummer 48) keurde de districtsraad het reglement voor infrastructuurondersteuning goed. 

Chiro Bart FV diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement voor infrastructuurondersteuning

Via de verenigingendatabank werd dossier 169946 in gediend voor het vernieuwen van het bestaande dak van de ‘clusterlokalen’ zodat de schade van de waterinsijpeling in de lokalen wordt hersteld. Daarnaast worden er nieuwe rookmelders op netstroom voorzien om de oude te vervangen. De huidige TL-verlichting wordt vervangen door LED-TL-Buizen om samen met de isolatie van de daken van deze lokalen een enorme energiewinst te halen.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Chiro Bart FV voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

De ambtelijke voorbereiding adviseert gunstig voor een bedrag van 15.944,59 EUR.

Berekening Chiro Bart

Dakwerken (Daniel L'eau)22.110,54 EUR
Herstelling plafond (Brico)56,17 EUR
Rookmelders (Elektramat)304,80 EUR
LED - Lampen (Budgetlight)305,89 EUR
Totaal renovatie22.777,40 EUR
70% van totaal volgens reglement artikel 6.115.944,59 EUR


Chiro Bart FV vraagt een voorschot van 30% (4.783,37 EUR) op basis van de ondertekende offerte zodat de werken uitgevoerd kunnen worden. 

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal participatie en verenigingsleven.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010301 - Samen werken aan een dynamisch Merksem

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Chiro Bart FV15.944,59 euro

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed om een voorschot van 30% (4.783,37 EUR) uit te betalen op basis van de ondertekende offerte. Het restsaldo (11.161,22 EUR) wordt uitbetaald na uitvoering van de werken op basis van de facturen.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Chiro Bart FV
Sint-Bartholomeusstraat 9/A
2170 Merksem
0026930465
BE89 7895 1868 5185
15.944,59 EUR
budgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 664500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300
4505149104
7.

2023_DCME_00045 - Dag van de Merksemse Vrijwilliger 4 maart 2023 - Organisatie - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
7.

2023_DCME_00045 - Dag van de Merksemse Vrijwilliger 4 maart 2023 - Organisatie - Goedkeuring

2023_DCME_00045 - Dag van de Merksemse Vrijwilliger 4 maart 2023 - Organisatie - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het Merksemse bestuursakkoord vermeldt uitdrukkelijk het belang van de ondersteuning van vrijwilligerswerk. 

Op zaterdag 8 maart 2008 werden de Merksemse vrijwilligers een eerste maal ontvangen in het districtshuis van Merksem. Sindsdien wordt dit ontvangst jaarlijks georganiseerd.

Argumentatie

In 2023 vindt de Week van de Vrijwilliger plaats van 26 februari 2023 tot en met 5 maart 2023. Het districtscollege biedt de Merksemse vrijwilliger een ontvangst aan in zaal De Volkslust op zaterdag 4 maart 2023 van 11 uur tot 14 uur.

Programma:

 • 11 uur: start ontvangst;
 • 11.30 uur: toespraak Luc Bungeneers, districtsburgemeester.

De vrijwilligers worden gecontacteerd via onder andere de bij de adviesraden aangesloten verenigingen, de partners waar het district mee samenwerkt en de wijkcomités. Tijdens deze ontmoeting kunnen het district en de verenigingen onderling informatie uitwisselen.

Alle genodigden ontvangen één jeton voor een pakje friet en 2 jetons voor een drankje in de Volkslust. 

Als geschenk krijgen de vrijwilligers een eventcheque ter waarde van 10,00 EUR, om te ruilen in Schouwburg Noord, MerksemDok of bib Park.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (2017_CBS_04463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de organisatie en ondersteuning van (eigen) lokale evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiële opmerkingen

De totale kostprijs voor de organisatie van de ontvangst van de Merksemse vrijwilliger wordt geraamd op 10.000,00 EUR, boekingsadres 2MER010301A00000/5074500000/2300/6141. De individuele bestelbons die worden opgemaakt (huur zaal, dranken, frietkraam, relatiegeschenk,...) overschrijden het bedrag van 5.500,00 EUR (exclusief btw) niet en zullen bijgevolg worden goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010301 - Samen werken aan een dynamisch Merksem

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het programma voor de dag van de Merksemse vrijwilliger op zaterdag 4 maart 2023 van 11 tot 14 uur in zaal de Volkslust goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2023_DCME_00046 - Viering verdienstelijke leden sportclubs 2022 en viering topsport 2022 - Programma - Goedkeuring

Goedgekeurd
8.

2023_DCME_00046 - Viering verdienstelijke leden sportclubs 2022 en viering topsport 2022 - Programma - Goedkeuring

2023_DCME_00046 - Viering verdienstelijke leden sportclubs 2022 en viering topsport 2022 - Programma - Goedkeuring
9.

2023_DCME_00047 - Ondersteuning - District Merksem. Vzw Jongerencentrum Bouckenborgh. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
9.

2023_DCME_00047 - Ondersteuning - District Merksem. Vzw Jongerencentrum Bouckenborgh. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

2023_DCME_00047 - Ondersteuning - District Merksem. Vzw Jongerencentrum Bouckenborgh. Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) het aangepast meerjarenplan 4 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan vzw Jongerencentrum Bouckenborgh, Bredabaan 559, 2170 Merksem, NBE0410262785 voor een bedrag van 23.000,00 EUR. 

Argumentatie

Het doel van deze ondersteuning betreft de verdere ontwikkeling van vzw JC Bouckenborgh als lokaal jongerencentrum binnen het district Merksem, zodat jongeren een ruimte hebben waar ze zich veilig voelen, kunnen groeien/bijleren, kunnen ontspannen en zaken kunnen ontlenen.

De ondersteuning dient voor de realisatie van volgende resultaten:

 1. Het uitwerken van lokale projecten en activiteiten voor Merksemse jongeren;
 2. Het deelnemen en ondersteunen van overlegmomenten en evenementen die belangrijk zijn voor het jeugdbeleid in Merksem;
 3. Het ondersteunen van jongeren uit het district;
 4. Zichtbare aanwezigheid op de Buitenspeeldag 19 april 2023;
 5. Deelname aan een raadscommissie te Bouckenborgh (in het kader van “Jeugd in de Kijker”);
 6. Deelname aan het Junior Team, naargelang het thema.

De aanwendingsmodaliteiten van de ondersteuning worden vastgelegd in een afsprakennota.

Juridische grond
 • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
 • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.
Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010201 - Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota, met een looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, ter ondersteuning van vzw Jongerencentrum Bouckenborgh, Bredabaan 559, 2170 Merksem, NBE0410262785 voor een bedrag van 23.000,00 EUR.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning 2023 voor een bedrag van 23.000,00 EUR aan vzw Jongerencentrum Bouckenborg, NBE0410262785 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuningsopdracht 2023 

VZW Jongerencentrum Bouckenborgh
Bredabaan 559
2170 Merksem 

0410 262 785
BE37 7895 7193 2428 

23.000,00 EUR budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
budgetperiode: 2300 
4505147508 
10.

2023_DCME_00048 - Ondersteuning - District Merksem - vzw Slorarock - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
10.

2023_DCME_00048 - Ondersteuning - District Merksem - vzw Slorarock - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

2023_DCME_00048 - Ondersteuning - District Merksem - vzw Slorarock - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan vzw Slorarock, Geertshoek 41, 2170 Merksem, ondernemingsnummer BE 0849 613 201 voor een jaarlijks bedrag van 2.000,00 EUR.

Argumentatie

VZW Slorarock organiseert het festival Slorarock in het Bouckenborghpark in het district Merksem. Slorarock is een muziekfestival georganiseerd door Merksemse jongeren en geeft een podium voor onder andere Merksemse jonge artiesten.

Het district wenst dit festival financieel te ondersteunen. De aanwendingsmodaliteiten werden vastgelegd in een afsprakennota.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierbij werd de toekenning van de nominatieve ondersteuning aan vzw Slorarock goedgekeurd en wordt voor 2023, 2024 en 2025 een ondersteuning voorzien van 2.000,00 EUR per jaar, die uitbetaald wordt op boekingsadres SUB_NR/INTERN/5071000000/6496800/2MER010201A00000/2ME090750.

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota, met een looptijd van 01/03/2023 tot en met 30/06/2025, ter ondersteuning van  vzw Slorarock, Geertshoek 41, 2170 Merksem, ondernemingsnummer BE 0849 613 201 voor een bedrag van 6.000,00 EUR.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning 2023 voor een bedrag van 2.000,0 EUR aan vzw Slorarock, Geertshoek 41, 2170 Merksem, ondernemingsnummer BE 0849 613 201, goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuningsopdracht 2023 

vzw Slorarock
Geertshoek 41
2170 Merksem

 0849 613 201

BE02 0688 9612 6140
2.000,00 EURbudgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090750
 budgetperiode: 2300
4505147781
11.

2023_DCME_00049 - Buitenspeeldag Merksem 2023 - Organisatie - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
11.

2023_DCME_00049 - Buitenspeeldag Merksem 2023 - Organisatie - Goedkeuring

2023_DCME_00049 - Buitenspeeldag Merksem 2023 - Organisatie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Sinds 2008 organiseert jeugddienst Merksem een Buitenspeeldag. De Buitenspeeldag is het hoogtepunt van een campagne die kinderen en jongeren aanzet om buiten te spelen en te sporten in hun onmiddellijke woonomgeving. Het stimuleert openbare besturen en ouders om kinderen en jongeren buiten te laten spelen en sporten in die onmiddellijke woonomgeving.

Dit hoogtepunt kadert binnen een blijvende oproep om het buiten spelen en sporten aan te moedigen en op een positieve manier aandacht te vragen voor de specifieke noden van kinderen en jongeren in de publieke ruimte.

Argumentatie

Het aanbod van de Buitenspeeldag is divers en richt zich tot kinderen van 2 tot 14 jaar. Het aanbod van de Buitenspeeldag sluit aan bij de doelstellingen uit het meerjarenplan en het bestuursakkoord.

De Buitenspeeldag gaat door op woensdag 19 april 2023 van 13.30 tot 17 uur in het Bouckenborghpark te Merksem. 

Hieronder een opsomming van de activiteiten:

 • kleuterzone met ballenbad, springkasteeltjes en zweefmolen onder begeleiding van Gezinsbond Merksem;
 • een groot aanbod diverse luchtkussens, springkastelen en hindernissenbanen;
 • sportactiviteiten: voetbalwedstrijd onder begeleiding van City Pirates, atletiek initiatie onder begeleiding van OLSE, panna voetbal, taekwondo;
 • muziek: discobar onder begeleiding van Cultureel ontmoetingscentrum MerksemDok;
 • graffiti workshop, knutselactiviteit en skate initiatie onder leiding van jongerencentrum Bouckenborgh;
 • bar en terras van jongerencentrum Bouckenborgh ;
 • EHBO-hulppost;
 • infostand: bemand door deelnemende partners.
Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven voor bovenstaande activiteiten en begeleiding door monitoren worden geraamd op een totaal van 7.500,00 EUR, boekingsadres 2MER010201A00000/5071000000/2300/6141 en zullen worden goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010201 - Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege Merksem keurt de organisatie van de Buitenspeeldag op woensdag 19 april 2023 van 13.30 tot 17 uur in het Bouckenborghpark in Merksem goed.

Artikel 2

Het districtscollege Merksem keurt het activiteitenaanbod van de Buitenspeeldag goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
12.

2023_DCME_00050 - Ondersteuning - District Merksem - Klimop R.T. Merksem vzw. Organisatie Turngala. Aanpassing nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
12.

2023_DCME_00050 - Ondersteuning - District Merksem - Klimop R.T. Merksem vzw. Organisatie Turngala. Aanpassing nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

2023_DCME_00050 - Ondersteuning - District Merksem - Klimop R.T. Merksem vzw. Organisatie Turngala. Aanpassing nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 (jaarnummer 75) goed. Daarin werd aan Klimop R.T. Merksem vzw, Terlindenhofstraat 150-bus 1, 2170 Merksem, 0445.980.165 een nominatieve ondersteuning toegekend  van 5.000,00 EUR voor de organisatie van het Turngala in 2024.

De toegekende nominatieve ondersteuning moet aangepast worden. Klimop R.T. Merksem vzw heeft laten weten dat het turngala, dat zou plaatsvinden in 2024, zal doorgaan in 2023.

Argumentatie

Omdat het turngala zal plaatsvinden in 2023 in plaats van 2024, zal de nominatieve ondersteuning van 5.000,00 EUR in 2023 toegestaan worden aan Klimop R.T. Merksem vzw.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten.

Juridische grond
 • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
 • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.
Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Algemene financiële opmerkingen

Om de nominatieve ondersteuning van 5.000,00 EUR te kunnen toekennen en uitbetalen in 2023 zal een IKA-light gebeuren tussen de werkingsmiddelen voor de aankoop van medailles voorzien op SUB_NR/INTERN/2300/5071500000/6141/2MER010302A00000/2ME090740 en de ondersteuningsmiddelen voorzien op boekingsadres SUB_NR/INTERN/2300/5071500000/6496800/2MER010302A00000/2ME090740.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010302 - Merksem staat als sportief district op de kaart

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad keurt de wijziging van de nominatieve toekenning van 2024 naar 2023  voor een bedrag van 5.000,00 euro aan Klimop R.T. Merksem vzw, Terlindenhofstraat 150, bus 1, 2170 Merksem, 0445.980.165, voor het project Turngala goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
13.

2023_DCME_00051 - Speelpleinstraat, Gemeentepark. Heraanleg speelterrein. SWOU12248 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
13.

2023_DCME_00051 - Speelpleinstraat, Gemeentepark. Heraanleg speelterrein. SWOU12248 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

2023_DCME_00051 - Speelpleinstraat, Gemeentepark. Heraanleg speelterrein. SWOU12248 - Projectdefinitie en concept - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

adviezen

digitale bevraging via OOR

december 2021 – januari 2022

 

inspraakmoment gebruikers

15 december 2021

 

jeugdraad

22 december 2021

 

speelruimtevergadering24 november 2022

Het district Merksem wenst het speelterrein in het Gemeentepark te vernieuwen, rekening houdend met de bestaande structuur, en een nieuw, groter spelaanbod voorzien in dit druk bezochte speelterrein.

