Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_DCME_00132 - IJsvogelstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13351B - Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 08/06/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Verontschuldigd

Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Secretaris

Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00132 - IJsvogelstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13351B - Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Goedkeuring 2023_DCME_00132 - IJsvogelstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13351B - Uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer

Bestek GAC/2020/01241

Bestek en procedureGoedkeuring college19 juni 20205401
Publicatie 22 juni 2020 
GunningGoedkeuring college18 september 20207769
Toewijzingsbrief 12 oktober 2020 


Op 18 september 2020 (jaarnummer 7769) gunde het college de raamovereenkomst "uitvoeren van structurele aanpassingen op het openbaar domein", Perceel 1 - cluster Noord, districten Berendrecht-Zandvliet-Lillo, Ekeren, Deurne en Merksem aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van bestek GAC/2020/01241.

De toewijzingsbrief werd verzonden op 12 oktober 2020.

Het districtscollege wenst in functie van toekomstbomen de voetpadtuitstulping in de Ijsvogelstraat, ter hoogte van huisnummer 61 tot en met 67, meer te ontharden waardoor de vrijgekomen grond geschikt is voor boomgroei.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13351B ter goedkeuring voor.

Juridische grond

17 juni 2016 – Wet inzake overheidsopdrachten:

  • Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplanting.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De IJsvogelstraat is een lokale straat.

Artikel 56 §3, 4°van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01241, de opdracht SWPR13351B op, voor een bedrag van 39.597,21 EUR (exclusief btw).
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):
Ten laste vanGunningherziening en VH21% btwTotaal
District Merksem39.597,21
14.372,16
11.333,57
65.302,94
Uitvoeringstermijn: 8 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.
Prijsherziening en Overschrijding VH

Periode van opmaak: april 2023
Posten exclusief bitumineuze verhardingen
9.465,85
28,59%actuele prijsherziening 
Overschrijding VH
4.906,31
10%

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005555891 opgemaakt voor een bedrag van 65.302,94 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0101 - Bouwen aan een leefbaar en groen district
2MER010101 - Kwalitatief groen versterkt het district
2MER010101M02776 - SWPR13351 IJsvogelstraat (maatregelen toekomstboom)

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de opdracht SWPR13351B, IJsvogelstraat, district Merksem, wegeniswerken, goed voor een bedrag van 39.597,21 EUR (exclusief btw).
De werken worden uitgevoerd door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816 op basis van het bestek GAC/2020/01241, Perceel 1.
Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget 65.302,94 EUR. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
Omschrijving
Bedrag
Boekingsadres
Bestelbon
Opdracht SWPR13351B
IJsvogelstraat

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927
65.302,94EUR
budgetplaats: 5074000000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2MER010101M02776
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090680
budgetperiode: 2300
4005555891Bijlagen

  • 20230531_13351_Offerte.xlsx
  • 20220829_13351_UP_BT_NT_NUTS.pdf
  • 20230512_13351_UP_BT_NT.pdf
  • 20230512_13351_UP_TP.pdf