Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_DCME_00074 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Merksem. Intrekking - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 30/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00074 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Merksem. Intrekking - Goedkeuring 2023_DCME_00074 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Merksem. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Met de collegebeslissing van 4 maart 2016 (jaarnummer 1659) werd het nieuwe opportuniteits- en bevoegdhedenkader te beoordeling van evenementaanvragen goedgekeurd.

Met de collegebeslissing van 12 januari 2023 (jaarnummer 9) werd de lijst van samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 voor district Merksem goedgekeurd. Daarin staat dat districtsgebonden evenement samenlevingsversterkend (categorie 4) zijn, als het aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 1. het vindt plaats op grondgebied van de stad Antwerpen (zowel openbaar domein als privédomein behoren hiertoe);
 2. het ondersteunt en/of bepaalt mede op een positieve wijze de merkbelofte en positionering van de stad Antwerpen en haar districten;
 3. het sluit aan bij de doelstellingen van het district of de districten waar het evenement plaats vindt (zie bestuursakkoord(en));
 4. er wordt promotie gemaakt voor het district waar het evenement plaats vindt, door middel van:
  • de link tussen het evenement en het district in alle communicatie actief te vermelden (bijvoorbeeld in de naamgeving, de persberichten, de interviews, ...);
  • de vermelding van het logo van het district en de formulering "in samenwerking met district (X)" op alle communicatie en sponsorarrangementen (briefwisseling, website, app, affiches, brochures, TV-spots, ...) rond het evenement;
 5. indien er winst wordt gemaakt op het evenement, wordt deze voor een deel aangewend voor een maatschappelijk doel gelinkt aan het district of dat het algemeen belang dient van de inwoners van het district of wordt een deel van de winst geïnvesteerd in een verbetering van het daaropvolgende evenement dat de vereniging wenst te organiseren als samenlevingsversterkend districtsgebonden evenement;
 6. het biedt een toegevoegde waarde voor de districten waarin het georganiseerd wordt.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 6maart 2023 (jaarnummer 92) werd de aanpassing van het retributiereglement 'Logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages' goedgekeurd. Gezien de aanpassing aan het reglement wordt ook de jaarlijkse lijst van samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen voor district Merksem herzien. Deze lijst wordt door de districtssecretaris ter goedkeuring voorgelegd aan het districtscollege. Na goedkeuring door het districtscollege wordt de lijst jaarlijks aangeleverd aan de dienst Stadsbeheer/Evenementen, film, markten en foren.

Argumentatie

De districtsadministratie toetste de evenementen binnen het district Merksem af aan de criteria voor de samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen. De volgende evenementen hadden de erkenning als samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen behaald en werden door het districtscollege goedgekeurd op de zitting van 12 januari 2023 (jaarnummer 9):

Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023
District Merksem
Nr

Evenement

Organisator

1

Twentyfoor Scouts 24 Sint-Frans

2

Slorarock  Slorarock vzw

3

Jeneveravond/Festival  Chiro Sint-Jozef Jongens

4

Herdenking Elia  Elia

5

Cluysekermis Cluysekermiscomité

6

Opendeurdag Fort van Merksem Bescherm- en actiekomité Fort
  7Avondmarkt LambrechtshoekenlaanAntwerpse Markthandelaarsvereniging
  8 Duveltjesmarkt Warre Janssens


Op de gemeenteraadszitting van 6 maart 2023 (jaarnummer 92) werd de aanpassing van het retributiereglement 'Logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages' goedgekeurd. Gezien deze aanpassing wenst district Merksem de lijst van samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen te herzien. Enkel onderstaand evenement wordt daarbij erkend als samenlevingsversterkend districtsgebonden evenement en aan het districtscollege voorgelegd ter goedkeuring.

1Avondmarkt Lambrechtshoekenlaan Antwerpse Markthandelaarsvereniging


Een ander deel van de Merksemse evenementen worden door het district zelf georganiseerd of gebeuren in co-organisatie en ressorteren bijgevolg onder categorie 1 of 2, zoals vastgelegd in het 'opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen'. Voor onderstaande evenementen stelt district Merksem aan de jury voor om categorie 2 toe te kennen, indien er nog geen evenementen- en/of materiaalaanvraag voor 1 april 2023 ingediend werd:

 • ATV-vertellingen Merksem 2023 (ATV);
 • Scholenveldloop (OLSE Athletiek) 2023;
 • Kunst-, ambachten- en rommelmarkt 2023 (Spaarkas Ons Genoegen FV);
 • Schaal Sels, MerXem Classic en Stroboerenmarkt 2023 (Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem);
 • Zomerpark 2023 (Jongerencentrum Bouckenborgh);
 • Fort Opendeurdag / Dag van Fort 2023 (Bescherm- en Actiecomité Fort Merksem);
 • Paasmaandagei 2023, Sint-op-de-stoep 2023 en Wereldlichtjesdag 2023 (Gezinsbond).

Juridische grond

 • Procedure evenementenaanvragen - opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen, goedgekeurd door het college in zitting van 4 maart 2016 (jaarnummer 1659);
 • Retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 6 maart 2023 (jaarnummer 92).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 4 maart 2016 (jaarnummer 1659) werd het nieuwe opportuniteits- en bevoegdhedenkader ter beoordeling van evenementaanvragen goedgekeurd.

 • Hoofdstuk VI (bepaling categorie evenement), 3 (procedure toekenning categorie evenement), 3.1 (algemeen) bepaalt dat de beoordeling of een evenement behoort tot categorie 4 (samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen) gebeurt door het district, ongeacht of het evenemnt op een lokale of bovenlokale locatie plaatsvindt en het soort evenement.
 • Hoofdstuk VIII (bevoegdheden evenemententoelating), 2 en 3 (grote evenementen) bepalen dat evenementen, die niet beantwoorden aan de criteria voor kleine evenementen zoals vastgesteld in de politiecodex, in het bezit moeten zijn van een toelating van de burgemeester. Evenementen die aan minstens één van volgende criteria voldoen vereisen bovendien een goedkeuring door het college:
  • met meer dan 1.500 bezoekers (op het drukste moment);
  • strategisch belangrijk of gevoelig evenement;
  • evenement met een zware impact op de stad Antwerpen;
  • evenementen met een zeer grote (minstens stadsbrede) uitstraling;
  • evenement dat door de stad wordt ondersteund (ondersteuning die verder gaat dan deze die standaard via de door de stad Antwerpen goedgekeurde reglementen of collegebesluiten kan worden verleend);
  • evenement dat door de stad gefinancierd wordt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (2017_CBS_04463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de organisatie en de ondersteuning van (eigen) lokale evenementen en feestelijkheden.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010301 - Samen werken aan een dynamisch Merksem

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege trekt haar besluit van 12 januari 2023 met jaarnummer 9 in.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de 'Avondmarkt Lambrechtshoekenlaan 2023' een samenlevingsversterkend districtsgebonden evenement (categorie 4) is.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Bestuurscoördinator district Lijst categorie 4 overmaken aan de dienst Stadsbeheer - Evenementen, film, markten en foren.
Bestuurscoördinator district
Lijst categorie 2 overmaken aan jury

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • AvondmarktLambrechtshoekenlaan.pdf