Terug
Gepubliceerd op 06/12/2023

2023_DRME_00058 - District Merksem. Lambrechtshoekenlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Merksem
do 28/09/2023 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_DRME_00058 - District Merksem. Lambrechtshoekenlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DRME_00058 - District Merksem. Lambrechtshoekenlaan - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Lambrechtshoekenlaan in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 21 mei 2021 (jaarnummer 4133).
Op 31 januari 2023 werd een aanvraag ingediend om een laad- en loszone in te richten ten behoeve van handelaars. De aanvraag werd gedaan door twee handelszaken die problemen hebben bij de dagelijkse leveringen op de drukke Lambrechtshoekenlaan.

In de straat werden ingrepen uitgevoerd om een goede zichtbaarheid te garanderen ter hoogte van de kruispunten: de zebra's werden beveiligd door verdrijvingsvlakken en de kruispunten werden compacter gemaakt door het aanbrengen van verkeersgeleiders.
De verkeerslichten ter hoogte van het kruispunt met de De Vlaschaardstraat werden verwijderd.
Er werd een onderzoek gedaan naar het gebruik van de parkeerplaats voor personen met een handicap, ter hoogte van huisnummer 209.
Al deze wijzigingen worden nu opgenomen in het aanvullend verkeersreglement.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

 Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • de laad- en loszone, met venstertijd van maandag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, ter hoogte van huisnummer 162 en 164, wordt gereglementeerd (artikel 5);
 • de voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van het huisnummer 209 wordt verwijderd. Uit onderzoek blijkt dat de plaats niet langer gebruikt wordt door de oorspronkelijke aanvrager (artikel 6);
 • artikel 7 over het parkeren voor voertuigen waarvan de massa in beladen toestand niet hoger is dan 3,5 ton, wordt aangepast: de ruimte tussen twee middenbermen, ter hoogte van huisnummer 112C, werd voorzien van verdrijvingsvlakken en mogelijkheid tot parkeren, langs de beide zijden;
 • de stopstreep ter hoogte van het kruispunt met de De Vlaschaardstraat werd verwijderd omdat de verkeerslichten werden weggenomen;
 • de nieuw aangebrachte verkeersgeleiders ter hoogte van de volgende kruispunten worden gereglementeerd (artikel 12): 
  • ter hoogte van de Laarbekestraat;
  • ter hoogte van de Kerkhofblommenstraat;
  • ter hoogte van de De Vlaschaardstraat;
  • ter hoogte van de Korenstraat;
  • ter hoogte van de Graanstraat;
 • de nieuw aangebrachte verdrijvingsvlakken ter hoogte van de volgende kruispunten worden gereglementeerd (artikel 13):
  • tussen de twee middenbermen, ter hoogte van huisnummer 112C;
  • langs de even zijde:
   1. langs de beide zijden van de hoek met het Spaailand;
   2. langs de noordelijke zijde van de hoek met de Laarsebaan;
   3. langs de beide zijden van de hoek met de Kerkhofblommenstraat;
   4. langs de zuidelijke zijde van de hoek met de De Vlaschaardstraat;
  • langs de oneven zijde:
   1. langs de beide zijden van de hoek met Schoordijk.

De parkeerbalans neemt af met twee parkeerplaatsen tijdens de venstertijden. Omwille van de verkeersveiligheid is het aangewezen om een laad- en loszone in te richten. Dit verlies wordt gecompenseerd door het inrichten van twee nieuwe parkeerplaatsen, tussen de twee middenbermen, ter hoogte van huisnummer 112C.

Het aanbrengen van verdrijvingsvlakken ter hoogte van de kruispunten heeft geen invloed op de parkeerbalans omdat het parkeren op de hoek van een kruispunt niet toegelaten is volgens de wegcode.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

verkeerspolitie, advies van 18 juni 2023 Gunstig onder voorwaarden

De verkeerspolitie heeft vanuit verkeersveiligheidsoogpunt onderstaande opmerking op het voorstel tot aanpassing van het aanvullend reglement, goedgekeurd door het college in zitting van 21 mei 2021 (jaarnummer 4133).
De verdrijvingsvlakken en verkeersgeleiders dienen integraal te worden voorzien van witte evenwijdige schuine strepen. Momenteel zijn deze markeringen niet doorgetrokken over het volledige vlak, waardoor er vrije ruimte ontstaat die wordt aangegrepen om fout te parkeren. Dit kan enkel worden vermeden door het volledige vlak in te vullen met schuine strepen.
De afdeling Mobiliteit heeft de signalisatie aangepast conform deze opmerking.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Lambrechtshoekenlaan in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 21 mei 2021  (jaarnummer 4133).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen