Terug
Gepubliceerd op 06/12/2023

2023_DRME_00054 - Bestek GAC_2022_02565 (SWOU12234). Wegeniswerken Ridder van Parijsstraat en Trammezandlei, Merksem - Bestek en procedure - Goedkeuring

districtsraad Merksem
do 28/09/2023 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_DRME_00054 - Bestek GAC_2022_02565 (SWOU12234). Wegeniswerken Ridder van Parijsstraat en Trammezandlei, Merksem - Bestek en procedure - Goedkeuring 2023_DRME_00054 - Bestek GAC_2022_02565 (SWOU12234). Wegeniswerken Ridder van Parijsstraat en Trammezandlei, Merksem - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase Bestuursorgaan Datum Jaarnummer
Aquafin nv. Bestek. Goedkeuring 19 juli 2023 
 

Het district Merksem wenst de Trammezandlei en Ridder van Parijsstraat om te vormen tot klimaatrobuuste woonerven, met aandacht voor extra groenvolume, waterberging en verblijfsplekken voor de bewoners. 

Het project kadert binnen “Antwerpen Breekt Uit”. De stad wil haar straten en pleinen zo aangenaam mogelijk maken en wil extra ruimte creëren voor verkoeling, groen en water. Met de projecten van “Antwerpen Breekt Uit” worden de visies van het Groenplan, het Waterplan en het Klimaatplan gerealiseerd. 

Een straat ontharden zorgt voor meer woonkwaliteit en helpt om uitdagingen aan te gaan zoals hete, droge zomers en wateroverlast door hevige regens. Door meer ruimte te creëren voor groen en water in een straat of op een plein, zoekt de stad manieren om overstromingen te vermijden bij hevige regen, verkoeling te brengen tijdens warme zomerdagen en water op te vangen om tijdens extreme droogte te hergebruiken.

Het districtscollege keurde in zitting van 13 oktober 2022 (jaarnummer 00274) het definitief ontwerp goed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 35, eerste lid, 1° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij openbare procedure.

Overeenkomstig en binnen de grenzen van artikel 71 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten legt de aanbestedende overheid aan de kandidaten of inschrijvers selectiecriteria op als voorwaarde voor deelname.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kunnen bepaalde specifieke opdrachten voor werken door twee of meerdere aanbestedende overheden gezamenlijk worden geplaatst. De betrokken aanbestedende overheden kunnen één aanbestedende overheid onder hen aanduiden die de plaatsingsprocedure beheert en die optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden. De stad Antwerpen treedt voor deze opdracht op als aanbestedende overheid. De rioleringswerken zijn ten laste van Aquafin nv.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 41, tweede lid, 10° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten.

Met de gemeenteraadbeslissing van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) werden de bevoegdheden van de gemeenteraad voor het vaststellen van de plaatsingsprocedure en het vaststellen van de voorwaarden van overheidsopdrachten gedelegeerd aan de districtsraden, in het kader van de uitoefening van de aan de districten overgedragen bevoegdheden.

Met de gemeenteraadbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 00300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor openbaar domein.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met het gunningscriterium prijs.

Algemene financiële opmerkingen

Het aandeel van het district Merksem in de projectkost verhoudt zich in grootorde als volgt tot het aandeel van de overige aanbestedende overheden:

Aanbestedende overheid

Aandeel in de projectkost (afgerond)

Het district Merksem

41%

Aquafin nv

59%


Het toepasselijk bestek voorziet in een afzonderlijke betaling voor elk van de betrokken aanbestedende overheden. Er worden per aanbestedende overheid gescheiden schuldvorderingen (vergezeld door de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken waarop deze vorderingen steunen) en facturen opgemaakt.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein
2MER010102M01302 - SWOU12234 Ridder van Parijsstraat, Trammezandlei (woonstraat_ABU)

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad van Merksem keurt bestek GAC_2022_02565 voor "Wegeniswerken Ridder van Parijsstraat en Trammezandlei, Merksem" goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een openbare procedure wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Wegeniswerken Ridder van Parijsstraat en Trammezandlei, Merksem


budgetplaats: 5072500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2MER010102M01302
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090200
budgetperiode: 2400, 2500

volgt later


Bijlagen

  • 02565_20230724_bestek_administratieve_bepalingen.pdf
  • 02565_20230605_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02565_20230601_Proevenplan.pdf
  • 02565_20230724_Samenvattende_opmeting.xlsm
  • 02565_20230601_Bestek_technische_bepalingen.pdf
  • 02565_20230601_Bestek_bijlage_straatmeubilaris.pdf
  • 02565_20230601_Bestek_bijlage_figuren_tekeningen.pdf
  • 02565_20230601_Bestek_bijlage_archeologie.pdf
  • 02565_20230201_VGP.pdf