Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

Notulen  districtscollege Merksem

do 30/03/2023 - 10:00 collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege

Agendapunten

1.

2023_DCME_00071 - Districtscollege - Notulen 16 maart 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
1.

2023_DCME_00071 - Districtscollege - Notulen 16 maart 2023 - Goedkeuring

2023_DCME_00071 - Districtscollege - Notulen 16 maart 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 16 maart 2023.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege.  De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgegekeurd  aan de districtsraadsleden bezorgd.

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 16 maart 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
2.

2023_DCME_00072 - District Merksem - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2.

2023_DCME_00072 - District Merksem - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

2023_DCME_00072 - District Merksem - Meerjarenplan 2020-2025 - Interne kredietaanpassingen light op investeringskrediet - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in de zitting van 20 februari 2020 (jaarnummer 52) de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light goed.

De districtsraad nam op 23 april 2020 (jaarnummer 17) kennis van de principes en voorwaarden van interne kredietaanpassingen light.

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Argumentatie

Aangezien via interne kredietaanpassingen light (IKA-light) binnen de wettelijke grenzen wijzigingen aan de kredieten snel kunnen gebeuren, zorgt dit voor een toegenomen flexibiliteit hetgeen de algemene werking van het district ten goede komt. Het uitgangspunt is en blijft dat een goede opmaak en aanpassing van het meerjarenplan vóór het begin van het werkjaar de basis vormt van de budgetteringscyclus. Voor elke interne kredietaanpassing light moet dan ook een duidelijke motivatie gegeven worden.

De goedkeuringsflow is bepaald in het organisatiebeheersingssysteem en is afhankelijk van het niveau waarop de IKA-light gebeurt. Bij verschuivingen van investeringskredieten tussen verschillende  investeringsrubrieken is het districtscollege de finale goedkeurder.

Met deze IKA-light wordt krediet verschoven voor de gunning van de inkomzuilen en het hekwerk van het Bouckenborghpark . Hiervoor is een budget van 259.000,00 EUR nodig. vermits de gunning van de Catershoflaan uiteindelijk lager lag dan eerst ingeschat, kan een deel van het restbudget op dit project hiervoor aangewend worden.

Juridische grond
Artikel 275 van het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat de Vlaamse regering bepaalt welke kredieten limitatief zijn.
 
Artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen bepaalt op welk niveau de uitgave- en ontvangstenkredieten limitatief zijn en bepaalt zo de maximale grenzen die een bestuur mag hanteren in de uitwerking van de kredietbewaking binnen het organisatiebeheersingssysteem.
Algemene financiële opmerkingen

De kredieten van 2023 worden aangepast zoals vermeld in de artikels van het besluit.

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de interne kredietaanpassing light op de kredieten 2023 goed.

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

PC Budgetplaats EXP/INV U/O Bpos
Budgetjaar

Actie SubsidieBeginbudgetEindbudgetBedrag
507 5072500000 INV U
220
2300
2MER010102V02597 BOUCKENBORGH_RE_PO0,00259.000,00+259.000,00
507
5072500000
INV
U
224
2300
2MER010102M01646
SBT113631.665.500,001.406.500,00-259.000,00
3.

2023_DCME_00073 - Districtscollege - Bestuurlijk toezicht. Klachten door districtsraadslid Bavo De Mol bij toezichthoudende overheid. Collegiale brieven aan Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
3.

2023_DCME_00073 - Districtscollege - Bestuurlijk toezicht. Klachten door districtsraadslid Bavo De Mol bij toezichthoudende overheid. Collegiale brieven aan Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

2023_DCME_00073 - Districtscollege - Bestuurlijk toezicht. Klachten door districtsraadslid Bavo De Mol bij toezichthoudende overheid. Collegiale brieven aan Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 2 maart 2023 ontving het district Merksem 2 brieven van de toezichthoudende overheid, waarbij 2 klachten werden overgemaakt van districtsraadslid Bavo De Mol betreffende:

 • weigeren tussenkomst vanuit de districtsraad
 • verwijderen motie van agenda districtsraad 16 februari 2023.

Op 9 maart 2023 werden de brieven voorgelegd aan het districtscollege.

Omtrent deze klachten moet er een standpunt worden ingenomen door het district Merksem. Dit standpunt en bijhorend dossier zullen aan de toezichthoudende overheid worden overgemaakt.

Argumentatie

Het districtsraadslid Bavo De Mol beklaagt zich er over hoe de voorzitter van de districtsraad van Merksem, tevens de districtsburgemeester, de zitting van de districtsraad van 27 oktober 2022 heeft voorgezeten en hoe de voorzitter van de districtsraad van Merksem, tevens ook districtsburgemeester,  een door hem ingediende motie van de agenda van de districtsraad 16 februari 2023 heeft verwijderd.

Met twee collegiale brieven wordt het standpunt van het district Merksem toegelicht en aan de toezichthoudende overheid verstuurd.

Juridische grond

Artikel 331 §2 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de toezichthoudende overheid bij ontvangst van een klacht het besluit en het bijhorende dossier opvraagt bij de gemeenteoverheid.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 279 § 1 en 2 van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de ondertekening van de briefwisseling van het districtscollege en de districtsraad.

Met besluit van het districtscollege van 24 januari 2019 (jaarnummer 17) delegeerde de voorzitter van het districtscollege en de districtsraad zijn handtekeningenbevoegdheid.

