Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_DCME_00072 - District Merksem - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 30/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00072 - District Merksem - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring 2023_DCME_00072 - District Merksem - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in de zitting van 20 februari 2020 (jaarnummer 52) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light goed.

De districtsraad nam op 23 april 2020 (jaarnummer 17) kennis van de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light.

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen light (IKA-light) binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan de kredieten snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit hetgeen de algemene werking van het district ten goede komt. Het uitgangspunt is en blijft dat een goede opmaak en aanpassing van het meerjarenplan vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing light moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.

De goedkeuringsflow is bepaald in het organisatiebeheersingssysteem en is afhankelijk van het niveau waarop de IKA-light gebeurt. Bij verschuivingen van investeringskredieten tussen verschillende  investeringsrubrieken is het districtscollege de finale goedkeurder.

Met deze IKA-light wordt krediet verschoven voor de gunning van de inkomzuilen en het hekwerk van het Bouckenborghpark . Hiervoor is een budget van 259.000,00 EUR nodig. vermits de gunning van de Catershoflaan uiteindelijk lager lag dan eerst ingeschat, kan een deel van het restbudget op dit project hiervoor aangewend worden.

Juridische grond

Artikel 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de Vlaamse regering bepaalt welke kredieten limitatief zijn.
 
Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt op welk niveau de uitgave- en ontvangstenkredieten limitatief zijn en bepaalt zo de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem.

Algemene financiële opmerkingen

De kredieten van 2023 worden aangepast zoals vermeld in de artikels van het besluit.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de interne kredietaanpassing light op de kredieten 2023 goed.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

PC Budgetplaats EXP/INV U/O Bpos
Budgetjaar

Actie SubsidieBeginbudgetEindbudgetBedrag
507 5072500000 INV U
220
2300
2MER010102V02597 BOUCKENBORGH_RE_PO0,00259.000,00+259.000,00
507
5072500000
INV
U
224
2300
2MER010102M01646
SBT113631.665.500,001.406.500,00-259.000,00