Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_MOT_00032 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Voorafgaand fractieoverleg

districtsraad Merksem
do 23/03/2023 - 20:00 raadzaal
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_MOT_00032 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Voorafgaand fractieoverleg 2023_MOT_00032 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Voorafgaand fractieoverleg

Motivering

Indiener(s)

Bavo De Mol

Gericht aan

Luc Bungeneers

Tijdstip van indienen

za 18/03/2023 - 22:59

Toelichting

In het huishoudelijk reglement van deze districtsraad is er een bepaling opgenomen die stelt dat er voorafgaand aan de districtsraad een fractieoverleg kan plaatsvinden. Het reglement bepaalt de samenstelling en wijze waarop dat gebeurt en wat de algemene opdracht is van het fractieoverleg, namelijk het verloop van de districtsraad en de behandeling van het initiatiefrecht te bespreken.


 “Artikel 4. Voorafgaand aan de districtsraad kan een fractieoverleg georganiseerd worden. Dit wordt voorgezeten door de voorzitter van de districtsraad en wordt verder minstens bijgewoond door de districtsburgemeester, de districtssecretaris en de fractievoorzitters of hun vervangers. Het voorafgaand fractieoverleg komt samen voor de start van de districtsraad om onder meer het verloop van de districtsraad en de behandeling van het initiatiefrecht te bespreken.”


Het reglement verduidelijkt in artikel 6 over welke zaken het fractieoverleg moet beslissen. Het gaat dan over het al dan niet toelaten van mondelinge vragen tot de agenda en het al dan niet organiseren van een actualiteitsdebat.


“Artikel 6


3) Het dringend karakter van een mondelinge vraag dient voldoende gemotiveerd te worden. Het voorafgaand fractieoverleg (en bij ontstentenis van een voorafgaand fractieoverleg, de voorzitter van de raad) beslist over het al dan niet toelaten tot de agenda.”


4) Indien er op de raad verschillende vormen van initiatiefrecht over hetzelfde onderwerp gaan, dan worden deze samen behandeld volgens de volgorde van indienen. Voorstellen tot

beslissing en vragen gerelateerd aan agendapunten, worden besproken bij de behandeling

van het agendapunt.


(...)


Het voorafgaand fractieoverleg kan beslissen om gekoppelde initiatieven te bundelen in een actualiteitsdebat, op voorwaarde dat er sprake is van een hoge actualiteitswaarde. De spreektijd tijdens een actualiteitsdebat wordt ruimer opgevat dan deze voor gekoppelde initiatieven. Op voorstel van de voorzitter legt het voorafgaand fractieoverleg de spreektijden vast. Indien het betrokken raadslid afwezig is tijdens de zitting, dan komt het voorstel tot beslissing of de vraag te vervallen. De initiatieven kunnen opnieuw ingediend worden door het raadslid voor een volgende zitting.”


Artikel 4 bepaalt niet hoe het fractieoverleg bij elkaar wordt geroepen. Het is het meest logisch dat dit gebeurt door de voorzitter van de districtsraad, die ook het fractieoverleg conform het reglement voorzit.


Deze legislatuur is het fractieoverleg echter nog niet bijeengeroepen. Desondanks zijn er al wel situaties geweest waar de bepalingen op het reglement toegepast hadden kunnen worden. 


Om het vlotte verloop van de districtsraad te bevorderen en samen zorg te dragen voor het democratisch karakter ervan, is het aangewezen dat dit fractieoverleg vaker wordt samengeroepen.


Om die reden leggen wij de volgende motie voor aan de districtsraad:


Gegeven de mogelijkheid die het huishoudelijk reglement in artikel 4 biedt om voorafgaand aan de districtsraad een fractieoverleg te organiseren,


Gegeven de beslissingen die het huishoudelijk reglement in artikel 6 toewijst aan dit voorafgaand fractieoverleg,


Gegeven dat de voorzitter van de districtsraad het best geplaatst is het voorafgaand fractieoverleg bijeen te roepen,


Vraagt de districtsraad aan de voorzitter van de districtsraad om


Op meer periodieke basis het fractieoverleg bijeen te roepen, in het bijzonder voor het bespreken van het initiatiefrecht of wanneer er belangrijke debatten geagendeerd staan op de reguliere agenda.

Bespreking

Antwoord

De districtsraad keurt het voorstel tot motie van districtsraadslid Bavo De Mol en districtsraadslid Karin Staes niet goed met 17 stemmen tegen, 4 stemmen voor.

Stemden tegen de motie: fracties N-VA, Vooruit, CD&V en Vlaams Belang
Stemden voor de motie: fracties Groen en open vld

Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via de website.

‚Äč ma 17/04/2023 - 10:44