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de twee collegiale brieven goed aan het Agentschap Binnenlands Bestuur met het standpunt van het districtsbestuur naar aanleiding van de 2 klachten van districtsraadslid Bavo De Mol over hoe de voorzitter van de districtsraad van Merksem, tevens de districtsburgemeester, de zitting van de districtsraad van 27 oktober 2022 heeft voorgezeten en hoe de voorzitter van de districtsraad van Merksem, tevens ook districtsburgemeester, een door hem ingediende motie van de agenda van de districtsraad 16 februari 2023 heeft verwijderd.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DCME_00074 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Merksem. Intrekking - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
4.

2023_DCME_00074 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Merksem. Intrekking - Goedkeuring

2023_DCME_00074 - Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 - Lijst district Merksem. Intrekking - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Met de collegebeslissing van 4 maart 2016 (jaarnummer 1659) werd het nieuwe opportuniteits- en bevoegdhedenkader te beoordeling van evenementaanvragen goedgekeurd.

Met de collegebeslissing van 12 januari 2023 (jaarnummer 9) werd de lijst van samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023 voor district Merksem goedgekeurd. Daarin staat dat districtsgebonden evenement samenlevingsversterkend (categorie 4) zijn, als het aan alle volgende voorwaarden voldoet:

 1. het vindt plaats op grondgebied van de stad Antwerpen (zowel openbaar domein als privédomein behoren hiertoe);
 2. het ondersteunt en/of bepaalt mede op een positieve wijze de merkbelofte en positionering van de stad Antwerpen en haar districten;
 3. het sluit aan bij de doelstellingen van het district of de districten waar het evenement plaats vindt (zie bestuursakkoord(en));
 4. er wordt promotie gemaakt voor het district waar het evenement plaats vindt, door middel van:
  • de link tussen het evenement en het district in alle communicatie actief te vermelden (bijvoorbeeld in de naamgeving, de persberichten, de interviews, ...);
  • de vermelding van het logo van het district en de formulering "in samenwerking met district (X)" op alle communicatie en sponsorarrangementen (briefwisseling, website, app, affiches, brochures, TV-spots, ...) rond het evenement;
 5. indien er winst wordt gemaakt op het evenement, wordt deze voor een deel aangewend voor een maatschappelijk doel gelinkt aan het district of dat het algemeen belang dient van de inwoners van het district of wordt een deel van de winst geïnvesteerd in een verbetering van het daaropvolgende evenement dat de vereniging wenst te organiseren als samenlevingsversterkend districtsgebonden evenement;
 6. het biedt een toegevoegde waarde voor de districten waarin het georganiseerd wordt.

Met de gemeenteraadsbeslissing van 6maart 2023 (jaarnummer 92) werd de aanpassing van het retributiereglement 'Logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages' goedgekeurd. Gezien de aanpassing aan het reglement wordt ook de jaarlijkse lijst van samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen voor district Merksem herzien. Deze lijst wordt door de districtssecretaris ter goedkeuring voorgelegd aan het districtscollege. Na goedkeuring door het districtscollege wordt de lijst jaarlijks aangeleverd aan de dienst Stadsbeheer/Evenementen, film, markten en foren.

Argumentatie

De districtsadministratie toetste de evenementen binnen het district Merksem af aan de criteria voor de samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen. De volgende evenementen hadden de erkenning als samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen behaald en werden door het districtscollege goedgekeurd op de zitting van 12 januari 2023 (jaarnummer 9):

Samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen 2023
District Merksem
Nr

Evenement

Organisator

1

Twentyfoor Scouts 24 Sint-Frans

2

Slorarock  Slorarock vzw

3

Jeneveravond/Festival  Chiro Sint-Jozef Jongens

4

Herdenking Elia  Elia

5

Cluysekermis Cluysekermiscomité

6

Opendeurdag Fort van Merksem Bescherm- en actiekomité Fort
  7Avondmarkt LambrechtshoekenlaanAntwerpse Markthandelaarsvereniging
  8 Duveltjesmarkt Warre Janssens


Op de gemeenteraadszitting van 6 maart 2023 (jaarnummer 92) werd de aanpassing van het retributiereglement 'Logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages' goedgekeurd. Gezien deze aanpassing wenst district Merksem de lijst van samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen te herzien. Enkel onderstaand evenement wordt daarbij erkend als samenlevingsversterkend districtsgebonden evenement en aan het districtscollege voorgelegd ter goedkeuring.

1Avondmarkt Lambrechtshoekenlaan Antwerpse Markthandelaarsvereniging


Een ander deel van de Merksemse evenementen worden door het district zelf georganiseerd of gebeuren in co-organisatie en ressorteren bijgevolg onder categorie 1 of 2, zoals vastgelegd in het 'opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen'. Voor onderstaande evenementen stelt district Merksem aan de jury voor om categorie 2 toe te kennen, indien er nog geen evenementen- en/of materiaalaanvraag voor 1 april 2023 ingediend werd:

 • ATV-vertellingen Merksem 2023 (ATV);
 • Scholenveldloop (OLSE Athletiek) 2023;
 • Kunst-, ambachten- en rommelmarkt 2023 (Spaarkas Ons Genoegen FV);
 • Schaal Sels, MerXem Classic en Stroboerenmarkt 2023 (Koninklijke Wielrijdersclub van Merksem);
 • Zomerpark 2023 (Jongerencentrum Bouckenborgh);
 • Fort Opendeurdag / Dag van Fort 2023 (Bescherm- en Actiecomité Fort Merksem);
 • Paasmaandagei 2023, Sint-op-de-stoep 2023 en Wereldlichtjesdag 2023 (Gezinsbond).
Juridische grond
 • Procedure evenementenaanvragen - opportuniteits- en bevoegdhedenkader evenementen, goedgekeurd door het college in zitting van 4 maart 2016 (jaarnummer 1659);
 • Retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 6 maart 2023 (jaarnummer 92).
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 4 maart 2016 (jaarnummer 1659) werd het nieuwe opportuniteits- en bevoegdhedenkader ter beoordeling van evenementaanvragen goedgekeurd.

 • Hoofdstuk VI (bepaling categorie evenement), 3 (procedure toekenning categorie evenement), 3.1 (algemeen) bepaalt dat de beoordeling of een evenement behoort tot categorie 4 (samenlevingsversterkende districtsgebonden evenementen) gebeurt door het district, ongeacht of het evenemnt op een lokale of bovenlokale locatie plaatsvindt en het soort evenement.
 • Hoofdstuk VIII (bevoegdheden evenemententoelating), 2 en 3 (grote evenementen) bepalen dat evenementen, die niet beantwoorden aan de criteria voor kleine evenementen zoals vastgesteld in de politiecodex, in het bezit moeten zijn van een toelating van de burgemeester. Evenementen die aan minstens één van volgende criteria voldoen vereisen bovendien een goedkeuring door het college:
  • met meer dan 1.500 bezoekers (op het drukste moment);
  • strategisch belangrijk of gevoelig evenement;
  • evenement met een zware impact op de stad Antwerpen;
  • evenementen met een zeer grote (minstens stadsbrede) uitstraling;
  • evenement dat door de stad wordt ondersteund (ondersteuning die verder gaat dan deze die standaard via de door de stad Antwerpen goedgekeurde reglementen of collegebesluiten kan worden verleend);
  • evenement dat door de stad gefinancierd wordt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (2017_CBS_04463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de organisatie en de ondersteuning van (eigen) lokale evenementen en feestelijkheden.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010301 - Samen werken aan een dynamisch Merksem

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege trekt haar besluit van 12 januari 2023 met jaarnummer 9 in.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de 'Avondmarkt Lambrechtshoekenlaan 2023' een samenlevingsversterkend districtsgebonden evenement (categorie 4) is.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Bestuurscoördinator district Lijst categorie 4 overmaken aan de dienst Stadsbeheer - Evenementen, film, markten en foren.
Bestuurscoördinator district
Lijst categorie 2 overmaken aan jury

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DCME_00075 - Ondersteuningsproduct - District Merksem - Buurtmakers - Ondersteuning Operatie Proper - Deelnemende scholen en jeugdverenigingen - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
5.

2023_DCME_00075 - Ondersteuningsproduct - District Merksem - Buurtmakers - Ondersteuning Operatie Proper - Deelnemende scholen en jeugdverenigingen - Goedkeuring

2023_DCME_00075 - Ondersteuningsproduct - District Merksem - Buurtmakers - Ondersteuning Operatie Proper - Deelnemende scholen en jeugdverenigingen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op basis van ondersteuningsreglement voor Buurtmakers Operatie Proper goedgekeurd op de districtsraad van 27 januari 2022 (jaarnummer 5) werden onderstaande dossiers ingediend:

DossierNaam actieAanvragerLooptijd actieAanvraag
012023Operatie Proper Sint-Ludgardis Vrije Basisschool Sint-Ludgardis 
(Sint-Lutgardisschool Merksem VZW)
6 oktober 2022 -  30 juni 2023725,00 EUR
022023Operatie Proper Sint- Eduardus LagerVrije Basisschool Sint-Eduardus (Organisatie Broeders van Liefde VZW)
1 september 2022 - 30 juni 2023900,00 EUR
032023Operatie Proper LucernacollegeVrije Nederlandstalige school Lucerna College (Inrichtende macht Lucerna VZW)24 oktober 2022 - 30 juni 2023775,00 EUR
042023Buurtpoets het Laerhof GO! Basisschool Het Laerhof Merksem (Go! Scholengroep Antwerpen)18 oktober 2022 - 30 juni 2023825,00 EUR
052023 Groenendaal Operatie ProperVrije Lagere School Groenendaal ((Katholiek onderwijs bisdom Antwerpen Noordkant)24 oktober 2022 - 30 juni 2023675,00 EUR
062023Chiro SloratokelsChiro Sloratokels31 oktober 2022 - 30 juni 2023775,00 EUR
072023Operatie Proper Chiro TOMSAMChiro Tom SAM FV4 september 2022 - 30 juni 2023775,00 EUR
082023Chiro Bart operatie properChiro Bart Merksem FV25 oktober 2022 - 30 juni 2023850,00 EUR
092023Operatie proper - DivoraChiro Divora FV30 september 2022 - 30 juni 2023700,00 EUR
102023Operatie proper - St Jozef jongensChiro Sint Jozef Jongens FV30 oktober 2022 - 30 juni 2023800,00 EUR
112023Operatie Proper - Scouts 24Scouts en gidsen Vlaanderen 24ste St Frans FV27 oktober 2022 - 30 juni 2023775,00 EUR
122023Scouts 4de Sint-JorisScouts en gidsen Vlaanderen 4 Sint Joris FV9 oktober 2022 - 30 juni 2023775,00 EUR
132023Operatie proper - Jin Leo 3838 Jin Leo FV31 oktober 2022 - 30 juni 2023800,00 EUR

 

Argumentatie

Het districtscollege volgt het advies en de motivering van de ambtelijke voorbereiding. Ten laatste op 16 juli 2023 wordt de rapportering over alle actiepunten via de online module van Mooimakers ingediend.

Volgende deelnemers aan Operatie Proper kregen een gunstig advies van de ambtelijke voorbereiding en worden ter goedkeuring voorgelegd aan het districtscollege:

naam korte omschrijving voorgestelde ondersteuning
Operatie Proper Sint-Ludgardis
De school gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties in en rond de school maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen.725,00 EUR
Operatie Proper Sint- Eduardus Lager
De school gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties in en rond de school maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen.
900,00 EUR
Operatie Proper Lucernacollege
De school gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties in en rond de school maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen.
775,00 EUR
Buurtpoets het Laerhof
De school gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties in en rond de school maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen.
825,00 EUR
Groenendaal Operatie Proper
De school gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties in en rond de school maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen.
675,00 EUR
Chiro Sloratokels
De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren. 775,00 EUR
Operatie Proper Chiro TOMSAM
De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren.
775,00 EUR
Chiro Bart operatie proper

De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren. 

850,00 EUR
Operatie proper - Divora
De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren.
700,00 EUR
Operatie proper - St Jozef jongens
De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren.
800,00 EUR
Operatie Proper - Scouts 24
De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren.
775,00 EUR
Scouts 4de Sint-Joris
De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren.
775,00 EUR
Operatie proper - Jin Leo 38 De jeugdbeweging gaat de strijd aan tegen afval en zwerfvuil, niet enkel door opruimacties op en rond het terrein maar ook door duurzame gedragswijzigingen aan te leren aan de kinderen en de jongeren.
800,00 EUR
Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen (Belgisch Staatsblad 6 december 1983).
Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (2017_CBS_04463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 6 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal participatie en verenigingsleven.

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave voor operatie Proper bedragen 10.150,00 EUR. 

De ontvangsten in het kader van dit reglement bedragen 13.400,00 EUR en bestaan uit een terugbetaling van de verleende ondersteuning (10.150,00 EUR) en een bonus voor het district van 250,00 EUR per afgewerkt actieplan (3.250,00 EUR).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010301 - Samen werken aan een dynamisch Merksem

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van volgende ondersteuningen goed aan:

AanvragerBedrag
Vrije Basisschool Sint-Ludgardis (Sint-Lutgardisschool Merksem VZW)725,00 EUR
Vrije Basisschool SInt-Eduardus (Organisatie Broeders van Liefde VZW)900,00 EUR
Vrije Nederlandstalige school Lucerna College (Inrichtende macht Lucerna VZW)775,00 EUR
GO! Basisschool Het Laerhof (Go! Scholengroep Antwerpen)825,00 EUR
Vrije Lagere School Groenendaal (Katholiek onderwijs bisdom Antwerpen Noordkant)675,00 EUR
Chiro Sloratokels775,00 EUR
Chiro Tom Sam FV775,00 EUR
Chiro Bart Merksem FV
850,00 EUR
Chiro Divora FV700,00 EUR
Chiro Sint Jozef Jongens FV800,00 EUR
Scouts en gidsen Vlaanderen 24ste St Frans FV775,00 EUR
Scouts en gidsen Vlaanderen 4 Sint Joris FV775,00 EUR
38 Jin Leo FV800,00 EUR

 

Artikel 2

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Ontvangsten Mooimakers

13.400,00 EUR

Budgetplaats: 5070100000
Budgetpositie: 746
Functiegebied: 2MER010403A00000
Subsidie: SUB_NR
Fonds: INTERN
Begrotingsprogramma: 2ME090190
Budgetperiode: 2300

NVT

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

 

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Operatie proper 2023

Go! Scholengroep Antwerpen, Thonetlaan 106-A, 2050 Antwerpen

NBE0267374857

BE03 0682 3286 3984

825,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496300
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147789

Operatie proper 2023

Organisatie Broeders van Liefde VZW, Stropstraat 119, 9000 Gent

NBE0406633304

BE06 4141 1741 7122

900,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147828

Operatie proper 2023

Sint-Lutgardisschool Merksem VZW, Du Chastellei 48, 2170 Antwerpen

NBE0451006250

BE58 0965 9296 6879

725,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147830

Operatie proper 2023

Inrichtende macht Lucerna VZW, Industrielaan 31, 1070 Anderlecht

NBE0860511645

BE61 0014 2657 1017

775,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147831

Operatie proper 2023

Katholiek onderwijs bisdom Antwerpen Noordkant VZW, Nooitrust 4, 2390 Malle

NBE0448528295

BE53 4028 5326 6153

675,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147832

Operatie proper 2023

Scouts en Gidsen Vlaanderen 4e Sint Joris FV, Bredabaan 561, 2170 Merksem

NXX0012974739

BE83 7350 5796 9915

775,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147884

Operatie proper 2023

Scouts & Gidsen Vlaanderen 24e St Frans FV, Ullenshofstraat 2, 2170 Antwerpen

NXX0012977709

BE05 7510 0411 6375

775,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147886

Operatie proper 2023

Chiro Tom Sam FV, Kwadeveldenstraat 26/28, 2170 Merksem

NXX0013834574

BE41 9731 7238 6010

775,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505147887

Operatie proper 2023

Chiro Bart FV, Sint-Bartholomeusstraat 9/A, 2170 Merksem

NXX0026930465

BE89 7895 1868 5185

850,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149219

Operatie proper 2023

Chiro Sloratokels, Pastoor Campensstraat 2, 2170 Antwerpen

NXX0024477157

BE32 7785 9449 8002

775,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149220

Operatie proper 2023

Chiro Divora FV, Pastoor Campensstraat 2, 2170 Merksem

NXX0013833782

BE92 7895 2596 3623

700,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149231

Operatie proper 2023

38ste Jin Leo FV, Bredabaan 561/B, 2170 Merksem

NXX0015891073

BE40 7330 6207 3663

800,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149232

Operatie proper 2023

Chiro Sint-Jozef (Jongens) FV, Winkelstap 100, 2170 Merksem

NXX0013834772

BE72 7895 1206 2816

800,00 EUR

budgetplaats: 5075000000
budgetpositie: 6496500
functiegebied:2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

45051492356.

2023_DCME_00076 - Groenmakersdag 2023 - Programma - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
6.

2023_DCME_00076 - Groenmakersdag 2023 - Programma - Goedkeuring

2023_DCME_00076 - Groenmakersdag 2023 - Programma - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district doet onthardende en vergroenende ingrepen om Merksem toekomstbestendiger te maken. Om mensen te motiveren en te inspireren om ook op hun privéterrein ingrepen te doen, organiseert het district de Groenmakersdag. Dit wordt gecombineerd met de afhaaldag van de bijenhotels en geveltonnen.

Argumentatie

Het districtscollege keurt onderstaand programma voor de Groenmakersdag goed.

Zaterdag 22 april 2023:

 • Van 11u tot en met 14u: afhaaldag geveltonnen en bijenhotels met infostanden groeninitiatieven in het districtshuis.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (2017_CBS_04463) werden de bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 7  bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor organisatie en ondersteuning van (eigen) lokale evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiële opmerkingen

Uitgaven worden geraamd op 100,00 EUR, boekingsadres 2MER010101A00000/5074000000/2300/6141 en worden goedgekeurd door de administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010101 - Kwalitatief groen versterkt het district

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het programma voor de Groenmakersdag 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2023_DCME_00077 - Gasthuishoevestraat. Wegeniswerken. SWOU12237 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
7.

2023_DCME_00077 - Gasthuishoevestraat. Wegeniswerken. SWOU12237 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

2023_DCME_00077 - Gasthuishoevestraat. Wegeniswerken. SWOU12237 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

concept

goedkeuring districtscollege 

15 september 2022

245

mobiliteitsvoorwaarden

goedkeuring college 

30 september 2022

8010

participatie bewoners

infomoment

20 oktober 2022

 

adviezen

cultuurraad

25 oktober 2022

 

jeugdraad

26 oktober 2022

 

seniorenraad

16 november 2022

 

sportraad

17 november 2022

 

Coördinatieoverleg Openbaar Domein

23 januari 2023

 

Het districtscollege keurde in zitting van 15 september 2022 (jaarnummer 245) het concept voor de wegeniswerken in de Gasthuishoevestraat, district Merksem, goed.

Het college keurde in zitting van 30 september 2022 (jaarnummer 8010) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

Het studiebureau Arcadis, in opdracht van water-link in samenwerking met Aquafin, heeft het concept vertaald in een definitief ontwerp.
Argumentatie

Het studiebureau Arcadis, in opdracht van water-link in samenwerking met Aquafin, maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van het concept geen grote wijzigingen aangebracht.

Parkeerbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 57 plaatsen in de bestaande toestand naar 34 in de nieuwe toestand, door de beperkte breedte van de straat en de aanleg van verkeersplateaus. De herinrichting van de parking aan voetbalclub FC Merksem zorgt voor 21 extra publieke parkeerplaatsen, waardoor het totaal aantal parkeerplaatsen in de nieuwe toestand 55 wordt.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. Er komen 15 extra bomen. De bestaande boom op de parking blijft behouden.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Gasthuishoevestraat ligt in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld.

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Gasthuishoevestraat is een lokale straat.
Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 20 oktober 2022. Er was vooral bezorgdheid over het vrachtverkeer dat wordt gegenereerd door een groot bedrijf in de straat en het verlies aan parkeerplaatsen in het smalste gedeelte van de straat. Ook de noodzaak van een voetpad aan beide zijden van de straat werd door sommige bewoners in vraag gesteld.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/5072500000/224/2MER010102M01299/2ME090200/2300 en 2400.

Adviezen
Cultuurraad zitting van 25 oktober 2022 Gunstig onder voorwaarden
 • Vraag naar stimuleren bewoners rond het ontharden van voortuinen en aanleg van geveltuintjes.
  Er zijn in deze straat amper voortuinen aanwezig. Bij een volgende terugkoppeling naar de bewoners zal gecommuniceerd worden over de mogelijkheid tot de aanleg van geveltuintjes.
Jeugdraad zitting van 26 oktober 2022 Gunstig onder voorwaarden
 • Vraag om te onderzoeken of één van de twee voetpaden kan vervangen worden door een fietspad.
  Er zijn enkele sportfuncties in de straat aanwezig, alsook een school en een drukke tramhalte om de hoek. Deze genereren veel voetgangers, waardoor voetpaden aan beide zijden noodzakelijk zijn. De straat ligt in een zone 30. Gemengd verkeer is dus wenselijk, aparte fietspaden niet. Op dit moment kan er slechts in één richting worden gefietst in de straat, omwille van de beperkte breedte. Na de heraanleg zal fietsen in beide richtingen mogelijk zijn.
Seniorenraad zitting van 16 november 2022 Gunstig onder voorwaarden
 • Vraag naar voldoende brede en vlakke voetpaden, ook ter hoogte van de garages.
  Garage-inritten worden voorzien van een afgeschuinde boordsteen. De voetpaden worden aangelegd onder een zeer beperkte helling in functie van afwatering.
 • Geen grote bomen voorzien in functie van lichtinval in de woningen. Zorgen dat er geen schade is op termijn aan het voetpad door wortelopdruk. Geen wilde appeltjes.
  Daar waar er voldoende ondergrondse en bovengrondse ruimte is, zullen wel grote bomen worden voorzien. Wortelopdruk wordt vermeden door het gebruik van een speciaal type boomkader.
 • Bewoners informeren rond mogelijkheid tot geveltuintjes.
  Dit wordt voorzien.
 • Overlast door vrachtwagens van de bedrijven in de straat.
  Dit is een gekend probleem en wordt zo veel als mogelijk opgenomen met de bedrijven zelf. De straat is evenwel gelegen op de grens van woon- en industriegebied.
 • Bezorgdheid over aansluiting ter hoogte van Theunisbrug, geen verkeerslichten.
  Het kruispunt werd recent vernieuwd en veiliger gemaakt. Binnen dit project is het niet voorzien om nog bijkomende aanpassingen te doen.
Sportraad zitting van 17 november 2022 Gunstig onder voorwaarden
 • Vraag om het aantal parkeerplaatsen ter hoogte van FC Merksem niet te verminderen en voldoende parkeerplaatsen te voorzien voor de club.
  Na de heraanleg zal er op deze parking ruimte zijn voor meer wagens dan ervoor. De parking wordt echter publiek toegankelijk. Ter hoogte van de ingang naar de sportclub wordt er een afgesloten zone voorzien die in de concessie van de sportclub blijft, waar er nog ruimte is voor een zeven tal parkeerplaatsen. De geplande pocketparking aan de zijde van de Carrettestraat zal ter compensatie in concessie worden gegeven aan FC Merksem.
 • Vraag om de oppervlakte van het trapveldje niet te verkleinen.
  Enkel de onbenutte ruimte achter de bestaande ballenvanger wordt mee opgenomen in het nieuwe ontwerp voor de parking. De afmetingen van het veld zelf worden niet gewijzigd.
Coördinatieoverleg Openbaar Domein zitting van 23 januari 2023 Gunstig onder voorwaarden
 • de clusterparking herbekeken en verder gedetailleerd wordt in functie van afmetingen, breedtes van parkeerplaatsen, bochtstralen en afsluitingen ten aanzien van de voetpadruimte in overleg met SW/MOB;
  Het plan werd waar nodig aangepast.
 • de groenzone tussen de clusterparking en het voetbalterrein verder uitgewerkt wordt in samenspraak met SB en water-link, en dat hierbij gezocht wordt naar een balans tussen de aanplant van nieuwe bomen en wateropvang;
  Dit zal bij de opmaak van het uitvoeringdossier nog verder worden onderzocht.
 • de detaillering van de boomvakken (onder andere de boombeschermingsmaatregelen en ondergrondse doorwortelbare ruimte) in overleg met SB verder uitgewerkt wordt.
  Bij de opmaak van het uitvoeringsdossier zal nog verder worden bekeken of er eventuele uitbreiding mogelijk is van de ondergrondse wortelruimte onder de parking, dit afhankelijk van de beschikbare budgetten. Voor de bomen in de straat wordt zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van de standaard oplossingen (boombeugels, boomkransen,…).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein
2MER010102M01299 - SWOU12237 Gasthuishoevestraat (heraanleg Gasthuishoevestraat)

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (15 maart 2023) voor de wegeniswerken in de Gasthuishoevestraat, district Merksem, goed.

Artikel 2

Het districtscollege keurt goed dat de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de wegeniswerken in de Gasthuishoevestraat, district Merksem, wordt ingediend bij de bevoegde instantie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst

Taak

SW/PR/ONT

 • Opdracht geven aan water-link in samenwerking met Aquafin om:
  • opdrachtdocumenten opmaken.
  • opmaken ‘aanvraag omgevingsvergunning’ en indienen bij de bevoegde instanties.

SW/Mobiliteit

definitief signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator district

nodige budgetten voorzien

8.

2023_DCME_00078 - Meereigen. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13366 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
8.

2023_DCME_00078 - Meereigen. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13366 - Goedkeuring

2023_DCME_00078 - Meereigen. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13366 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 1 - cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC/2020/01241.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

Het district wenst volgende werken uit te voeren:

 • ontharding van alle voetpaduitstulpingen in de parkeerstrook.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13366 ter goedkeuring voor.

Argumentatie
Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWPR13366 op, voor een bedrag van 50.854,27 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Merksem
50.854,27
19.958,99
14.870,78
85.684,04
Uitvoeringstermijn: 10 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.
prijsherziening en overschrijding VH
periode van opmaak:januari 2023
posten exclusief bitumineuze verhardingen

13.521,42

26,70%

actuele prijsherziening
prijsherziening en overschrijding VH
6.437,5710%

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

 • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Meereigen is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen
Voor deze werken werd bestelbon 4005548245 opgemaakt voor een bedrag van 85.684,04 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein
2MER010102M02620 - SWPR13366 Meereigen (ontharding)

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13366, Meereigen, district Merksem, wegeniswerken, goed voor een bedrag van 50.854,27 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 85.684,04 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWPR13366
Meereigen

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
85.684,04 EUR
budgetplaats:5072500000
budgetpositie:224
functiegebied:2MER010102M02620
subsidie: SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2ME090200
budgetperiode:2300
4005548245
9.

2023_DCME_00079 - Van Praetlei. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13504 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
9.

2023_DCME_00079 - Van Praetlei. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13504 - Goedkeuring

2023_DCME_00079 - Van Praetlei. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13504 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2019/01001
BestekGoedkeuring Gemeenteraad21 oktober 2019583
Publicatie 23 september 2019 
GunningGoedkeuring college 13 december 201910383
Sluiting opdracht 7 januari 2020 

Op 13 december 2019 (jaarnummer 10383) gunde het college de raamovereenkomst " onderhoudswerken aan rijwegen en voetpaden in elementverharding”, op basis van bestek GAC/2019/01001, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 7 januari 2020.

Het district wenst volgende werken uit te voeren:

 • plaatselijke herstellingen aan de voetpaden
 • herplaatsen van bestaande betontegels met enkel een vernieuwing van het legbed

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13504 ter goedkeuring voor.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2019/01001, de opdracht SWPR13504, Van Praetlei op, voor een bedrag van 11.754,09 EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten laste vanGunning10% PH en VH21% btwTotaal
District Merksem
11.754,09
4.229,36
3.356,52
19.339,97

Uitvoeringstermijn: 10 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

Prijsherziening en overschrijding VH
Periode van opmaak: februari 2023
Aanleggen van wegen met cementbetonverhardingen

3.053,95

25,98%

actuele prijsherziening
Overschrijding VH

1.175,41

10,00%

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Van Praetlei is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005547996 opgemaakt voor een bedrag van 19.339,97 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13504 voor de wegeniswerken in de Van Praetlei, district Merksem, goed voor een bedrag van 11.754,09 EUR (exclusief btw). De werken worden, op basis van het bestek GAC/2019/01001, uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen budget 19.339,97 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13504
Van Praetlei

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

19.339,97 EURbudgetplaats:5072500000
budgetpositie:224
functiegebied:2MER010102M02814
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2ME090200
budgetperiode:2300
4005547996
10.

2023_DCME_00080 - Winkelstap. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12657 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
10.

2023_DCME_00080 - Winkelstap. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12657 - Goedkeuring

2023_DCME_00080 - Winkelstap. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12657 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 

Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 1 - cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC/2020/01241.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

Het district wenst volgende werken uit te voeren:

 • ontharden van voet- en fietspaden.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWOU12657 ter goedkeuring voor.

Argumentatie
Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWOU12657 op, voor een bedrag van 34.740,97 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Merksem
34.740,97
13.248,06
10.077,70
58.066,73
Uitvoeringstermijn: 7 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.
prijsherziening en overschrijding VH
periode van opmaak:januari 2023
posten exclusief bitumineuze verhardingen

8.885,42

26,70%

actuele prijsherziening
prijsherziening en overschrijding VH
4.362,6410%

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

 • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgelegd.
De Winkelstap is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Algemene financiële opmerkingen
Voor deze werken werd bestelbon 4005548231 opgemaakt voor een bedrag van 58.066,73 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010102 - Slim investeren in het openbaar domein
2MER010102M02621 - SWOU12657 Van Praetlei, Winkelstap (ontharding)

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWOU12657, Winkelstap, district Merksem, wegeniswerken, goed voor een bedrag van 34.740,97 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 58.066,73 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWOU12657
Winkelstap

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
58.066,73 EUR
budgetplaats:5072500000
budgetpositie:224
functiegebied:2MER010102M02621
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2ME090200
budgetperiode:2300
4005548231
11.

2023_DCME_00081 - GAC/2020/01392/P1/ME03 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
11.

2023_DCME_00081 - GAC/2020/01392/P1/ME03 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

2023_DCME_00081 - GAC/2020/01392/P1/ME03 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 26 februari 2021 (jaarnummer 1621) besliste het college om de raamovereenkomst GAC/2020/01392 voor het onderhouden en herstellen van speel- en sporttoestellen en speel- en sportterreinen, perceel 1 "onderhouds- en herstelwerkzaamheden", te gunnen aan de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Argumentatie

Om  structurele onderhoudswerken aan speel- en sportterreinen en aan speel- en sporttoestellen op verschillende locaties in het district Merksem te kunnen uitvoeren, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01392 perceel 1,  een nieuwe deelopdracht ME03 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 22.438,94 EUR (onvoorziene omstandigheden en BTW inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke ondernemingsnummer 0405 009 246.

werken

prijs offerte exclusief BTW
incl. 10% onvoorziene kost en incl. herziening 1,21373%

prijs offerte inclusief BTW

zandbakken

17.282,91 EUR

20.912,32 EUR

belijning

1.261,67 EUR

1.526,62 EUR

totaal18.544,58 EUR22.438,94 EUR


Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Het districtscollege is bevoegd voor de aanleg, heraanleg en het onderhoud van lokale pleinen met sportaccomodatie (artikel 3), en de aanleg, heraanleg en het onderhoud van lokale speelterreinen (artikel 4).

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) heeft de gemeenteraad de gecoördineerde lijst met bovenlokale locaties goedgekeurd. De terreinen die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale terreinen.

Algemene financiële opmerkingen

Het district Merksem maakte voor deze werken bestelbon 4005548505 op voor een bedrag van 22.438,94 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010103 - Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01392/P1/ME03 goed, voor structurele onderhoudswerken aan speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen op verschillende locaties in het district Merksem, voor een bedrag van 18.544,58 EUR + 3.894,36 EUR (21% BTW) = 22.438,94 EUR. Op basis van bestek GAC/2020/01392 perceel 1 kunnen de werken uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405 009 246.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Structurele onderhoudswerken speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen GAC/2020/01392/P1/ME03


vast te leggen op
Aannemersbedrijf Buytaert bvba
Moortelstraat 25
9150 Kruibeke
ondernemingsnummer: NBE0405 009 246
IBAN: BE12 2930 3945 3692

22.438,94 EUR

incl BTW
budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2MER010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090940
budgetperiode: 2300 
4005548505 
12.

2023_DCME_00082 - Wekelijkse openbare dinsdagmarkt Sint-Franciscusplein - Tijdelijke deelse verplaatsing naar Jaak de Boeckstraat wegens de Kleine Foor - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
12.

2023_DCME_00082 - Wekelijkse openbare dinsdagmarkt Sint-Franciscusplein - Tijdelijke deelse verplaatsing naar Jaak de Boeckstraat wegens de Kleine Foor - Goedkeuring

2023_DCME_00082 - Wekelijkse openbare dinsdagmarkt Sint-Franciscusplein - Tijdelijke deelse verplaatsing naar Jaak de Boeckstraat wegens de Kleine Foor - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Sinds jaren wordt de Kleine Foor georganiseerd op het Sint-Franciscusplein. Dit jaar vindt de Kleine Foor plaats van 13 mei 2023 tot en met 21 mei 2023.

Concreet betekent dit dat een aantal marktkramen, die tijdens de wekelijkse markt normaal op het Sint-Franciscusplein staan, verplaatst moeten worden naar Jaak de Boeckstraat. Dit jaar is dit het geval op 16  mei 2023.

Argumentatie

De Jaak de Boeckstraat volstaat om alle betrokken standhouders een alternatief aan te reiken.

De marktkramers met abonnement nemen opnieuw de plaatsen in de Jaak de Boeckstraat in die hen in het verleden reeds toegewezen werden bij vorige verplaatsingen. Eventuele nieuwe marktkramers krijgen door de marktleider een plaats toebedeeld. De marktleiders zullen tijdig aanwezig zijn om deze verplaatsing in goede banen te leiden.

Juridische grond

Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten, zoals nadien gewijzigd. Koninklijk Besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en organisatie van ambulante activiteiten, zoals nadien gewijzigd.

Het politiereglement 'Reglement voor de openbare markten', goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770).

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 9 van het besluit over de binnengemeentelijke decentralisatie en de delegatie van bevoegdheden, goedgekeurd op 12 mei 2017 (jaarnummer 4463), vermeldt dat de bevoegdheden over lokale markten en foren worden overgedragen aan de districtscolleges.

Artikel 5 § 1 van het stedelijk politiereglement - reglement voor de openbare markten goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 december 2022 (jaarnummer 770) bepaalt dat het (districts)college een markt tijdelijk kan verplaatsen omwille van een kermis, evenement of werken die op het marktterrein plaatsvinden.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS08 - Markten en foren
2LWS0801 - Uitbouw markten en foren
2LWS080102 - Het marktaanbod is afgestemd op de behoeften van de klant

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gedeeltelijke verplaatsing van een aantal marktkramers van het Sint-Franciscusplein naar Jaak de Boeckstraat goed, op 16 mei 2023 omwille van de Kleine Foor.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/EFMF/MF de marktkramers informeren over hun tijdelijke standplaatsen + toezicht bij aanvang van de verplaatste markt;
SB/EFMF/MF om toezicht te houden op de verplaatste markt;
SB/BOF
om straatafsluitingen te plaatsen in de Jaak de Boeckstraat:
SB/SR
om het terrein te reinigen op de aangepaste locatie na de markt;
SW/B&O/VDC om tijdelijke verkeerssignalisatie te plaatsen én om de marktlocatie op de marktdag parkeer- en verkeersvrij te maken;
ME/wijkoverleg om de bewoners te informeren over de tijdelijke verplaatsing van de markt;
PZA om de Jaak de Boeckstraat parkeer- en verkeersvrij te maken op 16 mei 2023.