Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_DCME_00080 - Winkelstap. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12657 - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 30/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00080 - Winkelstap. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12657 - Goedkeuring 2023_DCME_00080 - Winkelstap. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12657 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 1 - cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC/2020/01241.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

Het district wenst volgende werken uit te voeren:

  • ontharden van voet- en fietspaden.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWOU12657 ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWOU12657 op, voor een bedrag van 34.740,97 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Merksem
34.740,97
13.248,06
10.077,70
58.066,73
Uitvoeringstermijn: 7 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.
prijsherziening en overschrijding VH
periode van opmaak:januari 2023
posten exclusief bitumineuze verhardingen

8.885,42

26,70%

actuele prijsherziening
prijsherziening en overschrijding VH
4.362,6410%

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.
De Winkelstap is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiƫle opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005548231 opgemaakt voor een bedrag van 58.066,73 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein
2MER010102M02621 - SWOU12657 Van Praetlei, Winkelstap (ontharding)

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWOU12657, Winkelstap, district Merksem, wegeniswerken, goed voor een bedrag van 34.740,97 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 58.066,73 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWOU12657
Winkelstap

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
58.066,73 EUR
budgetplaats:5072500000
budgetpositie:224
functiegebied:2MER010102M02621
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2ME090200
budgetperiode:2300
4005548231

Bijlagen

  • 20220808_12657_UP_BT_NT.pdf
  • 20230223_12657_Winkelstap_VanPraetlei_onthardingen.xlsx