Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_DCME_00133 - Bestek GAC_2022_02551 (SWOU12247). Heraanleg speelterrein park Hof ter Heyde, Merksem - Gunning - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 08/06/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Verontschuldigd

Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00133 - Bestek GAC_2022_02551 (SWOU12247). Heraanleg speelterrein park Hof ter Heyde, Merksem - Gunning - Goedkeuring 2023_DCME_00133 - Bestek GAC_2022_02551 (SWOU12247). Heraanleg speelterrein park Hof ter Heyde, Merksem - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de opdracht "Heraanleg speelterrein park Hof ter Heyde, Merksem" werd vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02551 uitgeschreven. Op 20 maart 2023 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  • AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT BVBA, MOORTELSTRAAT 25 TE 9150 KRUIBEKE, met ondernemingsnummer 0405.009.246;
  • HERTSENS INFRA NV, OEVERKANT 38 TE 2070 ZWIJNDRECHT, met ondernemingsnummer 0444.793.696;
  • DONKER GROEP BV, LAGE VAARTKANT 7-B te 4872 NC ETTEN-LEUR, NEDERLAND, met ondernemingsnummer NL8120.19.192.B01.

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, §6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het koninklijk besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor openbaar domein.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

Inzake de kwalitatieve selectie werden alle inschrijvers betrouwbaar en geschikt bevonden.

De offertes van alle inschrijvers werden regelmatig bevonden.

De offertes werden als volgt beoordeeld:

Inschrijver
Ontwerp op 100 punten
AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT BVBA
85
DONKER GROEP BV
60
HERTSENS INFRA NV
50

De  offertes worden als volgt definitief gerangschikt:

  1. AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT BVBA;
  2. DONKER GROEP BV;
  3. HERTSENS INFRA NV.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010103 - Sport en spel zijn geïntegreerd in het openbaar domein
2MER010103M01289 - SWOU12247 Hof ter Heyde (speelterrein)

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning goed voor "Heraanleg speelterrein park Hof ter Heyde, Merksem", op basis van bestek GAC_2022_02551, aan AANNEMERSBEDRIJF BUYTAERT BVBA, MOORTELSTRAAT 25 TE 9150 KRUIBEKE, met ondernemingsnummer 0405.009.246, tegen een bedrag van 88.499,99 EUR incl. BTW.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Heraanleg speelterrein park Hof ter Heyde, Merksem

88.499,99 EUR inclusief btw

budgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2MER010103M01289
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090940
budgetperiode: 2300

4005550319

Bijlagen

  • 02551_Gunningsverslag.pdf