Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_DRME_00017 - District Merksem. Duvelshoek - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

districtsraad Merksem
do 23/03/2023 - 20:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_DRME_00017 - District Merksem. Duvelshoek - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring 2023_DRME_00017 - District Merksem. Duvelshoek - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De Duvelshoek in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 16 januari 2015 (jaarnummer 345);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Bij de aanleg van het Duvelsplein en omgeving werd ook de Duvelshoek heraangelegd. De straat situeert zich nu tussen de Carrettestraat en de Eugeen Meeusstraat. Het aanvullend verkeersreglement moet hierdoor aangepast worden.

Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Argumentatie

 Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers, is niet meer van toepassing en wordt uit het reglement gehaald;
 • aan de zijde van de Eugeen Meeusstraat wordt de toegang verboden voor vrachtverkeer van meer dan 3,50 ton (artikel 1);
 • langs de beide zijden van de straat wordt een parkeer- en stilstandverbod ingevoerd om een vlotte doorgang van het verkeer mogelijk te maken (artikel 2). Hierdoor vervalt het vorige parkeerverbod;
 • artikel 3 over de verdeling in rijstroken wordt aangepast aan de nieuwe situatie ter hoogte van het kruispunt. Deze situeert zich nu ter hoogte van de Carrettestraat en niet de Vaartkaai;
 • de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Carrettestraat wordt gereglementeerd (artikel 4).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Voor de heraanleg was parkeren langs beide zijden ook verboden.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Adviezen

Verkeerspolitie, advies van 22 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Duvelshoek in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 16 januari 2015 (jaarnummer 345).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen