Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

Notulen  districtsraad Merksem

do 23/03/2023 - 20:00 raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad

Agendapunten

1.

2023_DRME_00022 - Districtsraad - Notulen districtsraad 16 februari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
1.

2023_DRME_00022 - Districtsraad - Notulen districtsraad 16 februari 2023 - Goedkeuring

2023_DRME_00022 - Districtsraad - Notulen districtsraad 16 februari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 16 februari 2023.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 132 en 277 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van de districtsraad. 

Artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van de districtsraad.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Besluit

De districtsraad Merksem keurt bij monde van fractie voorzitters het volgende besluit goed met 17 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Voor: fracties N-VA, Vooruit, CD&V en Vlaams belang
Tegen: fracties open vld en Groen omdat ze het niet eens zijn met de manier van werken tijdens de zitting van 16 februari 2023.

De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 16 februari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DRME_00015 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen februari 2023 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2.

2023_DRME_00015 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen februari 2023 - Kennisneming

2023_DRME_00015 - Maandtabel overheidsopdrachten - Opdrachten investeringen februari 2023 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Met het besluit van 18 oktober 2007 (jaarnummer 1598) besliste de districtsraad dat het districtscollege maandelijks kennis geeft van alle opdrachten van dagelijks bestuur die betrekking hebben op de buitengewone dienst.

Juridische grond

In de artikels 6 en 7 van het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 00458) verplicht de gemeenteraad het college om per kwartaal kennis te geven aan de gemeenteraad van alle opdrachten op het investeringsbudget waarvoor het geraamde bedrag (excl. btw) de drempel voor de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking overschrijdt. De gemeenteraad beslist om aan de districtsraden te suggereren dat zij een gelijkaardige kennisgevingsplicht per kwartaal voorzien van districtscollege aan districtsraad, naar analogie met de kennisgevingsplicht van college aan gemeenteraad.

Volgens artikel 134 §1 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan de gemeenteraad de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover hij beschikt en die hij nader bepaalt, overdragen aan de districtsraden.

Volgens artikel 134 §2 1° van het Decreet Lokaal Bestuur kan het college de bevoegdheden van gemeentelijk belang waarover het beschikt en die het nader bepaalt, overdragen aan de districtscolleges.

Regelgeving: bevoegdheid

De artikelen 41 en 56 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en college, onder meer inzake overheidsopdrachten.

Argumentatie

In de maand februari 2023 nam het districtscollege een aantal beslissingen die voldoen aan de voorwaarden om ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de districtsraad.

Besluit

De districtsraad Merksem neemt kennis van het volgende besluit.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van de volgende maandtabel van districtscollegebeslissingen over opdrachten investeringsbudget februari 2023:
 
Omschrijving Raming Bestelbonnummer Budgetplaats Goedgekeurd besluit

Catershoflaan - Wegeniswerken

Colas Noord nv

2.414.103,34 EUR

4005541409 5072500000 Zitting 9 februari 2023
Jaarnummer26

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DRME_00016 - Ondersteuning - District Merksem - Klimop R.T. Merksem vzw. Organisatie Turngala. Aanpassing nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Notulen

Tussenkomst door districtsraadslid Bavo De Mol

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
3.

2023_DRME_00016 - Ondersteuning - District Merksem - Klimop R.T. Merksem vzw. Organisatie Turngala. Aanpassing nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

2023_DRME_00016 - Ondersteuning - District Merksem - Klimop R.T. Merksem vzw. Organisatie Turngala. Aanpassing nominatief krediet jaar 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 (jaarnummer 75) goed. Daarin werd aan Klimop R.T. Merksem vzw, Terlindenhofstraat 150-bus 1, 2170 Merksem, 0445.980.165 een nominatieve ondersteuning toegekend  van 5.000,00 EUR voor de organisatie van het Turngala in 2024.

De toegekende nominatieve ondersteuning moet aangepast worden. Klimop R.T. Merksem vzw heeft laten weten dat het turngala, dat zou plaatsvinden in 2024, zal doorgaan in 2023.

Juridische grond
 • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
 • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.
Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 249 in samenlezing met artikel 143 van het Decreet Lokaal bestuur bepalen dat de districtsraad bevoegd is voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Argumentatie

Omdat het turngala zal plaatsvinden in 2023 in plaats van 2024, zal de nominatieve ondersteuning van 5.000,00 EUR in 2023 toegestaan worden aan Klimop R.T. Merksem vzw.

Het districtscollege zal hierna de aanwendingsvoorwaarden voor de ondersteuning vastleggen in een afsprakennota die aan de ontvanger ter kennisgeving wordt voorgelegd. Daarin worden bepalingen opgenomen over, onder meer het bedrag van de ondersteuning en de aanwendingsmodaliteiten.

Algemene financiële opmerkingen

Om de nominatieve ondersteuning van 5.000,00 EUR te kunnen toekennen en uitbetalen in 2023 zal een IKA-light gebeuren tussen de werkingsmiddelen voor de aankoop van medailles voorzien op SUB_NR/INTERN/2300/5071500000/6141/2MER010302A00000/2ME090740 en de ondersteuningsmiddelen voorzien op boekingsadres SUB_NR/INTERN/2300/5071500000/6496800/2MER010302A00000/2ME090740.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010302 - Merksem staat als sportief district op de kaart

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de wijziging van de nominatieve toekenning van 2024 naar 2023  voor een bedrag van 5.000,00 euro aan Klimop R.T. Merksem vzw, Terlindenhofstraat 150, bus 1, 2170 Merksem, 0445.980.165, voor het project Turngala goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DRME_00017 - District Merksem. Duvelshoek - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
4.

2023_DRME_00017 - District Merksem. Duvelshoek - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00017 - District Merksem. Duvelshoek - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Duvelshoek in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 16 januari 2015 (jaarnummer 345);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem"; 
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
Bij de aanleg van het Duvelsplein en omgeving werd ook de Duvelshoek heraangelegd. De straat situeert zich nu tussen de Carrettestraat en de Eugeen Meeusstraat. Het aanvullend verkeersreglement moet hierdoor aangepast worden.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

 Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers, is niet meer van toepassing en wordt uit het reglement gehaald;
 • aan de zijde van de Eugeen Meeusstraat wordt de toegang verboden voor vrachtverkeer van meer dan 3,50 ton (artikel 1);
 • langs de beide zijden van de straat wordt een parkeer- en stilstandverbod ingevoerd om een vlotte doorgang van het verkeer mogelijk te maken (artikel 2). Hierdoor vervalt het vorige parkeerverbod;
 • artikel 3 over de verdeling in rijstroken wordt aangepast aan de nieuwe situatie ter hoogte van het kruispunt. Deze situeert zich nu ter hoogte van de Carrettestraat en niet de Vaartkaai;
 • de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Carrettestraat wordt gereglementeerd (artikel 4).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Voor de heraanleg was parkeren langs beide zijden ook verboden.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 22 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Duvelshoek in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 16 januari 2015 (jaarnummer 345).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DRME_00018 - District Merksem. Graanstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
5.

2023_DRME_00018 - District Merksem. Graanstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00018 - District Merksem. Graanstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Graanstraat in het district Merksem: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 31 januari 2014 (jaarnummer 894);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Het Weelke".

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden zodat dit het manoeuvreren dikwijls onmogelijk maakt.
Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.
Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden. Ad-hoc aanvragen rond extra inrichting bij hinderlijk parkeren aan inritten blijven evenwel mogelijk. Inkomende dossiers worden nu apart bekeken. De Graanstraat en de Korenstraat 209 zijn een van de inkomende dossiers.

Op 24 februari 2022 werd een aanvraag over hinderlijk parkeren ingediend voor markeringen aan een inrit in de Graanstraat en de Korenstraat. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de situatie onderzocht. Deze inritten maken deel uit van het  gebouw, gelegen Lambrechtshoekenlaan 209-211. Dit gebouw beschikt over een ondergrondse parkeergarage en bovengrondse parkeerplaatsen. De ondergrondse garage heeft een toegang in de Graanstraat. De bovengrondse parkeerplaatsen hebben een inrit in de Graanstraat en een uitrit in de Korenstraat.
MPA stelt voor om te opteren voor markeringen aan de beide inritten van de aanvrager:

 • links en rechts van de inrit naar de ondergrondse garage in de Graanstraat worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht;
 • links en rechts van de uitrit in de Korenstraat worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht.

Het aanvullend verkeersreglement van zowel de Graanstraat als de Korenstraat wordt aangepast.
Het aanvullend verkeersreglement van de Graanstraat wordt eveneens aangepast aan de huidige toestand in de straat.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • het parkeerverbod langs de oneven zijde, weergegeven door een gele onderbroken streep op de trottoirband, is niet meer van toepassing en wordt verwijderd uit het reglement;
 • de verdrijvingsvlakken links en rechts van de inrit van de ondergrondse garage van de Lambrechtshoekenlaan 209-211, worden gereglementeerd (artikel 4).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Het parkeerverbod, dat niet meer van toepassing is, was gelegen voor de inrit van achterliggende garages. Hier mag volgens de wegcode niet geparkeerd worden.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 16 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Graanstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 31 januari 2014 (jaarnummer 894).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_DRME_00019 - District Merksem. Korenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
6.

2023_DRME_00019 - District Merksem. Korenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00019 - District Merksem. Korenstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Korenstraat in het district Merksem: 

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 25 juni 2012 (jaarnummer 745) ;
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Het Weelke".

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

Stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden zodat dit het manoeuvreren dikwijls onmogelijk maakt.
Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed. 
Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed. 
Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden. Ad-hoc aanvragen rond extra inrichting bij hinderlijk parkeren aan inritten blijven evenwel mogelijk. Inkomende dossiers worden nu apart bekeken. De Graanstraat en Korenstraat 209 zijn een van de inkomende dossiers.

Op 24 februari 2022 werd een aanvraag over hinderlijk parkeren ingediend voor markeringen aan een inrit in de Graanstraat en de Korenstraat. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de situatie onderzocht. Deze inritten maken deel uit van het  gebouw, gelegen Lambrechtshoekenlaan 209-211. Dit gebouw beschikt over een ondergrondse parkeergarage en bovengrondse parkeerplaatsen. De ondergrondse garage heeft een toegang in de Graanstraat. De bovengrondse parkeerplaatsen hebben een inrit in de Graanstraat en een uitrit in de Korenstraat.
MPA stelt voor om te opteren voor markeringen aan de beide inritten van de aanvrager:

 • links en rechts van de inrit naar de ondergrondse garage in de Graanstraat worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht;
 • links en rechts van de uitrit in de Korenstraat worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht.

Het aanvullend verkeersreglement van zowel de Korenstraat als de Graanstraat wordt aangepast.
Het aanvullend verkeersreglement van de Korenstraat wordt eveneens aangepast aan de huidige toestand in de straat.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • de verdrijvingsvlakken links en rechts van de inrit van huisnummer 209 worden gereglementeerd (artikel 5).
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 16 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Korenstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 juni 2012 (jaarnummer 745).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2023_DRME_00020 - District Merksem. Van Veerlehofstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
7.

2023_DRME_00020 - District Merksem. Van Veerlehofstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00020 - District Merksem. Van Veerlehofstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Van Veerlehofstraat in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 22 februari 2019 (jaarnummer 1608);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Gasthuishoevestraat";
 • maakt deel uit van het reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel en in de 20ste-eeuwse gordel" met het oog op het betalend- en bewonersparkeren en/of het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart. 
De straat werd heraangelegd. Het aanvullend verkeersreglement moet hierdoor aangepast worden.
Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie

 Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • het toegangsverbod voor voetgangers op de strook langs de zijde van de sportvelden is na de heraanleg niet meer van toepassing en wordt uit het reglement gehaald;
 • de snelheidsbeperking van 30 km/uur wordt na de heraanleg niet meer voorzien, omdat de straat opgenomen werd in een zone 30. Het desbetreffende artikel wordt verwijderd;
 • de oversteekplaatsen voor voetgangers ter hoogte van de Carrettestraat en de Gasthuishoevestraat worden gereglementeerd (artikel 2).

De parkeerbalans blijft ongewijzigd. Voor de heraanleg was stilstaan en parkeren langs de beide zijden van de straat ook verboden.

Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 20 februari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Van Veerlehofstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 22 februari 2019 (jaarnummer 1608).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2023_DRME_00021 - District Merksem. Volkstuinlei - Verwijderen van voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
8.

2023_DRME_00021 - District Merksem. Volkstuinlei - Verwijderen van voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00021 - District Merksem. Volkstuinlei - Verwijderen van voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
De Volkstuinlei in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 25 januari 2010 (jaarnummer 190);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Kwadevelden";
 • maakt deel uit van de "wijk Kwadevelden" waar het parkeren beperkt wordt tot voertuigen met een maximale toegelaten massa van 3,50 ton.
Op 10 mei 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Vokstuinlei om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.

In de straat zijn twee voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Voor beide plaatsen werd een onderzoek gedaan naar het gebruik ervan.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • verwijderen van twee voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap ter hoogte van de nummers 17 en 29.
 • Onderzoek heeft uitgewezen dat beide plaatsen niet meer gebruikt worden.
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Volkstuinlei in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2010 (jaarnummer 190).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2023_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Philippe Elst: Lambrechtshoekenlaan: plaatsen van paaltjes

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
9.

2023_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Philippe Elst: Lambrechtshoekenlaan: plaatsen van paaltjes

2023_MV_00021 - Mondelinge vraag van raadslid Philippe Elst: Lambrechtshoekenlaan: plaatsen van paaltjes
Indiener(s)
Philippe Elst
Gericht aan
Jari Frensch
Tijdstip van indienen
wo 22/03/2023 - 17:11
Toelichting

Enkele maanden geleden heeft men de Lambrechtshoekenlaan geasfalteerd en is  men overgegaan tot het plaatsen van wit grijze paaltjes langs de middenberm en zijstraten.

Bewoners vragen zich af waarom deze paaltjes geplaatst zijn omdat er voorheen nooit enige noemenswaardige problemen  zijn geweest op de plaatsen waar nu paaltjes  en witte gearceerde lijnen geschilderd zijn.

Tevens zijn er onduidelijke afbakeningen waar men tussen de paaltjes kan parkeren op niet gearceerde stroken.

Met de auto afslagen wordt er niet beter op. Het gezichtsveld wordt bemoeilijkt omdat tegenliggende afdraaiende voertuigen vlak naast elkaar staan.

Er zijn paaltjes geplaatst om een draai van 1 meter van de stoeprand  in te korten?

Fietsers rijden door de met paaltjes  afgebakende zones wat de veiligheid in het gedrang brengt voor de autobestuurders.

Voorheen konden de bewoners met hun wagen naast de glascontainers even parkeren om hun glas in de container te steken. Nu kan dit niet meer of men moet een overtreding maken.

Ook het ledigen van de containers door de bevoegde diensten wordt hierdoor bemoeilijkt gezien deze nu het verkeer hinderen.

Maar vooral esthetisch is het niet om aan te zien hoe deze straat er nu uitziet. Wij krijgen er vele reacties rond en het is een gespreksonderwerp bij de buurtbewoners.

Vragen

- Waarom zijn deze paaltjes geplaatst?

- Wie heeft opdracht gegeven om de Lambrechtshoekenlaan zo aan te pakken? Vanuit het district?

- Kon het esthetisch niet beter aangepakt worden?

Bespreking
Antwoord

Antwoord districtsschepen Jari Frensch: 

Lambrechtshoekenlaan is een boven lokale weg. 

De paaltjes en de markering zijn er gekomen na meerdere klachten van buurtbewoners over de oversteekbaarheid van de Lambrechtshoekenlaan.  

Wagens parkeerden tot tegen de zebrapaden wat het zicht belemmert voor de voetganger op aankomend verkeer en voor de autobestuurder op overstekende voetgangers.  

Op vele plaatsen waren ook de doorsteken van de middenbermen overgedimensioneerd waardoor de leesbaarheid voor afslaand verkeer onduidelijk was. Er ontstonden conflicten tussen wagens onderling ter hoogte van de middenbermen. 

Daarom heeft de stad beslist met quick wins zoals markeringen en paaltjes de Lambrechthoekenlaan verkeersveiliger te maken. Op termijn en in functie van het beschikbare budget is het de bedoeling deze ingrepen te verduurzamen (voetpaduitstulpingen) zodat ook de esthetiek zal verbeteren. 

We hebben echter ook gemerkt dat er een misopvatting is ontstaan over de afgebakende vakken die het zicht aan de oversteken zouden moeten verbeteren. Daarom is de opdracht gegeven om arceringen (verdrijvingsvlakken) aan te brengen in vakken zodoende het duidelijk is dat hier niet geparkeerd mag worden.  

Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via de website.

ma 17/04/2023 - 09:59
10.

2023_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Sander Rottiers: Toekenning projectsubsidie Vereniging voor Solidariteit VZW

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
10.

2023_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Sander Rottiers: Toekenning projectsubsidie Vereniging voor Solidariteit VZW

2023_MV_00022 - Mondelinge vraag van raadslid Sander Rottiers: Toekenning projectsubsidie Vereniging voor Solidariteit VZW
Indiener(s)
Sander Rottiers
Gericht aan
Dominique Kums, Sonja De Meyer, Luc Bungeneers
Tijdstip van indienen
do 23/03/2023 - 02:25
Toelichting

In het collegeverslag van 16 maart staat er een toekenning en uitbetaling van projectsubsidies voor enkele ingediende dossiers. Bij het doornemen van de aanvragen viel mij oog op de aanvraag: “Tutti Zingt 3.0”. 

Het gaat hier om een terugkerend project van Vereniging voor Solidariteit VZW dat zij voor de 3de maal organiseren en voor de 3demaal als project indienen bij het district. Binnen dit project gaan ze anderstalige nieuwkomers en lagere school kinderen liedjes samen laten repeteren om op die manier taal en sociale vaardigheden te verwerven. 

In het reglement voor de projectsubsidie staan verschillende vereisten opgelijst waaraan een aanvrager moet voldoen zoals dat het project aandacht moet besteden aan duurzaamheid, de toegankelijkheid voor Merksemnaren, de mate waarin het project experimenteel, origineel, uitzonderlijk of vernieuwend is, dit kan zowel qua vorm als qua locatie enz.

Bij een aantal van de criteria zijn er toch wel wat twijfels:

1. Het gaat om de derde editie van het project dat identiek is aan de vorige edities. Hiermee is het project niet echt vernieuwend, origineel of experimenteel.

2. De toegankelijkheid van het project voor de Merksemnaren daar schrijft men het volgende: “De zanglessen zelf zijn eerder bedoeld voor anderstalige nieuwkomers (maar uitzonderlijk kan er wel een Nederlandssprekende deelnemer komen) en voor kinderen van de lagere school. Maar het toonmoment op 24 juni kunnen we opentrekken naar heel de wijk en voor alle bewoners.” Ze hebben zelf ook “nee” geantwoord op de vraag of het toegankelijk is voor alle Merksemnaren.

Een project valt ook per definitie buiten de reguliere werking. Echter zijn er zaken in hun aanvragen die toch doen vermoeden dat het binnen hun reguliere werking valt. Zo schrijft men “De zanglessen van Tutti Zingt” stromen uit via de taaloefenkansen van Tutti’(aanvraag 2023) of  “Op die manier betrekken we mensen van andere culturen en gemeenschappen aan dit project, door het te integreren in de vaste werking van Tutti.”(aanvraag 2022)

De vereniging voor solidariteit VZW kreeg voor het eerst subsidies van het district in 2021 voor hun project “Tutti Zingt. Ze ontvangen toen 2180 euro. Toen was het de eerste editie van het project en kunnen we zonder twijfel zeggen dat het om een vernieuwend, origineel of experimenteel experiment gaat.

In 2022 doet deze zelfde VZW een aanvraag voor het identieke project in 2022. Men ontvangt dan een bedrag van 2500 euro van het district. Is een identiek project als het jaar ervoor nog wel vernieuwend?

Bij het rondzoeken op e-besluit zijn volgende documenten niet teruggevonden, daar waar ze toch wel interessant voor ons konden zijn. Zo moeten aanvragers voor meer dan 500 euro een inhoudelijk verslag en financieel projectverslag bezorgen aan het district. 

Binnen het inhoudelijk verslag moet men duidelijkheid geven over het behalen van de doelstellingen van het project en een overzicht bezorgen van hun drukwerk, medewerkerslijsten,… 

Dat verslag, dat niet terug te vinden is, is wel interessant. In hun aanvraag ging met akkoord met volgende vereisten: “Geselecteerde projecten verbinden zich ertoe steeds het districtslogo te gebruiken op al hun publicaties en steeds te vermelden dat het project ondersteund wordt door het district. Indien het project via sociale media gepromoot wordt, dient de organisator volgende vermelding op te nemen: “Dit project wordt ondersteund door het district Merksem.” Hierin zou men dus moeten bewijzen dat men de gemaakte afspraak, die van de bovenvernoemde vereisten waarmee men akkoord ging, is nagekomen.

Echter kan ik door mijn eigen opzoekwerk niet besluiten dat men hier aan voldaan heeft. Op hun Facebookpagina wordt de betreffende zin niet vernoemd en ook de bijhorende posters en visuals dragen niet het districtslogo. 

Het financieel projectverslag is ook niet terug te vinden. Het is voor mij dan ook gissen of alle kosten die gemaakt zijn bewezen zijn aan de hand van facturen, onkostennota’s en derdelijke. Het is ook niet duidelijk of men effectief 2500 euro heeft verkregen of minder.

Graag had ik volgende vragen gesteld:

- In welke mate vindt het districtsbestuur dat de 3de identieke editie van een project vernieuwend, origineel of experimenteel is?

- Vindt het districtsbestuur dat het project nog 100% volledig los staat van de reguliere werking van Tutti? 

- In welke mate vindt het districtsbestuur het voldoende dat een evenement dat niet voor alle Merksemnaren toegankelijk is of men niet de zekerheid heeft dat het toegankelijk is, recht heeft op een projectsubsidie?

- Heeft het districtsbestuur een inhoudelijk en financieel projectverslag over de editie van 2022 ontvangen over het project “Tutti Zingt”?

 • Zijn hierbij alle gemaakte kosten bewezen adhv. facturen en dergelijke?
 • Hebben zij het aangevraagde subsidiebedrag ook volledig gekregen na de controle van deze gemaakte kosten?

- Heeft het districtsbestuur gevolg gegeven aan het feit dat een gemaakte afspraak, namelijk door het gebruik van het districtslogo en de expliciete vermelding dat er ondersteuning kwam van het district, niet is nagekomen is in 2022?

- Is het districtsbestuur van mening dat de toegekende projectsubsidie voor de 3de editie van “Tutti Zingt” volledig terecht is binnen het kader dat het reglement van de projectsubsidies?

- Kan het districtsbestuur meer transparantie brengen in het toekennen van projectsubsidies door deze systematisch op de raad te brengen?


De actualiteitswaarde van deze mondelinge vraag: Het gaat hier om een besluit dat vorige week genomen is op het districtscollege.

Koppeling naar vorige besluiten: 

2023_DCME_00061
2022_DCME_00086
2020_DCME_00260Bespreking
Antwoord

Antwoord districtsschepen Dominique Kums:

De vele vragen die u stelt, gaan over één concreet dossier en zijn moeilijk te antwoorden op 2 minutenIk kan u alvast zeggen dat het districtscollege het advies van de districtsadministratie in deze heeft gevolgd. Voor de concrete antwoorden verwijs ik naar de procedure om inzage te krijgen in een dossier. Daarvoor kan u een schrijven richten aan de districtssecretaris en een afspraak maken om dit projectdossier in te kijken. 

U vraagt ook of het districtsbestuur meer transparantie kan brengen in het toekennen van projectsubsidies door deze op de raad te brengen. Het districtsbestuur is reeds transparant in haar besluitvorming: de beslissingen kan u immers steeds nalezen in de goedgekeurde besluiten. De beoordeling van projectondersteuning behoort het districtscollege toe. De districtsraad keurde het reglement goed, dat wordt toegepast.  

Maar voor toelichting bij specifieke dossiers – bijvoorbeeld voor de afrekeningen – vragen we u dus uw inzagerecht te gebruiken.  

Het volledig debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via de website.

ma 17/04/2023 - 10:02
11.

2023_IP_00051 - Interpellatie van raadslid Bavo De Mol: Parkeertariefzone winkelstraat Bredabaan

Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
11.

2023_IP_00051 - Interpellatie van raadslid Bavo De Mol: Parkeertariefzone winkelstraat Bredabaan

2023_IP_00051 - Interpellatie van raadslid Bavo De Mol: Parkeertariefzone winkelstraat Bredabaan
Indiener(s)
Bavo De Mol
Gericht aan
Jari Frensch
Tijdstip van indienen
za 18/03/2023 - 23:02
Toelichting

Vanaf 1 juni 2023 zal Antwerpen er een extra parkeertariefzone bij hebben voor de Nationalestraat. 


De Nationalestraat is reeds gereglementeerd als winkelstraat en valt geografisch gezien ook binnen de perimeter van de 'parkeerzone voor bewoners en vergunninghouder'. In een winkelstraat wordt er vooral rotatie van parkeren beoogd door kortparkerende klanten. Vergunningen voor bewoners zijn hier in winkelstraten niet geldig van maandag tot en met zaterdag van 9.00u tot 18.00u. 


Om klanten de mogelijkheid te blijven geven om korte boodschappen te doen, worden in de Nationalestraat Shop & Go plaatsen voorzien van maandag tot en met zaterdag van 9.00u tot 18.00u op de huidige parkeerplaatsen. Hier zal maximaal 30 minuten betalend geparkeerd kunnen worden door alle weggebruikers. Van maandag tot en met zaterdag van 18.00u tot 9.00u en op zon- en feestdagen (inclusief 11 juli) zal er bewonersparkeren gelden (conform de 'parkeerzone voor bewoners en vergunninghouder') en kan er bijgevolg enkel nog door vergunninghouders geparkeerd worden. 


De 'parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders' zal uit tariefzone A gehaald worden en de Nationalestraat zal toegekend worden aan een nieuwe tariefzone, namelijk tariefzone E. Dit nieuwe aanvullende verkeersreglement treedt op 1 juni 2023 in werking.


De Bredabaan is vandaag ook gereglementeerd als een winkelstraat. Bewoners mogen er niet parkeren van 9u tot 18u. Er geldt tijdens die uren betalend parkeren. Het kost zo’n 0,80 cent per uur. Het idee achter de winkelstraatparkeerzones is om de plaatsen maximaal vrij te houden voor de klanten van de handelszaken door kortparkeren aan te moedigen. 


De vraag kan echter gesteld worden of de financiële prikkel sterk genoeg is om deze doelstelling effectief te bewerkstelligen. Anderzijds is er nog de kwestie van het betalen zelf. Veel klanten van buiten de stad zijn vaak niet vertrouwd met de parkeer-app of sms-parkeren. Er staan betaalautomaten op de Bredabaan. Toch is de dekking op bepaalde plaatsen ver van ideaal. Klanten moeten soms een aardig stuk omlopen om tot bij de automaat te komen. Door hun beperkt aantal vallen ze ook niet bijzonder hard op. 


Hoewel de situatie van de Nationalestraat niet helemaal vergeleken kan worden met de Bredabaan (de Nationalestraat bevindt zich in een andere parkeertariefzone dan de Bredabaan) en nog een extra soort parkeertariefzone leidt tot reglementaire verrommeling, toont de casus van de Nationalestraat wel aan dat er kan nagedacht worden over parkeertarieven die meer op maat zijn van de straat. Er zijn ook voorbeelden uit andere steden die succesvol Shop & Go systemen toepassen door bijvoorbeeld het eerste half uur gratis te maken maar daarna het tarief sneller te laten oplopen. 


Ik had daarom volgende vragen voor de districtsschepen:


 • Hoe beoordeelt het districtscollege het huidige systeem van winkelstraatparkeren voor de Bredabaan? Wordt de doelstelling voldoende gehaald? 

 • Is het het districtsbestuur vragende partij voor een evaluatie van het systeem? 

 • Ziet het districtsbestuur een opportuniteit in het toepassen van Shop & Go principes in de toekomst om zo de beschikbaarheid van de parkeerplaatsen op de Bredabaan te maximaliseren?

 • Hoe beoordeelt het districtsbestuur de dekking van de betaalautomaten, in het bijzonder voor de winkelstraatzone van de Bredabaan? Kan het districtsbestuur een evaluatie hiervan vragen aan AG MPA?  

Bespreking
Antwoord

Districtsraadslid Bavo De Mol houdt zijn interpellatie.

Tussenkomsten van districtsraadsleden Philippe Elst en Arben Gashi.

Districtsschepen Jari Frensch geeft antwoord.

Districtsraadslid Bavo De Mol geeft nog een wederwoord.

Het volledig debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via de website.

ma 17/04/2023 - 10:23
12.

2023_MOT_00032 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Voorafgaand fractieoverleg

Niet goedgekeurd

Notulen

Tussenkomsten van districtsraadsleden Karin Staes, Jan Dumon en Philippe Elst.
Antwoord door de voorzitter van de districtsraad Luc Bungeneers
Wederwoord  door districtsraadslid Bavo De Mol


Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Afwezig
Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
12.

2023_MOT_00032 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Voorafgaand fractieoverleg

2023_MOT_00032 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Voorafgaand fractieoverleg
Indiener(s)
Bavo De Mol
Gericht aan
Luc Bungeneers
Tijdstip van indienen
za 18/03/2023 - 22:59
Toelichting

In het huishoudelijk reglement van deze districtsraad is er een bepaling opgenomen die stelt dat er voorafgaand aan de districtsraad een fractieoverleg kan plaatsvinden. Het reglement bepaalt de samenstelling en wijze waarop dat gebeurt en wat de algemene opdracht is van het fractieoverleg, namelijk het verloop van de districtsraad en de behandeling van het initiatiefrecht te bespreken.


 “Artikel 4. Voorafgaand aan de districtsraad kan een fractieoverleg georganiseerd worden. Dit wordt voorgezeten door de voorzitter van de districtsraad en wordt verder minstens bijgewoond door de districtsburgemeester, de districtssecretaris en de fractievoorzitters of hun vervangers. Het voorafgaand fractieoverleg komt samen voor de start van de districtsraad om onder meer het verloop van de districtsraad en de behandeling van het initiatiefrecht te bespreken.”


Het reglement verduidelijkt in artikel 6 over welke zaken het fractieoverleg moet beslissen. Het gaat dan over het al dan niet toelaten van mondelinge vragen tot de agenda en het al dan niet organiseren van een actualiteitsdebat.


“Artikel 6


3) Het dringend karakter van een mondelinge vraag dient voldoende gemotiveerd te worden. Het voorafgaand fractieoverleg (en bij ontstentenis van een voorafgaand fractieoverleg, de voorzitter van de raad) beslist over het al dan niet toelaten tot de agenda.”


4) Indien er op de raad verschillende vormen van initiatiefrecht over hetzelfde onderwerp gaan, dan worden deze samen behandeld volgens de volgorde van indienen. Voorstellen tot

beslissing en vragen gerelateerd aan agendapunten, worden besproken bij de behandeling

van het agendapunt.


(...)


Het voorafgaand fractieoverleg kan beslissen om gekoppelde initiatieven te bundelen in een actualiteitsdebat, op voorwaarde dat er sprake is van een hoge actualiteitswaarde. De spreektijd tijdens een actualiteitsdebat wordt ruimer opgevat dan deze voor gekoppelde initiatieven. Op voorstel van de voorzitter legt het voorafgaand fractieoverleg de spreektijden vast. Indien het betrokken raadslid afwezig is tijdens de zitting, dan komt het voorstel tot beslissing of de vraag te vervallen. De initiatieven kunnen opnieuw ingediend worden door het raadslid voor een volgende zitting.”


Artikel 4 bepaalt niet hoe het fractieoverleg bij elkaar wordt geroepen. Het is het meest logisch dat dit gebeurt door de voorzitter van de districtsraad, die ook het fractieoverleg conform het reglement voorzit.


Deze legislatuur is het fractieoverleg echter nog niet bijeengeroepen. Desondanks zijn er al wel situaties geweest waar de bepalingen op het reglement toegepast hadden kunnen worden. 


Om het vlotte verloop van de districtsraad te bevorderen en samen zorg te dragen voor het democratisch karakter ervan, is het aangewezen dat dit fractieoverleg vaker wordt samengeroepen.


Om die reden leggen wij de volgende motie voor aan de districtsraad:


Gegeven de mogelijkheid die het huishoudelijk reglement in artikel 4 biedt om voorafgaand aan de districtsraad een fractieoverleg te organiseren,


Gegeven de beslissingen die het huishoudelijk reglement in artikel 6 toewijst aan dit voorafgaand fractieoverleg,


Gegeven dat de voorzitter van de districtsraad het best geplaatst is het voorafgaand fractieoverleg bijeen te roepen,


Vraagt de districtsraad aan de voorzitter van de districtsraad om


Op meer periodieke basis het fractieoverleg bijeen te roepen, in het bijzonder voor het bespreken van het initiatiefrecht of wanneer er belangrijke debatten geagendeerd staan op de reguliere agenda.

Bespreking
Antwoord

De districtsraad keurt het voorstel tot motie van districtsraadslid Bavo De Mol en districtsraadslid Karin Staes niet goed met 17 stemmen tegen, 4 stemmen voor.

Stemden tegen de motie: fracties N-VA, Vooruit, CD&V en Vlaams Belang
Stemden voor de motie: fracties Groen en open vld

Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via de website.

ma 17/04/2023 - 10:44