Terug
Gepubliceerd op 25/05/2023

2023_DCME_00118 - Zomerbebloeming 2023 - bestelling - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 25/05/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00118 - Zomerbebloeming 2023 - bestelling - Goedkeuring 2023_DCME_00118 - Zomerbebloeming 2023 - bestelling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase Bestuursorgaan Datum Jaarnummer
Goedkeuring bestek en procedure college 2 oktober 2020 8174
Gunning college 4 december 2020 10034

Voor het leveren en verzorgen van bloemenmanden, bloemenzuilen en bloembakken werd raamcontract 2020/01199 opgemaakt. Dit bestek werd gegund aan: Monteflores NV, Merksplassebaan 100 te 2390 Malle, met ondernemingsnummer 0879.759.712.

De nodige kredieten voor de levering en het onderhoud van bloemtorens en bloemenmanden tijdens de zomer van 2023 in het district Merksem moeten worden vastgelegd.

Juridische grond

Wet op de overheidsopdrachten
“Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.”

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgesteld. Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal groen.

Gunningswijze
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 § 3, 4°, 5° en 6) van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsbeheer staat in voor het correcte onderhoud van alle groen op het publiek domein. Het onderhoud van zomerbebloeming op bloemenzuilen is zeer arbeidsintensief en legt een te grote belasting op de reguliere werking van de medewerkers. 

Voor district Merksem werd beslist om 52 bloemenmanden en 6 bloemenzuilen te bestellen, die geplaatst zullen worden op verschillende locaties over het gehele grondgebied van het district.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010101 - Kwalitatief groen versterkt het district

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed om voor het leveren van zomerbebloeming in district Merksem in 2023 een bedrag van 12.088,56 EUR incl. BTW vast te leggen via bestelbon 4005553240 bij de firma Monteflores NV, Merksplassebaan 100, 2390 Malle met ondernemingsnummer: BE0879759712  via het raamcontract GAC/2020/01199.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Levering van bloemenzuilen, bloembakken en bloemenmanden 2023

Monteflores NV, Merksplassebaan 100 te 2390 Malle

Ondernemingsnummer: NBE0879759712

 IBAN rekening: BE96 3300 6536 3405

5.433,56 EUR

budgetplaats: 5074000000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2MER010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090680
budgetperiode: 2300

4005553240

Onderhoud van bloemenzuilen, bloembakken en bloemenmanden 2023

Monteflores NV, Merksplassebaan 100 te 2390 Malle

Ondernemingsnummer: NBE0879759712

 IBAN rekening: BE96 3300 6536 3405


6.655,00 EUR
budgetplaats: 5074000000
budgetpositie: 61419
functiegebied: 2MER010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090680
budgetperiode: 2300
4005553240Bijlagen

  • bebloeming_2023.pdf