Terug
Gepubliceerd op 06/12/2023

2023_DRME_00048 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2023 - Kennisneming

districtsraad Merksem
do 28/09/2023 - 20:00 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_DRME_00048 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2023 - Kennisneming 2023_DRME_00048 - Meerjarenplan 2020-2025 - Opvolgingsrapportering 1ste semester 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Vanaf 1 januari 2020 voorziet het Decreet Lokaal Bestuur dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering, met een stand van zaken van de uitvoering van het meerjarenplan, over het eerste semester van het boekjaar wordt voorgelegd.

Het college van burgemeester en schepenen keurde in de zitting van 27 maart 2020 (jaarnummer 2852) de werkwijze van opvolgingsrapportering goed.

Het college van burgemeester en schepenen  keurde in de zitting van 30 juni 2023 (jaarnummer 4514) de timing van de opvolgingsrapportering goed.

De districtsraad keurde in de zitting van 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Juridische grond

Artikel 263 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur (DLB) bepaalt dat er minstens voor het einde van het derde kwartaal een opvolgingsrapportering over het eerste semester van het boekjaar moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

Artikel 143 DLB bepaalt dat de verplichte opvolgingsrapportering in artikel 263 DLB ook van toepassing is op de districten.

Artikel 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen (BBC 2020) bepaalt dat de opvolgingsrapportering minstens volgende elementen bevat:

1° een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;

2° een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;

3° in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;

4° in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Argumentatie

In BBC 2020 verschuift de focus in de rapportering over de beleidsplanning naar de prioritaire actieplannen. Het meerjarenplan en de jaarrekening worden opgesteld volgens nieuwe schema’s (die eenvoudiger en minder complex zijn) en het autorisatieniveau van de kredieten wordt verhoogd waardoor er meer mogelijkheden zijn om interne kredietverschuivingen uit te voeren die niet worden voorgelegd aan de districtsraad. Om ervoor te zorgen dat de districtsraad toch voldoende geïnformeerd blijft over het beleid heeft BBC 2020 de bijkomende verplichting opgelegd om minstens éénmaal per jaar, in de loop van het derde kwartaal, te rapporteren over de stand van zaken van het eerste semester van het lopende jaar, zowel op financieel als op inhoudelijk vlak. De rapportering is gebaseerd op wettelijke rapporten die worden gebruikt bij het meerjarenplan en de jaarrekening.

Alle raadsleden krijgen een aantal maal per jaar een rapportering over de beleidsdoelstellingen en de uitvoering ervan:

  1. bij de aanpassing(en) van het meerjarenplan;
  2. bij de vaststelling van de jaarrekening (in het voorjaar);
  3. bij de tussentijdse opvolgingsrapportering (in september).

De opvolgingsrapportering bevat volgende documenten:

  1. een stand van zaken van de prioritaire acties of actieplannen van het meerjarenplan;
  2. een overzicht van de geraamde en de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven voor het lopende jaar;
  3. in voorkomend geval, de wijzigingen in de assumpties die gekozen werden bij de opmaak van het meerjarenplan of de aanpassing ervan;
  4. in voorkomend geval, de wijzigingen in de financiële risico's.

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad van Merksem neemt kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester 2023 van meerjarenplan 2020-2025.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.