Argumentatie

Het speelterrein is verouderd en aan vervanging toe. Het wordt veel gebruikt en door veel kinderen tegelijk bespeeld. Hierdoor is er nood aan een uitbreiding van de speelzones en aan meer speelwaarde en toestellen.

Waterspel wordt niet meer voorzien omwille van de algemene PFAS-problematiek (grondwater); het gebruik van leidingwater is eveneens niet wenselijk en duurzaam. De bestaande drinkwaterfontein kan wel behouden blijven.

Het robuuste groen, de hagen en bomen blijven behouden. Het hoofdpad blijft behouden, maar wordt aangepast naar porfier, conform het algemene materiaalgebruik binnen Groen Hart Merksem. De resterende draadafsluiting aan de parkzijde wordt verwijderd.

Aan de noordzijde van het hoofdpad blijft een deel van het bestaande kronkelpad behouden en vernieuwd in porfier. Ten zuiden van het hoofdpad blijven ook de kasseien met heuveltjes zo veel als mogelijk behouden. De ronde zandbak in het oosten van het terrein blijft behouden. Het bestaande straatmeubilair - zoals fietsbeugels, zitbanken en vuilbakken - wordt gerecupereerd, al dan niet op dezelfde locatie.

Het poortje aan de inkom ter hoogte van het kruispunt Speelpleinstraat/Terlindenhofstraat wordt vervangen door een nieuw poortje of een fietssluis. Doorgaand fietsverkeer door het speelterrein moet absoluut vermeden worden.

Het hoofdpad en de centrale hagen verdelen de speelplek in 4 zones. 

 1. LICHT TOEGANKELIJKE (LT) ZONE formeel;
 2. SCHOMMELZONE;
 3. NIET LICHT TOEGANKELIJKE (NLT) ZONE formeel;
 4. NIET LICHT TOEGANKELIJKE (NLT) ZONE avontuurlijk-natuurlijk.

Er is ook nog de centrale zone als RUSTPLEK – VERZAMELPLEK.

Het vernieuwde kronkelpad in porfier aan de noordzijde zorgt er mee voor dat speelzones 1 en 2 integraal toegankelijk worden.

De bestaande kasseiverharding aan de zuidzijde verbindt het hoofdpad met speelzones 3 en 4 en maakt deze, mits plaatselijke aanpassingen waar nodig, zo ook mee integraal toegankelijk.

1. LT ZONE met LT formele toestellen:

 • deze zone krijgt een grote zandbak met rand: zandspel, een huisje, een glijbaan, evenwichtstoestellen, veerfiguurtjes en een peuterschommel;
 • hier komen ook speeltoestellen op gazon;
 • deze zone bevat enkele elementen die integraal toegankelijk zijn en te bereiken zijn vanaf het kronkelpad in porfier;
 • er komen extra zitbanken, onder andere langs de taxushaag. 

2. SCHOMMELZONE:

 • hier komen enkele schommels aan elkaar met dubbele schommel, vogelnestschommel, hangtouwen en een grote meer-persoonsschommel op een ondergrond van schors;
 • er komt ook een integraal toegankelijke schommel die te bereiken is via het porfierpad;
 • naast het hoofdpad kan een draaitoestel komen. 

3. NLT ZONE met NLT formele toestellen en natuurlijke vormen: 

 • er komt een nieuw avontuurlijk toestel in de bestaande ronde zandbak, dat past in het nieuwe geheel. Het wordt een toestel dat bewust apart moet staan, bijvoorbeeld door gedwongen beweging (draaien, zwieren);
 • de zone op schors krijgt aan de parkzijde een natuurlijke rand. Aan de zijde van het hoofdpad blijven de kasseien en kasseiheuvels behouden, deze kunnen betrokken worden in het spel. Hier komt minstens één groot hoog toestel en enkele kleinere formele toestellen. De toestellen zijn uitdagend genoeg voor de grotere kinderen;
 • deze zone is integraal toegankelijk via het centrale pad over de kasseien (waar nodig aangepast) en er moet minstens één toestel bereikbaar zijn;
 • op het gazon komen enkele speelaanleidingen;
 • de drinkfontein blijft behouden op de huidige locatie;
 • langs de parkzijde (bosrand) komen enkele zitbanken. 

