Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

2023_MOT_00007 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Inzet ANPR-camera’s voor handhaven tonnagebeperkingen

districtsraad Merksem
do 16/02/2023 - 20:00 raadzaal
Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2023_MOT_00007 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Inzet ANPR-camera’s voor handhaven tonnagebeperkingen 2023_MOT_00007 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Inzet ANPR-camera’s voor handhaven tonnagebeperkingen

Motivering

Indiener(s)

Bavo De Mol

Gericht aan

Jari Frensch

Tijdstip van indienen

za 11/02/2023 - 22:58

Toelichting

Dankzij een goede samenwerking tussen Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de federale regering kan de politie voortaan met ANPR-camera’s vrachtwagens beboeten die verbodsborden voor vrachtwagens negeren en dus bijvoorbeeld illegaal door een dorps- of handelskern daveren. 

Dat kon in het verleden niet vanwege een een kaduuk regelgevend kader. 


Er bestaat een verkeersbord dat vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton kan verbieden op een bepaalde weg. In de Wegcode stond er echter dat deze tonnagebeperking betrekking had op het ‘beladen’ gewicht van het voertuig. Dat betekent dat men enkel kon sanctioneren wanneer het voertuig, inclusief de lading, zwaarder was dan 3,5 ton. Om dat aan te tonen moest men de vrachtwagen kunnen wegen, waarvoor men een weegbrug nodig heeft. Dat is op veel plekken zeer omslachtig zoniet onmogelijk.


Dat had als resultaat dat dergelijke verboden zelden gecontroleerd werden, waardoor vrachtwagenchauffeurs die zo’n bord negeerden quasi nooit beboet werden.


Dankzij een nieuwe definitie in de federale Wegode voor dit verkeersbord verandert dat nu. Nu wordt er enkel rekening gehouden met de Maximaal Toegelaten Massa, de theoretische gewichtsklasse van een voertuig. 


Minister Peeters heeft nu ook beslist dat de controle op dergelijke verboden, namelijk tonnagebeperkingen, mag gebeuren door onbemande automatische werkende toestellen ofwel ANPR-camera’s. Dat laat toe plaatsen met zo’n permanent verbod, ook uit te rusten met een ANPR-camera om het verbod daadwerkelijk af te dwingen.


Via een koppeling met de DIV-databank kan er dan gezien worden of de gewichtsklasse van het voertuig het verbod schendt. Is dat het geval, zal er volledig automatisch een fikse boete in de bus van de transportfirma vallen.


De transportsector heeft laten weten ook voorstander te zijn..


Wij hebben een aantal van die tonnagebeperkingsborden in ons district staan. Dat is onder meer het geval op het kruispunt van de Bredabaan met de Deurnsebaan. Na eerdere ongevallen met vrachtwagens en fietsers werd daar een afslagverbod voor vrachtwagens geplaatst voor het verkeer dat van de Bredabaan rechtsaf wil afslagen naar de Deurnsebaan. 


Iedereen die op de Bredabaan rijdt, fietst of wandelt weet dat helaas veel vrachtwagens dit bord steevast blijven negeren. Het gaat dan vooral om vrachtverkeer dat zich door Merksem een baan waadt om tot bij de bedrijven aan het Dokske en het Albertkanaal te geraken. 


Een ANPR-camera kan nu een einde maken aan die gevaarlijke situatie door elke vrachtwagen die het afslagverbod negeert te beboeten. 


De plaatsing van een ANPR-camera is geen bevoegdheid van het district. Het district heeft wel een algemene adviesbevoegdheid en kan met andere woorden zaken aankaarten bij het stedelijk niveau. Dat de Bredabaan en Deurnsebaan gewestwegen zijn, is evenmin een belet. Daar bestaat een kader voor.


Zowel de stad als het district hebben bepaalde ambities op het vlak van verkeersveiligheid. Het veilig maken van dit kruispunt, dat ook het kruispunt is van twee belangrijke fietsassen, past daar dan ook volledig in.


In het bestuursakkoord van het district is verkeersveiligheid, en die van fietsers en zwakke weggebruikers in het bijzonder, opgenomen.


Zo stelt punt 24 van het bestuursakkoord: “Als district vinden we het belangrijk dat ons openbaar domein veilig is voor iedereen. Dat betekent dat iedere weggebruiker zich veilig moet voelen, ongeacht hoe die zich verplaatst: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met een gemotoriseerd voertuig. Het aandeel voetgangers en fietsers verhoogt zienderogen. Als district juichen we die stijging toe. We zorgen er dan ook voor dat deze groep zwakke weggebruikers de plaats in het verkeer krijgt, die ze verdient.”


Punt 39 stelt dan weer: “De verkeersveiligheid staat steeds voorop. Bij de herinrichting van kruispunten, streven we maximaal naar conflictvrije kruispunten. Zwarte punten waar veel verkeersongevallen voorkomen, worden verder prioritair aangepakt. Straten worden zo heraangelegd dat men achter het stuur duidelijk merkt en voelt dat het trager moet.”


Daarnaast is er nog punt 40 dat stelt: “We hebben aandacht voor de zwakke weggebruiker. We identificeren knelpunten en pakken ze ook aan, waar nodig in samenwerking met andere partners zoals de stad en het Vlaams Gewest.”


Gelijkaardige passages kunnen ook in het stedelijk bestuursakkoord teruggevonden worden. Daarnaast wijdt het stedelijk bestuursakkoord ook specifiek aandacht aan de problematiek van vrachtwagens in de stad.


Artikel 166 stelt: “Zowel voor vrachtverkeer als voor belevering van winkels introduceren we vaste (vrachtwagen)routes doorheen de stad en op de invalswegen naar de stad. We zorgen voor zo weinig mogelijk rechtsafslaand verkeer, zodat dodehoekongevallen worden vermeden.”


Het stedelijk bestuursakkoord bepaalt in artikel 109 ook welke rol camera’s daarin moeten spelen: “We gebruiken slimme camera’s ook voor verkeersveiligheid, bijvoorbeeld voor het bewaken van (zwarte) kruispunten, voor het handhaven van tonnageverboden en andere verkeersovertredingen, en voor urgente medische tussenkomsten bij verkeersongevallen. Indien nodig dringen we aan op aangepaste regelgeving.”


Een uitbreiding van het aantal ANPR camera’s is ook een van de prioriteiten van de stad, zo blijkt uit artikel 108: “We breiden het cameranetwerk aanzienlijk uit tegen 2024. De uitbreiding vindt vooral plaats buiten de Ring, om te komen tot een derde veiligheidsschild met ANPR, onder meer tegen rondtrekkende daderbendes.”


Het is dus duidelijk dat een ANPR op dit kruispunt perfect past binnen de doelstellingen van zowel stad als district.


Om die reden had ik ook graag volgende motie, op basis van de algemene adviesbevoegdheid van de stad, voorgelegd aan de districtsraad:


Gegeven de recente wijziging van de regelgeving die het mogelijk maakt het negeren van een tonnagebeperking te handhaven en automatisch te sanctioneren met een ANR-camera,


Gegeven de aanrijdingen die hebben plaatsgevonden op het kruispunt van de Bredabaan met de Deurnsebaan tussen vrachtwagens en fietsers,


Gegeven de tonnagebeperking die in de vorm van een afslagverbod op de Bredabaan toen in het leven is geroepen,


Gegeven de vaststelling dat dit verbod vaak genegeerd wordt,


Gegeven de ambities van zowel het district als de stad op vlak van verkeersveiligheid, in het bijzonder die van fietsers en andere zwakke weggebruikers,


Gegeven de specifieke bepalingen in het stedelijk bestuursakkoord aangaande de plaats van vrachtverkeer in het verkeer,


Gegeven de rol die het stedelijke bestuursakkoord weggelegd heeft voor slimme camera’s in het verkeersveiliger maken van de stad,


Vraagt de districtsraad aan het districtscollege om de stad te verzoeken 


  • Gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheid om tonnagebeperkingen door middel van ANPR-camera’s af te dwingen,

  • Te bekijken waar een plaatsing mogelijk is,

  • En waar nodig in gesprek te gaan met het Agentschap Wegen en Verkeer, zoals dat bijvoorbeeld het geval is op het kruispunt van de Bredabaan en de Deurnsebaan.


Bespreking

Antwoord

De districtsraad keurt het voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol niet goed met  20 stemmen tegen, 4 stemmen voor en 1 onthouding.

Stemden tegen de motie: fracties N-VA, Vooruit, CD&V en Vlaams Belang
Stemden voor de motie: fracties Groen en open vld
Heeft zich onthouden: fractie PVDA

Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via de website.

ma 06/03/2023 - 13:05