Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_DCME_00077 - Gasthuishoevestraat. Wegeniswerken. SWOU12237 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 30/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00077 - Gasthuishoevestraat. Wegeniswerken. SWOU12237 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCME_00077 - Gasthuishoevestraat. Wegeniswerken. SWOU12237 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

concept

goedkeuring districtscollege 

15 september 2022

245

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

30 september 2022

8010

participatie bewoners

infomoment

20 oktober 2022

 

adviezen

cultuurraad

25 oktober 2022

 

jeugdraad

26 oktober 2022

 

seniorenraad

16 november 2022

 

sportraad

17 november 2022

 

Coördinatieoverleg Openbaar Domein

23 januari 2023

 

Het districtscollege keurde in zitting van 15 september 2022 (jaarnummer 245) het concept voor de wegeniswerken in de Gasthuishoevestraat, district Merksem, goed.

Het college keurde in zitting van 30 september 2022 (jaarnummer 8010) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

Het studiebureau Arcadis, in opdracht van water-link in samenwerking met Aquafin, heeft het concept vertaald in een definitief ontwerp.

Argumentatie

Het studiebureau Arcadis, in opdracht van water-link in samenwerking met Aquafin, maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van het concept geen grote wijzigingen aangebracht.

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 57 plaatsen in de bestaande toestand naar 34 in de nieuwe toestand, door de beperkte breedte van de straat en de aanleg van verkeersplateaus. De herinrichting van de parking aan voetbalclub FC Merksem zorgt voor 21 extra publieke parkeerplaatsen, waardoor het totaal aantal parkeerplaatsen in de nieuwe toestand 55 wordt.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. Er komen 15 extra bomen. De bestaande boom op de parking blijft behouden.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Gasthuishoevestraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Gasthuishoevestraat is een lokale straat.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 20 oktober 2022. Er was vooral bezorgdheid over het vrachtverkeer dat wordt gegenereerd door een groot bedrijf in de straat en het verlies aan parkeerplaatsen in het smalste gedeelte van de straat. Ook de noodzaak van een voetpad aan beide zijden van de straat werd door sommige bewoners in vraag gesteld.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/5072500000/224/2MER010102M01299/2ME090200/2300 en 2400.

