Terug
Gepubliceerd op 06/12/2023

2023_DRME_00053 - District Merksem. Trompetvogelstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Merksem
do 28/09/2023 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_DRME_00053 - District Merksem. Trompetvogelstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DRME_00053 - District Merksem. Trompetvogelstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Trompetvogelstraat in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 17 januari 2020 (jaarnummer 479);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Omgeving Kwadevelden';
 • maakt deel uit van de 'wijk Kwadevelden' waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.
Het college keurde in zitting van 1 juli 2022 (jaarnummer 5549) de projectgebonden uitvoeringsovereenkomst met Lantis goed voor de uitvoering en financiering van een aantal maatregelen op het grondgebied van de stad Antwerpen (districten Antwerpen, Merksem, Ekeren, Deurne) ter bevordering van de verkeersveiligheid en tot het milderen van verkeershinder in het kader van de realisatie van de Oosterweelverbinding.

Zoals bepaald in de projectgebonden uitvoeringsovereenkomst tussen stad Antwerpen en Lantis realiseert Lantis onder andere een fietsverbinding tussen de Laaglandlaan en Laarsebaan. Als onderdeel van deze fietsverbinding langs de A102 worden er ook enkele fietsstraten ingericht. De Trompetvogelstraat is één van deze straten. 
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) legt nu het aanvullend verkeersreglement ter advies voor.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:
 • de straat wordt ingericht als fietsstraat vanaf het kruispunt met de Struisvogelstraat tot het kruispunt met de Ijsvogelstraat (artikel 2).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 7 augustus 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Trompetvogelstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 17 januari 2020 (jaarnummer 479).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 20230724_Trompetvogelstraat_AVR.pdf
 • 20230705_ME_F9verbinding_Fietsstraten_Mark_Plan4.pdf
 • 20230705_ME_F9verbinding_Fietsstraten_Mark_Plan5.pdf
 • 20230705_ME_F9verbinding_Fietsstraten_Sign_Plan3.pdf
 • 20230705_ME_F9verbinding_Fietsstraten_Sign_Plan4.pdf