Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

Notulen  districtscollege Merksem

do 02/02/2023 - 10:00 collegezaal

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege

Agendapunten

1.

2023_DCME_00019 - Districtscollege - Notulen 19 januari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
1.

2023_DCME_00019 - Districtscollege - Notulen 19 januari 2023 - Goedkeuring

2023_DCME_00019 - Districtscollege - Notulen 19 januari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege vergaderde op 19 januari 2023.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege.  De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgegekeurd  aan de districtsraadsleden bezorgd.

Besluit

Het districtscollege Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 19 januari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
2.

2023_DCME_00020 - Aankoop E.H.B.O. pakketten jeugdverenigingen Merksem 2023 - Organisatie - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2.

2023_DCME_00020 - Aankoop E.H.B.O. pakketten jeugdverenigingen Merksem 2023 - Organisatie - Kennisneming

2023_DCME_00020 - Aankoop E.H.B.O. pakketten jeugdverenigingen Merksem 2023 - Organisatie - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Aanpassing 4van het meerjarenplan 2020-2025 werd goedgekeurd in de districtsraad van 27 oktober 2022  (jaarnummer 75). 

Jeugdraad Merksem vroeg district Merksem in 2016 om E.H.B.O. pakketten te voorzien voor de jeugdverenigingen. District Merksem ging daar op in. Sinds 2018 regelt jeugddienst Merksem de aankoop en verdeling van de E.H.B.O. pakketten. 

Argumentatie

Om de jeugdverenigingen verder te ondersteunen kunnen ze naar jaarlijkse gewoonte hun EHBO-voorraad aanvullen. De jeugdverenigingen worden gevraagd voorkeuren door te geven en op basis daarvan wordt er per groep een pakket op maat voorzien. 

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven voor de aankoop E.H.B.O. pakketten bedraagt 1.000,00 EUR en werd vastgelegd op boekingsadres 2MER010201/6141/5071000000, goedgekeurd door administratief goedkeurder.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0102 - Aandacht voor alle Merksemnaren
2MER010201 - Jongeren krijgen ruimte om zich te ontplooien

Besluit

Het districtscollege Merksem neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de aankoop en verdeling van E.H.B.O. pakketten voor de jeugdverenigingen van Merksem door jeugddienst Merksem.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DCME_00021 - District Merksem. Hennepstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
3.

2023_DCME_00021 - District Merksem. Hennepstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00021 - District Merksem. Hennepstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De Hennepstraat in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Merksem op 28 december 1982;   
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Het Weelke".
Op vraag van het district Merksem wordt het toegangsverbod voor ieder bestuurder, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer, in het gedeelte begrepen tussen Distelhoek en Lambrechtshoekenlaan, verwijderd. Op deze manier wordt het parkeren toegelaten voor niet-bewoners van de straat.

Het aanvullend verkeersreglement wordt ook aangepast aan de huidige situatie in de straat.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • het toegangsverbod voor ieder bestuurder, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer, wordt verwijderd;
 • de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Rietschoorvelden wordt gereglementeerd (artikel 1);
 • de haakse parkeerplaatsen tegenover Distelhoek 2A worden gereglementeerd (artikel 2).

De parkeerbalans is positief: er is een vermeerdering met 10 parkeerplaatsen.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 24 januari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Hennepstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 december 1982.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DCME_00022 - District Merksem. Azalealei - Verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
4.

2023_DCME_00022 - District Merksem. Azalealei - Verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00022 - District Merksem. Azalealei - Verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Azalealei in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 17 januari 2020 (jaarnummer 472);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem".

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Op 25 oktober 2022 werd er een aanvraag ingediend om een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap te verwijderen.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 8 (artikel 4).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Azalealei op nummer 8, geen gebruik meer maakt van de parkeerplaats. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Azalealei in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 17 januari 2020 (jaarnummer 472).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DCME_00023 - District Merksem. Begonialei - Verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
5.

2023_DCME_00023 - District Merksem. Begonialei - Verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00023 - District Merksem. Begonialei - Verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Begonialei in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 20 november 2020 (jaarnummer 9662);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Kern Merksem'.

Op 30 november 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Begonialei om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 3.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de parkeerplaats niet meer gebruikt wordt;
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld; 
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Begonialei in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 20 november 2020  (jaarnummer 9662).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_DCME_00024 - District Merksem. Maantjessteenweg - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
6.

2023_DCME_00024 - District Merksem. Maantjessteenweg - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2023_DCME_00024 - District Merksem. Maantjessteenweg - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Maantjessteenweg in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat op 21 mei 2021 (jaarnummer 4134) door het college werd goedgekeurd.
Op 6 mei 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Maantjessteenweg om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 18 (artikel 5).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Maantjessteenweg op nummer 22, voldoet aan de voorwaarden. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

Het districtscollege merksem legt het volgende voor aan de districtsraad merksem:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Maantjessteenweg in het district  Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college  van 21 mei 2021 (jaarnummer 4134).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.