Terug
Gepubliceerd op 06/12/2023

2023_DRME_00056 - Districtsraad Merksem 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Kennisneming

districtsraad Merksem
do 28/09/2023 - 20:00 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_DRME_00056 - Districtsraad Merksem 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Kennisneming 2023_DRME_00056 - Districtsraad Merksem 2019-2024 - Ontslag. Onderzoek van de geloofsbrief, eedaflegging en aanstelling opvolger - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Met de mail van 21 augustus 2023 werd het ontslag van mevrouw Tania Dekesel van de fractie Vlaams Belang ingediend als districtsraadslid.

De eerste opvolger Robert Hulstaert is overleden. De tweede opvolger de heer Jean Thienaert neemt afstand van het mandaat. De derde opvolger mevrouw Maria Joacim neemt afstand van het mandaat. De vierde opvolger mevrouw  Rita Delvaen wordt aangeschreven. Met het bericht van 31 augustus 2023 laat mevrouw Rita Delvaen weten dat zij haar mandaat als districtsraadslid opneemt.

Juridische grond

Artikel 8 in samenlezing met artikel 58 van het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011 bepaalt dat inschrijving in de bevolkingsregisters van het district één van de verkiesbaarheidsvoorwaarden uitmaakt.

Artikel 9 §1 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid dat tijdens zijn mandaat niet meer voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden,wordt door de gemeenteraad, nadat het raadslid is gehoord, vervallen verklaard tenzij het gemeenteraadslid onmiddellijk ontslag neemt overeenkomstig artikel 13.

Artikel 13 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid dat ontslag wil nemen, dat schriftelijk meedeelt  aan de voorzitter van de gemeenteraad. Het ontslag is definitief na de ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de gemeenteraad. Het lid van de gemeenteraad blijft zijn mandaat uitoefenen tot zijn opvolger is geïnstalleerd, behoudens als het ontslag het gevolg is van een onverenigbaarheid.

Artikel 14 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat het gemeenteraadslid dat afstand doet van zijn mandaat, dat van zijn mandaat vervallen wordt verklaard, dat als verhinderd wordt beschouwd, dat ontslag genomen heeft, of dat overleden is, wordt vervangen door zijn opvolger, die wordt aangewezen overeenkomstig artikel 169 het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011.

Artikel 6 § 3 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de districtsraadsleden voor ze hun mandaat opnemen, in openbare vergadering de volgende eed afleggen in handen van de voorzitter van de districtsraad: « Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen. ».

Artikel 119 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de bepalingen van artikels 6, 9, 13 en 14 ook van toepassing zijn op de districten evenwel met dien verstande dat de districtsraad in de plaats treedt van de gemeenteraad, en de voorzitter van de districtsraad in de plaats treedt van de voorzitter van de gemeenteraad.

Argumentatie

De geloofsbrieven van mevrouw Rita Delvaen werden aan de districtssecretaris bezorgd. Mevrouw Rita Delvaen voldoet aan alle gestelde eisen van verkiesbaarheid en bevindt zich niet in een geval van onverenigbaarheid.

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het ontslag van districtsraadslid mevrouw Tania Dekesel.

Artikel 2

De districtsraad neemt kennis dat mevrouw Rita Delvaen, vierde opvolger, het mandaat zal opnemen.

Artikel 3

De districtsraad neemt er kennis van dat de geloofsbrieven van mevrouw Rita Delvaen werden onderzocht. 

Mevrouw Rita Delvaen legt de volgende eed af: «Ik zweer de verplichtingen van mijn mandaat trouw na te komen.».

De voorzitter van de districtsraad verklaart mevrouw Rita Delvaen wettig aangesteld in het ambt van districtsraadslid.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • ontslag_Tania_Dekesel.pdf