Terug
Gepubliceerd op 06/12/2023

2023_DRME_00060 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

districtsraad Merksem
do 28/09/2023 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_DRME_00060 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring 2023_DRME_00060 - Vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem. Algemene vergadering - Werkingsverslag en jaarrekening 2022 en statutenwijziging. Steminstructies stadsafgevaardigde en advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In het kader van het decreet lokaal cultuurbeleid stelt de stad een strategische meerjarenplanning op waarin de beleidsprioriteiten van het lokaal cultuurbeleid worden uitgewerkt. ‘Iedereen vindt in Antwerpen een veelzijdig lokaal cultuuraanbod en het forum om zichzelf te ontplooien’ is de strategische doelstelling die in de meerjarenplanning opgenomen werd voor de uitwerking van het lokaal cultuurbeleid.

De concrete uitwerking van deze centrale strategische doelstelling gebeurt grotendeels in de districten, de cultuurwerking in de districten vormt de basis van het lokaal cultuurbeleid.

De stad Antwerpen is in het bestuursorgaan van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem vertegenwoordigd. Bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2019 (jaarnummer 166) werd de heer Gilbert Verstraelen aangeduid als afgevaardigde namens de stad in de algemene vergadering.

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) trad op 1 mei 2019 in werking. Vennootschappen en verenigingen die op dat ogenblik reeds waren opgericht krijgen tot uiterlijk 1 januari 2024 de tijd om hun statuten aan te passen aan de nieuwe bepalingen van het wetboek.

Met het bericht van 14 september 2023 meldt de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem dat op 25 oktober 2023 een digitale algemene vergadering zal plaatshebben met volgende agendapunten:

 • Verslag algemene vergadering 14 juni 2023. Goedkeuring
 • Werkingsverslag 2022. Goedkeuring
 • Jaarrekening 2022. Goedkeuring
 • Statutenwijziging. Goedkeuring
 • Varia

Juridische grond

Het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.

Op 15 december 2014 keurde de gemeenteraad (jaarnummer 949) de nieuwe statuten van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem goed.

Op 26 mei 2015 (jaarnummer 264) werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en de vzw lokaal  Cultuurbeleid district Merksem en de wijziging van artikel 44 in de statuten goedgekeurd door de gemeenteraad.

De gemeenteraad keurde vervolgens op 25 maart 2019 (jaarnummer 246), 16 december 2019 (jaarnummer 745) en op 14 december 2020 (jaarnummer 738) de verlenging van deze samenwerkingsovereenkomst goed. Op 20 december 2021 (jaarnummer 749) keurde de gemeenteraad de verlenging tot en met 31 december 2025 van deze samenwerkingsovereenkomst goed.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 246 § 4 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bij de samenstelling van de organen rekening kan houden met de samenstelling van de districtsraad voor zover de gemeentelijke vennootschap, vereniging of stichting belast is met de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang die uitsluitend bevoegdheden van het district betreffen. De vertegenwoordigers in de algemene vergadering handelen overeenkomstig de instructies van de districtsraad.

In het gemeenteraadsbesluit van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden gecoördineerd. Artikel 2 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Argumentatie

Volgens de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem dient de jaarrekening ter goedkeuring aan de districtsraad Merksem te worden voorgelegd.

Het bestuursorgaan van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem keurde op 4 september 2023 het werkingsverslag en de jaarrekening 2022 goed en legt deze ter goedkeuring voor aan de districtsraad Merksem en de algemene vergadering.

Het werkingsverslag van het district wordt opgenomen in het geheel van het geïntegreerde werkingsverslag van het lokaal cultuur-/vrijetijdsbeleid van alle districten en het overkoepelend stedelijk beleid.

De gewijzigde statuten betreffen hoofdzakelijk aanpassingen die zijn ingegeven vanuit de noodzaak om te conformeren aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en zo de rechtsgeldigheid van de beslissingen en het bestaan van de vzw te kunnen blijven garanderen. Daarnaast werd van de opportuniteit gebruik gemaakt om een aantal juridisch technische verbeteringen en actualisaties aan te brengen. 

Op grond van artikel 4 van de statuten van vzw Lokaal cultuurbeleid district Merksem moet een statutenwijziging door de gemeenteraad worden goedgekeurd. In zitting van 26 juni 2023 (jaarnummer 417) keurde de gemeenteraad de statutenwijziging van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem goed. De districtsraad neemt kennis van de nood tot statutenwijziging en geeft hier een positief advies over.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat de stadsafgevaardigde in de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem handelt overeenkomstig de instructies van de districtsraad. Dit betekent dat de districtsraad kennis moet nemen van de agenda van deze algemene vergadering en aan de stadsafgevaardigde of diens plaatsvervanger steminstructies moet geven.

De districtsraad Merksem geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om alle punten van de agenda van de algemene vergadering van 25 oktober 2023 goed te keuren.

De goedgekeurde jaarrekening en het werkingsverslag worden vervolgens ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd.

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van volgende agendapunten van de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem van 25 oktober 2023:

 • Verslag algemene vergadering 14 juni 2023. Goedkeuring 
 • Werkingsverslag 2022. Goedkeuring
 • Jaarrekening 2022. Goedkeuring
 • Statutenwijziging. Goedkeuring
 • Varia

Artikel 2

De districtsraad geeft positief advies over de statutenwijziging van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem.

Artikel 3

De districtsraad Merksem keurt het werkingsverslag 2022 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem goed.

Artikel 4

De districtsraad Merksem keurt de jaarrekening 2022 van de vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem goed.

Artikel 5

De districtsraad Merksem geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde of een plaatsvervanger, een ander lid van de districtsraad, op de algemene vergadering van vzw Lokaal Cultuurbeleid district Merksem alle punten van de agenda goed te keuren.

Artikel 6

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • 25052023_Statutenwijziging_vzw_LCB_Merksem.pdf
 • ME_Jaarrekening_2022.pdf
 • ME_Ontwerpverslag_AV_25102023.pdf
 • ME_Uitnodiging_AV.pdf
 • ME_Verslag_AV_14062023.pdf
 • ME_verslag_bestuursorgaan_20230904.pdf
 • ME_Werkingsverslag_2022.pdf