Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_DCME_00081 - GAC/2020/01392/P1/ME03 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 30/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00081 - GAC/2020/01392/P1/ME03 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring 2023_DCME_00081 - GAC/2020/01392/P1/ME03 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 februari 2021 (jaarnummer 1621) besliste het college om de raamovereenkomst GAC/2020/01392 voor het onderhouden en herstellen van speel- en sporttoestellen en speel- en sportterreinen, perceel 1 "onderhouds- en herstelwerkzaamheden", te gunnen aan de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Argumentatie

Om  structurele onderhoudswerken aan speel- en sportterreinen en aan speel- en sporttoestellen op verschillende locaties in het district Merksem te kunnen uitvoeren, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01392 perceel 1,  een nieuwe deelopdracht ME03 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 22.438,94 EUR (onvoorziene omstandigheden en BTW inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke ondernemingsnummer 0405 009 246.

werken

prijs offerte exclusief BTW
incl. 10% onvoorziene kost en incl. herziening 1,21373%

prijs offerte inclusief BTW

zandbakken

17.282,91 EUR

20.912,32 EUR

belijning

1.261,67 EUR

1.526,62 EUR

totaal18.544,58 EUR22.438,94 EUR


Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Het districtscollege is bevoegd voor de aanleg, heraanleg en het onderhoud van lokale pleinen met sportaccomodatie (artikel 3), en de aanleg, heraanleg en het onderhoud van lokale speelterreinen (artikel 4).

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) heeft de gemeenteraad de gecoördineerde lijst met bovenlokale locaties goedgekeurd. De terreinen die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale terreinen.

Algemene financiële opmerkingen

Het district Merksem maakte voor deze werken bestelbon 4005548505 op voor een bedrag van 22.438,94 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010103 - Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01392/P1/ME03 goed, voor structurele onderhoudswerken aan speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen op verschillende locaties in het district Merksem, voor een bedrag van 18.544,58 EUR + 3.894,36 EUR (21% BTW) = 22.438,94 EUR. Op basis van bestek GAC/2020/01392 perceel 1 kunnen de werken uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405 009 246.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Structurele onderhoudswerken speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen GAC/2020/01392/P1/ME03


vast te leggen op
Aannemersbedrijf Buytaert bvba
Moortelstraat 25
9150 Kruibeke
ondernemingsnummer: NBE0405 009 246
IBAN: BE12 2930 3945 3692

22.438,94 EUR

incl BTW
budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2MER010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090940
budgetperiode: 2300 
4005548505 

Bijlagen

  • raming_belijning_Merksem.xlsx
  • raming_zandbakken_Merksem.xlsx