Adviezen

Cultuurraad zitting van 25 oktober 2022 Gunstig onder voorwaarden
 • Vraag naar stimuleren bewoners rond het ontharden van voortuinen en aanleg van geveltuintjes.
  Er zijn in deze straat amper voortuinen aanwezig. Bij een volgende terugkoppeling naar de bewoners zal gecommuniceerd worden over de mogelijkheid tot de aanleg van geveltuintjes.
Jeugdraad zitting van 26 oktober 2022 Gunstig onder voorwaarden
 • Vraag om te onderzoeken of één van de twee voetpaden kan vervangen worden door een fietspad.
  Er zijn enkele sportfuncties in de straat aanwezig, alsook een school en een drukke tramhalte om de hoek. Deze genereren veel voetgangers, waardoor voetpaden aan beide zijden noodzakelijk zijn. De straat ligt in een zone 30. Gemengd verkeer is dus wenselijk, aparte fietspaden niet. Op dit moment kan er slechts in één richting worden gefietst in de straat, omwille van de beperkte breedte. Na de heraanleg zal fietsen in beide richtingen mogelijk zijn.
Seniorenraad zitting van 16 november 2022 Gunstig onder voorwaarden
 • Vraag naar voldoende brede en vlakke voetpaden, ook ter hoogte van de garages.
  Garage-inritten worden voorzien van een afgeschuinde boordsteen. De voetpaden worden aangelegd onder een zeer beperkte helling in functie van afwatering.
 • Geen grote bomen voorzien in functie van lichtinval in de woningen. Zorgen dat er geen schade is op termijn aan het voetpad door wortelopdruk. Geen wilde appeltjes.
  Daar waar er voldoende ondergrondse en bovengrondse ruimte is, zullen wel grote bomen worden voorzien. Wortelopdruk wordt vermeden door het gebruik van een speciaal type boomkader.
 • Bewoners informeren rond mogelijkheid tot geveltuintjes.
  Dit wordt voorzien.
 • Overlast door vrachtwagens van de bedrijven in de straat.
  Dit is een gekend probleem en wordt zo veel als mogelijk opgenomen met de bedrijven zelf. De straat is evenwel gelegen op de grens van woon- en industriegebied.
 • Bezorgdheid over aansluiting ter hoogte van Theunisbrug, geen verkeerslichten.
  Het kruispunt werd recent vernieuwd en veiliger gemaakt. Binnen dit project is het niet voorzien om nog bijkomende aanpassingen te doen.
Sportraad zitting van 17 november 2022 Gunstig onder voorwaarden
 • Vraag om het aantal parkeerplaatsen ter hoogte van FC Merksem niet te verminderen en voldoende parkeerplaatsen te voorzien voor de club.
  Na de heraanleg zal er op deze parking ruimte zijn voor meer wagens dan ervoor. De parking wordt echter publiek toegankelijk. Ter hoogte van de ingang naar de sportclub wordt er een afgesloten zone voorzien die in de concessie van de sportclub blijft, waar er nog ruimte is voor een zeven tal parkeerplaatsen. De geplande pocketparking aan de zijde van de Carrettestraat zal ter compensatie in concessie worden gegeven aan FC Merksem.
 • Vraag om de oppervlakte van het trapveldje niet te verkleinen.
  Enkel de onbenutte ruimte achter de bestaande ballenvanger wordt mee opgenomen in het nieuwe ontwerp voor de parking. De afmetingen van het veld zelf worden niet gewijzigd.
Coördinatieoverleg Openbaar Domein zitting van 23 januari 2023 Gunstig onder voorwaarden
 • de clusterparking herbekeken en verder gedetailleerd wordt in functie van afmetingen, breedtes van parkeerplaatsen, bochtstralen en afsluitingen ten aanzien van de voetpadruimte in overleg met SW/MOB;
  Het plan werd waar nodig aangepast.
 • de groenzone tussen de clusterparking en het voetbalterrein verder uitgewerkt wordt in samenspraak met SB en water-link, en dat hierbij gezocht wordt naar een balans tussen de aanplant van nieuwe bomen en wateropvang;
  Dit zal bij de opmaak van het uitvoeringdossier nog verder worden onderzocht.
 • de detaillering van de boomvakken (onder andere de boombeschermingsmaatregelen en ondergrondse doorwortelbare ruimte) in overleg met SB verder uitgewerkt wordt.
  Bij de opmaak van het uitvoeringsdossier zal nog verder worden bekeken of er eventuele uitbreiding mogelijk is van de ondergrondse wortelruimte onder de parking, dit afhankelijk van de beschikbare budgetten. Voor de bomen in de straat wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de standaard oplossingen (boombeugels, boomkransen,…).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein
2MER010102M01299 - SWOU12237 Gasthuishoevestraat (heraanleg Gasthuishoevestraat)

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (15 maart 2023) voor de wegeniswerken in de Gasthuishoevestraat, district Merksem, goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de wegeniswerken in de Gasthuishoevestraat, district Merksem, wordt ingediend bij de bevoegde instantie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht geven aan water-link in samenwerking met Aquafin om:
  • opdrachtdocumenten opmaken.
  • opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator district

nodige budgetten voorzien


Bijlagen

 • 20221020_12237_CON_infomoment_bewoners.pdf
 • 20221025_12237_CON_advies_cultuurraad.pdf
 • 20221026_12237_CON_advies_jeugdraad.pdf
 • 20221116_12237_CON_advies_seniorenraad.pdf
 • 20221117_12237_CON_advies_sportraad.pdf
 • 20230320_12237_DO_DET.pdf
 • 20230320_12237_DO_TP_1.pdf
 • 20230320_12237_DO_TP_2.pdf
 • 20230320_12237_DO_P_NT.pdf