Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Sander Rottiers: Toekenning projectsubsidie Vereniging voor Solidariteit VZW

districtsraad Merksem
do 23/03/2023 - 20:00 raadzaal
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Sander Rottiers: Toekenning projectsubsidie Vereniging voor Solidariteit VZW 2023_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Sander Rottiers: Toekenning projectsubsidie Vereniging voor Solidariteit VZW

Motivering

Indiener(s)

Sander Rottiers

Gericht aan

Dominique Kums, Sonja De Meyer, Luc Bungeneers

Tijdstip van indienen

do 23/03/2023 - 02:25

Toelichting

In het collegeverslag van 16 maart staat er een toekenning en uitbetaling van projectsubsidies voor enkele ingediende dossiers. Bij het doornemen van de aanvragen viel mij oog op de aanvraag: “Tutti Zingt 3.0”. 

Het gaat hier om een terugkerend project van Vereniging voor Solidariteit VZW dat zij voor de 3de maal organiseren en voor de 3demaal als project indienen bij het district. Binnen dit project gaan ze anderstalige nieuwkomers en lagere school kinderen liedjes samen laten repeteren om op die manier taal en sociale vaardigheden te verwerven. 

In het reglement voor de projectsubsidie staan verschillende vereisten opgelijst waaraan een aanvrager moet voldoen zoals dat het project aandacht moet besteden aan duurzaamheid, de toegankelijkheid voor Merksemnaren, de mate waarin het project experimenteel, origineel, uitzonderlijk of vernieuwend is, dit kan zowel qua vorm als qua locatie enz.

Bij een aantal van de criteria zijn er toch wel wat twijfels:

1. Het gaat om de derde editie van het project dat identiek is aan de vorige edities. Hiermee is het project niet echt vernieuwend, origineel of experimenteel.

2. De toegankelijkheid van het project voor de Merksemnaren daar schrijft men het volgende: “De zanglessen zelf zijn eerder bedoeld voor anderstalige nieuwkomers (maar uitzonderlijk kan er wel een Nederlandssprekende deelnemer komen) en voor kinderen van de lagere school. Maar het toonmoment op 24 juni kunnen we opentrekken naar heel de wijk en voor alle bewoners.” Ze hebben zelf ook “nee” geantwoord op de vraag of het toegankelijk is voor alle Merksemnaren.

Een project valt ook per definitie buiten de reguliere werking. Echter zijn er zaken in hun aanvragen die toch doen vermoeden dat het binnen hun reguliere werking valt. Zo schrijft men “De zanglessen van Tutti Zingt” stromen uit via de taaloefenkansen van Tutti’(aanvraag 2023) of  “Op die manier betrekken we mensen van andere culturen en gemeenschappen aan dit project, door het te integreren in de vaste werking van Tutti.”(aanvraag 2022)

De vereniging voor solidariteit VZW kreeg voor het eerst subsidies van het district in 2021 voor hun project “Tutti Zingt. Ze ontvangen toen 2180 euro. Toen was het de eerste editie van het project en kunnen we zonder twijfel zeggen dat het om een vernieuwend, origineel of experimenteel experiment gaat.

In 2022 doet deze zelfde VZW een aanvraag voor het identieke project in 2022. Men ontvangt dan een bedrag van 2500 euro van het district. Is een identiek project als het jaar ervoor nog wel vernieuwend?

Bij het rondzoeken op e-besluit zijn volgende documenten niet teruggevonden, daar waar ze toch wel interessant voor ons konden zijn. Zo moeten aanvragers voor meer dan 500 euro een inhoudelijk verslag en financieel projectverslag bezorgen aan het district. 

Binnen het inhoudelijk verslag moet men duidelijkheid geven over het behalen van de doelstellingen van het project en een overzicht bezorgen van hun drukwerk, medewerkerslijsten,… 

Dat verslag, dat niet terug te vinden is, is wel interessant. In hun aanvraag ging met akkoord met volgende vereisten: “Geselecteerde projecten verbinden zich ertoe steeds het districtslogo te gebruiken op al hun publicaties en steeds te vermelden dat het project ondersteund wordt door het district. Indien het project via sociale media gepromoot wordt, dient de organisator volgende vermelding op te nemen: “Dit project wordt ondersteund door het district Merksem.” Hierin zou men dus moeten bewijzen dat men de gemaakte afspraak, die van de bovenvernoemde vereisten waarmee men akkoord ging, is nagekomen.

Echter kan ik door mijn eigen opzoekwerk niet besluiten dat men hier aan voldaan heeft. Op hun Facebookpagina wordt de betreffende zin niet vernoemd en ook de bijhorende posters en visuals dragen niet het districtslogo. 

Het financieel projectverslag is ook niet terug te vinden. Het is voor mij dan ook gissen of alle kosten die gemaakt zijn bewezen zijn aan de hand van facturen, onkostennota’s en derdelijke. Het is ook niet duidelijk of men effectief 2500 euro heeft verkregen of minder.

Graag had ik volgende vragen gesteld:

- In welke mate vindt het districtsbestuur dat de 3de identieke editie van een project vernieuwend, origineel of experimenteel is?

- Vindt het districtsbestuur dat het project nog 100% volledig los staat van de reguliere werking van Tutti? 

- In welke mate vindt het districtsbestuur het voldoende dat een evenement dat niet voor alle Merksemnaren toegankelijk is of men niet de zekerheid heeft dat het toegankelijk is, recht heeft op een projectsubsidie?

- Heeft het districtsbestuur een inhoudelijk en financieel projectverslag over de editie van 2022 ontvangen over het project “Tutti Zingt”?

  • Zijn hierbij alle gemaakte kosten bewezen adhv. facturen en dergelijke?
  • Hebben zij het aangevraagde subsidiebedrag ook volledig gekregen na de controle van deze gemaakte kosten?

- Heeft het districtsbestuur gevolg gegeven aan het feit dat een gemaakte afspraak, namelijk door het gebruik van het districtslogo en de expliciete vermelding dat er ondersteuning kwam van het district, niet is nagekomen is in 2022?

- Is het districtsbestuur van mening dat de toegekende projectsubsidie voor de 3de editie van “Tutti Zingt” volledig terecht is binnen het kader dat het reglement van de projectsubsidies?

- Kan het districtsbestuur meer transparantie brengen in het toekennen van projectsubsidies door deze systematisch op de raad te brengen?


De actualiteitswaarde van deze mondelinge vraag: Het gaat hier om een besluit dat vorige week genomen is op het districtscollege.

Koppeling naar vorige besluiten: 

2023_DCME_00061
2022_DCME_00086
2020_DCME_00260Bespreking

Antwoord

Antwoord districtsschepen Dominique Kums:

De vele vragen die u stelt, gaan over één concreet dossier en zijn moeilijk te antwoorden op 2 minutenIk kan u alvast zeggen dat het districtscollege het advies van de districtsadministratie in deze heeft gevolgd. Voor de concrete antwoorden verwijs ik naar de procedure om inzage te krijgen in een dossier. Daarvoor kan u een schrijven richten aan de districtssecretaris en een afspraak maken om dit projectdossier in te kijken. 

U vraagt ook of het districtsbestuur meer transparantie kan brengen in het toekennen van projectsubsidies door deze op de raad te brengen. Het districtsbestuur is reeds transparant in haar besluitvorming: de beslissingen kan u immers steeds nalezen in de goedgekeurde besluiten. De beoordeling van projectondersteuning behoort het districtscollege toe. De districtsraad keurde het reglement goed, dat wordt toegepast.  

Maar voor toelichting bij specifieke dossiers – bijvoorbeeld voor de afrekeningen – vragen we u dus uw inzagerecht te gebruiken.  

Het volledig debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via de website.

ma 17/04/2023 - 10:02