4. NLT ZONE met NLT avontuurlijke toestellen en natuurlijke vormen: 

 • hier komt geen waterspel meer;
 • de zone op schors krijgt aan de parkzijde een natuurlijke rand. Aan de zijde van het hoofdpad blijven de kasseien en kasseiheuvels behouden, deze kunnen betrokken worden in het spel;
 • hier komen natuurlijke en avontuurlijke speeltoestellen voor grotere kinderen;
 • de zitbanken worden indien nodig vernieuwd. Deze achter de gebogen haag kan blijven staan, de anderen krijgen een nieuwe locatie naast de bosrand;
 • door de NLT zones loopt een speels parcours dat beide zones (3 en 4) verbindt. 

Centrale zone als RUSTPLEK – VERZAMELPLEK:

 • de bestaande houten bank/het zitpodium rond de boom wordt vernieuwd;
 • de zitbanken en picknickbanken blijven behouden in deze zone, maar de inplanting wordt herbekeken zodat het in het nieuwe ontwerp past;
 • de ondergrond wordt vernieuwd in porfier, en waar mogelijk vergroend.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale speelterreinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Het speelterrein in het Gemeentepark is een lokaal speelplein.

Inspraak

Bewoners en gebruikers konden een digitale bevraging invullen via OOR tussen 1 december 2021 en 15 januari 2022. Op 15 december 2021 vond er een participatiemoment ter plekke plaats en op 22 december 2021 gaf de jeugdraad haar wensen mee voor het nieuwe speelterrein.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht(en) vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2400/5071000000/220/2MER010103M01288/2ME090940

Adviezen
Speelruimtevergadering Gunstig onder voorwaarden

Op 24 november 2022 bracht de Speelruimtevergadering gunstig advies onder voorwaarden uit:

 1. De bestaande te verwijderen en te behouden ondergronden dienen duidelijk aangegeven te worden op het plan van de bestaande toestand, dit in functie van het opmaken van de grondbalans;
  • Dit werd aangepast op het plan en wordt in een volgende fase verder gedetailleerd.
 2. Zand en schors samen op één speelterrein is niet wenselijk naar onderhoud toe. Er dient een keuze te worden gemaakt;
  • Gezien de grootte van het speelterrein, is het gebruik van één soort valdemping niet wenselijk. Er is voldoende afstand tussen de zandzone en de schorszone, zodat vermenging niet mogelijk is. Qua onderhoud is er dus geen bezwaar.
 3. Op het plan dienen de benamingen “-4 jaar” en “+4 jaar” aangepast te worden naar “licht toegankelijk” en “niet-licht toegankelijk”;
  • Dit werd aangepast.
 4. De schommelzone is nu vooral voorzien met niet-licht toegankelijke toestellen, waardoor er best een peuterschommeltje wordt voorzien in de licht-toegankelijke zone;
  • Dit werd aangepast.
 5. De bestaande trampoline in de te behouden ronde zandbak is mogelijk geen nuttig toestel dat grote ruimte invult. Bevragen of het behouden moet worden;
  • Dit werd aangepast. In de bevraging werd reeds aangegeven dat dit geen populair toestel is. Er komt een nieuw uitdagend toestel dat bewust apart moet staan door bijvoorbeeld een gedwongen beweging (draaien, zwieren).
 6. De schorszones in het niet-licht toegankelijk deel kunnen best als één geheel worden voorzien. De banken en de haag kunnen worden verplaatst naar een andere locatie;
  • Dit werd deels aangepast. De twee schorszones zijn nu verbonden en de banken werden verplaatst. Om te vermijden dat er moet worden gegraven in de wortelzone van de bestaande waardevolle boom blijft de haag behouden en wordt er een grotere groenzone voorzien op deze plek.
 7. De voorgestelde uitbreiding van het speelterrein richting het park/de boszone is geen evidentie. Dit dient verder afgestemd te worden in samenspraak met SB.
  • Het plan werd aangepast: het speelterrein wordt niet uitgebreid in de boszone, aangezien hier waardevolle beuken staan waardoor de zone gevoelig is voor betreding (risico op schade). Er is ook bezorgdheid rond de aanwezigheid van giftige beplanting in deze zone. Langs de bosrand wordt wel een parcours voorzien dat de twee schorszones met elkaar verbindt.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010103 - Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein
2MER010103M01288 - SWOU12248 Gemeentepark, Speelpleinstraat (heraanleg speelterrein)

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de projectdefinitie en het concept van 14 februari 2023 voor de heraanleg van het speelterrein in het Gemeentepark, district Merksem, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

.

Dienst

taak

SW/PR/ONT

 • Na de inspraakprocedure:
  • concept uitwerken tot een definitief ontwerp;
  • indien vereist archeologienota laten opmaken. 

Bestuurscoördinator district

communicatie en participatietraject organiseren.

14.

2023_DCME_00052 - District Merksem. Duvelshoek - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
14.

2023_DCME_00052 - District Merksem. Duvelshoek - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00052 - District Merksem. Duvelshoek - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Duvelshoek in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 16 januari 2015 (jaarnummer 345);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Bij de aanleg van het Duvelsplein en omgeving werd ook de Duvelshoek heraangelegd. De straat situeert zich nu tussen de Carrettestraat en de Eugeen Meeusstraat. Het aanvullend verkeersreglement moet hierdoor aangepast worden.
Argumentatie

 Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers, is niet meer van toepassing en wordt uit het reglement gehaald;
 • aan de zijde van de Eugeen Meeusstraat wordt de toegang verboden voor vrachtverkeer van meer dan 3,50 ton (artikel 1);
 • langs de beide zijden van de straat wordt een parkeer- en stilstandverbod ingevoerd om een vlotte doorgang van het verkeer mogelijk te maken (artikel 2). Hierdoor vervalt het vorige parkeerverbod;
 • artikel 3 over de verdeling in rijstroken wordt aangepast aan de nieuwe situatie ter hoogte van het kruispunt. Deze situeert zich nu ter hoogte van de Carrettestraat en niet de Vaartkaai;
 • de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Carrettestraat wordt gereglementeerd (artikel 4).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Voor de heraanleg was parkeren langs beide zijden ook verboden.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 22 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Duvelshoek in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 16 januari 2015 (jaarnummer 345).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
15.

2023_DCME_00053 - District Merksem. Graanstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
15.

2023_DCME_00053 - District Merksem. Graanstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00053 - District Merksem. Graanstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Graanstraat in het district Merksem: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 31 januari 2014 (jaarnummer 894);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Het Weelke".

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden zodat dit het manoeuvreren dikwijls onmogelijk maakt.
Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden. Ad-hoc aanvragen rond extra inrichting bij hinderlijk parkeren aan inritten blijven evenwel mogelijk. Inkomende dossiers worden nu apart bekeken. De Graanstraat en de Korenstraat 209 zijn een van de inkomende dossiers.

Op 24 februari 2022 werd een aanvraag over hinderlijk parkeren ingediend voor markeringen aan een inrit in de Graanstraat en de Korenstraat. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de situatie onderzocht. Deze inritten maken deel uit van het  gebouw, gelegen Lambrechtshoekenlaan 209-211. Dit gebouw beschikt over een ondergrondse parkeergarage en bovengrondse parkeerplaatsen. De ondergrondse garage heeft een toegang in de Graanstraat. De bovengrondse parkeerplaatsen hebben een inrit in de Graanstraat en een uitrit in de Korenstraat.
MPA stelt voor om te opteren voor markeringen aan de beide inritten van de aanvrager:

 • links en rechts van de inrit naar de ondergrondse garage in de Graanstraat worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht;
 • links en rechts van de uitrit in de Korenstraat worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht.

Het aanvullend verkeersreglement van zowel de Graanstraat als de Korenstraat wordt aangepast.
Het aanvullend verkeersreglement van de Graanstraat wordt eveneens aangepast aan de huidige toestand in de straat.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • het parkeerverbod langs de oneven zijde, weergegeven door een gele onderbroken streep op de trottoirband, is niet meer van toepassing en wordt verwijderd uit het reglement;
 • de verdrijvingsvlakken links en rechts van de inrit van de ondergrondse garage van de Lambrechtshoekenlaan 209-211, worden gereglementeerd (artikel 4).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Het parkeerverbod, dat niet meer van toepassing is, was gelegen voor de inrit van achterliggende garages. Hier mag volgens de wegcode niet geparkeerd worden.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 16 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Graanstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 31 januari 2014 (jaarnummer 894).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
16.

2023_DCME_00054 - District Merksem. Korenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
16.

2023_DCME_00054 - District Merksem. Korenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00054 - District Merksem. Korenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Korenstraat in het district Merksem: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 25 juni 2012 (jaarnummer 745) ;
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Het Weelke".

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden zodat dit het manoeuvreren dikwijls onmogelijk maakt.
Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed. 
Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed. 
Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden. Ad-hoc aanvragen rond extra inrichting bij hinderlijk parkeren aan inritten blijven evenwel mogelijk. Inkomende dossiers worden nu apart bekeken. De Graanstraat en Korenstraat 209 zijn een van de inkomende dossiers.

Op 24 februari 2022 werd een aanvraag over hinderlijk parkeren ingediend voor markeringen aan een inrit in de Graanstraat en de Korenstraat. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de situatie onderzocht. Deze inritten maken deel uit van het  gebouw, gelegen Lambrechtshoekenlaan 209-211. Dit gebouw beschikt over een ondergrondse parkeergarage en bovengrondse parkeerplaatsen. De ondergrondse garage heeft een toegang in de Graanstraat. De bovengrondse parkeerplaatsen hebben een inrit in de Graanstraat en een uitrit in de Korenstraat.
MPA stelt voor om te opteren voor markeringen aan de beide inritten van de aanvrager:

 • links en rechts van de inrit naar de ondergrondse garage in de Graanstraat worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht;
 • links en rechts van de uitrit in de Korenstraat worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht.

Het aanvullend verkeersreglement van zowel de Korenstraat als de Graanstraat wordt aangepast.
Het aanvullend verkeersreglement van de Korenstraat wordt eveneens aangepast aan de huidige toestand in de straat.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • de verdrijvingsvlakken links en rechts van de inrit van huisnummer 209 worden gereglementeerd (artikel 5).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 16 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Korenstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2012 (jaarnummer 745).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
17.

2023_DCME_00055 - District Merksem. Molenlei - Proefopstelling. Bijsturing. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
17.

2023_DCME_00055 - District Merksem. Molenlei - Proefopstelling. Bijsturing. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00055 - District Merksem. Molenlei - Proefopstelling. Bijsturing. Aanpassing verkeerssignalisatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Molenlei in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 12 april 2019 (jaarnummer 3296);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

De Generaal Mahieustraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 26 februari 2021 (jaarnummer 1677);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.

Op 11 februari 2022 (jaarnummer 1218) keurde het college de proefopstelling in de Molenlei goed. Deze proefopstelling startte op 1 maart 2022 en liep tot 31 augustus 2022.
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) stelt voor om, na een evaluatie, de proefopstelling bij te sturen.

Argumentatie

In de Molenlei zijn momenteel twee proefopstellingen lopende:

 • stilstand- en parkeerverbod langs de even zijde, vanaf nummer 4A tot de Van Praetlei en een toegangsverbod voor vrachtverkeer van meer dan 3,50 ton, uitgezonderd laden en lossen, langs de zijde van de Bredabaan en de Eethuisstraat (goedgekeurd door het college op 20 november 2020, jaarnummer 9638);
 • uitbreiding van dit toegangsverbod voor vrachtverkeer van meer dan 3,50 ton, uitgezonderd laden en lossen, naar de wijk, gelegen tussen de Bredabaan, Merksemheidelaan, Winkelstap, Eethuisstraat, Molenlei en Victor Roosensplein. De laatste twee straten zijn mee inbegrepen in de zone (goedgekeurd door het college op 5 maart 2021, jaarnummer 1887).

In alle straten die tot deze zone behoren, behalve in de Molenlei, is het eenrichtingsverkeer van toepassing. Om te vermijden dat vrachtverkeer toch nog de Molenlei gebruikt om zijn route verder te zetten, werd voorgesteld om de proefopstelling (waarbij een toegangsverbod werd ingevoerd in de wijk, gelegen tussen de Bredabaan, Merksemheidelaan, Winkelstap, Eethuisstraat, Molenlei en Victor Roosensplein) aan te vullen met het invoeren van eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs:

 • in het gedeelte, gelegen tussen het Victor Roosensplein en de Generaal Mahieustraat, met toegelaten rijrichting naar de Generaal Mahieustraat;
 • in het gedeelte, gelegen tussen de Eethuisstraat en de Generaal Mahieustraat, met toegelaten rijrichting naar de Generaal Mahieustraat.

Na de evaluatie van de huidige proefopstelling Molenlei werd er beslist om deze bij te sturen.
De Molenlei werd aan de start van de huidige proefopstelling enkel richting gemaakt. Je kan enkel nog de Molenlei in rijden. Bij de evaluatie bleek dat wagens, naar oude gewoonte, dit nog te vaak deden om dan doorgaand door de wijk verder te rijden. Er wordt op deze manier nog te veel doorgaand verkeer de wijk ingezogen.
Om te vermijden dat wagens rechtstreeks van wegen met een hogere categorisering de Molenlei in kunnen rijden, worden de rijrichtingen in de Molenlei en de Generaal Mahieustraat omgedraaid ten opzichte van de rijrichting in de huidige proefopstelling. Het is de bedoeling dat enkel bestemmingsverkeer de wijk nog zal inrijden. De omrijfactor wordt omslachtiger en minder uitnodigend gemaakt.
De Generaal Mahieustraat wordt dan enkel richting van de Azalealei naar de Molenlei. De Molenlei wordt enkelrichting van de Generaal Mahieustraat naar de Eethuisstraat en in de andere richting van de Generaal Mahieustraat naar het Victor Roosensplein.

De termijn van de proefopstelling wordt daardoor verlengd met minimaal zes maanden om de aanpassing te kunnen evalueren.

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer;
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; 
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 16 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies voor de bijsturing proefopstelling in de Molenlei in het district Merksem.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
18.

2023_DCME_00056 - District Merksem. Van Veerlehofstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
18.

2023_DCME_00056 - District Merksem. Van Veerlehofstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00056 - District Merksem. Van Veerlehofstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Van Veerlehofstraat in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 22 februari 2019 (jaarnummer 1608);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Gasthuishoevestraat";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 
De straat werd heraangelegd. Het aanvullend verkeersreglement moet hierdoor aangepast worden.
Argumentatie

 Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • het toegangsverbod voor voetgangers op de strook langs de zijde van de sportvelden is na de heraanleg niet meer van toepassing en wordt uit het reglement gehaald;
 • de snelheidsbeperking van 30 km/uur wordt na de heraanleg niet meer voorzien, omdat de straat opgenomen werd in een zone 30. Het desbetreffende artikel wordt verwijderd;
 • de oversteekplaatsen voor voetgangers ter hoogte van de Carrettestraat en de Gasthuishoevestraat worden gereglementeerd (artikel 2).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Voor de heraanleg was stilstaan en parkeren langs de beide zijden van de straat ook verboden.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 20 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Van Veerlehofstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 22 februari 2019 (jaarnummer 1608).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
19.

2023_DCME_00057 - District Merksem. Volkstuinlei - Verwijderen van voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
19.

2023_DCME_00057 - District Merksem. Volkstuinlei - Verwijderen van voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00057 - District Merksem. Volkstuinlei - Verwijderen van voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Volkstuinlei in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 25 januari 2010 (jaarnummer 190);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Kwadevelden";
 • maakt deel uit van de "wijk Kwadevelden" waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.
Op 10 mei 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Vokstuinlei om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.

In de straat zijn twee voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Voor beide plaatsen werd een onderzoek gedaan naar het gebruik ervan.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • verwijderen van twee voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap ter hoogte van de nummers 17 en 29.
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat beide plaatsen niet meer gebruikt worden.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Volkstuinlei in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2010 (jaarnummer 190).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
HD 1.

2023_DCME_00058 - Bestek GAC_2022_02458 (SWOU12246). Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein, Merksem - Gunning - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
HD 1.

2023_DCME_00058 - Bestek GAC_2022_02458 (SWOU12246). Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein, Merksem - Gunning - Goedkeuring

2023_DCME_00058 - Bestek GAC_2022_02458 (SWOU12246). Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein, Merksem - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Voor de opdracht "Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein" werd vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02458 uitgeschreven. Op 30 november 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

 • voor perceel 1 - wegeniswerken
  • HERTSENS INFRA NV, OEVERKANT 38 te 2070 ZWIJNDRECHT, met ondernemingsnummer 0444.793.696.

 • voor perceel 2 - leveren en plaatsen speeltoestellen en valdemping
  • SPERECO BVBA, WEERTERSTEENWEG 383 te 3640 KINROOI, met ondernemingsnummer 0419.539.945;
  • HERTSENS INFRA NV, OEVERKANT 38 te 2070 ZWIJNDRECHT, met ondernemingsnummer 0444.793.696; 
  • MOVE & PLAY BV, KLEIN-HEIDESTRAAT 10 bus 1 te 3670 OUDSBERGEN, met ondernemingsnummer 0677.812.838.
Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.

Perceel 1 - wegeniswerken kan gegund worden aan de enige regelmatige inschrijver, zijnde de firma HERTSENS INFRA NV.

Voor perceel 2 - leveren en plaatsen speeltoestellen en valdemping, werden de offertes als volgt beoordeeld:

InschrijverOntwerp op 100 punten
SPERECO BVBA 87
HERTSENS INFRA NV
 70
MOVE & PLAY BVBA 55

De  offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

 1. SPERECO BVBA;
 2. HERTSENS INFRA NV;
 3. MOVE & PLAY BVBA.
Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11  bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor openbaar domein.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010103 - Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein
2MER010103M01290 - SWOU12246 Kastanjeboomplein (heraanleg speel- en sportterrein)

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning goed voor "Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein" voor perceel 1 - wegeniswerken, op basis van bestek GAC_2022_02458, aan HERTSENS INFRA NV, OEVERKANT 38 te 2070 ZWIJNDRECHT, met ondernemingsnummer 0444.793.696, tegen een bedrag van 149.291,48 EUR incl. BTW.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de gunning goed voor "Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein" voor perceel 2 - leveren en plaatsen speeltoestellen en valdemping, op basis van bestek GAC_2022_02458, aan SPERECO BVBA, WEERTERSTEENWEG 383 te 3640 KINROOI, met ondernemingsnummer 0419.539.945, tegen een bedrag van 92.044,70 EUR incl. BTW.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein - perceel 1 - wegeniswerken

164.220,63 EUR inclusief btw en 10% herzieningen

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2MER010103M01290
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090940
budgetperiode: 2300

4005545832

Wegeniswerken en heraanleg speel- en sportterrein Kastanjeboomplein - perceel 2 - leveren en plaatsen speeltoestellen en valdemping

92.044,70 EUR inclusief btw

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2MER010103M01290
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090940
budgetperiode: 2300
4005545838