Terug
Gepubliceerd op 27/04/2023

Notulen  districtsraad Merksem

do 16/02/2023 - 20:00 raadzaal

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad

Agendapunten

1.

2023_DRME_00014 - Districtsraad - Notulen districtsraad 26 januari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
1.

2023_DRME_00014 - Districtsraad - Notulen districtsraad 26 januari 2023 - Goedkeuring

2023_DRME_00014 - Districtsraad - Notulen districtsraad 26 januari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad vergaderde op 26 januari 2023.

Argumentatie

De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen. De originelen van de notulen van de districtsraad worden, na goedkeuring, door de voorzitter van de districtsraad en de districtssecretaris ondertekend.

Juridische grond

Artikel 278 van het Decreet lokaal bestuur stelt dat de notulen alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat werd gegeven aan de punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen, vermelden in chronologische volgorde.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 132 en 277 van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van de districtsraad. 

Artikel 32 van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van de districtsraad.

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de notulen van 26 januari 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
2.

2023_DRME_00010 - District Merksem. Hennepstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
2.

2023_DRME_00010 - District Merksem. Hennepstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00010 - District Merksem. Hennepstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context
De Hennepstraat in het district Merksem:
 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Merksem op 28 december 1982;   
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Het Weelke".
Op vraag van het district Merksem wordt het toegangsverbod voor ieder bestuurder, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer, in het gedeelte begrepen tussen Distelhoek en Lambrechtshoekenlaan, verwijderd. Op deze manier wordt het parkeren toegelaten voor niet-bewoners van de straat.

Het aanvullend verkeersreglement wordt ook aangepast aan de huidige situatie in de straat.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

 • het toegangsverbod voor ieder bestuurder, uitgezonderd voor plaatselijk verkeer, wordt verwijderd;
 • de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van de Rietschoorvelden wordt gereglementeerd (artikel 1);
 • de haakse parkeerplaatsen tegenover Distelhoek 2A worden gereglementeerd (artikel 2).

De parkeerbalans is positief: er is een vermeerdering met 10 parkeerplaatsen.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
Adviezen
Verkeerspolitie, advies van 24 januari 2023 Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Hennepstraat in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 december 1982.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DRME_00011 - District Merksem. Azalealei - Verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
3.

2023_DRME_00011 - District Merksem. Azalealei - Verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00011 - District Merksem. Azalealei - Verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Azalealei in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 17 januari 2020 (jaarnummer 472);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Merksem".

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.
Op 25 oktober 2022 werd er een aanvraag ingediend om een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap te verwijderen.

Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden (artikel 1);
 • verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 8 (artikel 4).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Azalealei op nummer 8, geen gebruik meer maakt van de parkeerplaats. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Azalealei in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 17 januari 2020 (jaarnummer 472).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DRME_00012 - District Merksem. Begonialei - Verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
4.

2023_DRME_00012 - District Merksem. Begonialei - Verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00012 - District Merksem. Begonialei - Verwijderen van een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Begonialei in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 20 november 2020 (jaarnummer 9662);
 • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als 'Kern Merksem'.

Op 30 november 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Begonialei om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap te verwijderen.

Argumentatie
Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
 • verwijderen van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 3.
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de parkeerplaats niet meer gebruikt wordt;
De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
Juridische grond

 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld; 
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Begonialei in het district Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 20 november 2020  (jaarnummer 9662).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DRME_00013 - District Merksem. Maantjessteenweg - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
5.

2023_DRME_00013 - District Merksem. Maantjessteenweg - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

2023_DRME_00013 - District Merksem. Maantjessteenweg - Inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap. Advies - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De Maantjessteenweg in het district Merksem:

 • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
 • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat op 21 mei 2021 (jaarnummer 4134) door het college werd goedgekeurd.
Op 6 mei 2022 werd een aanvraag ingediend door een bewoner van de Maantjessteenweg om een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap in te richten.
Argumentatie

Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld:

 • inrichten van een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van nummer 18 (artikel 5).
  Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvrager, wonende in de Maantjessteenweg op nummer 22, voldoet aan de voorwaarden. 

De parkeerbalans blijft ongewijzigd.

Juridische grond
 • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
 • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
 • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld;
 • Ministeriële rondzendbrief van 3 april 2001 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 19 december 2001 (jaarnummer 13659) met de richtlijnen voor het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap;
 • Ministeriële rondzendbrief van 25 april 2003 betreffende parkeerplaatsen, voorbehouden voor personen met een handicap;
 • Collegebesluit van 6 juli 2007 (jaarnummer 8652) betreffende parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.
Regelgeving: bevoegdheid
Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.
Algemene financiële opmerkingen
De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden

Besluit

De districtsraad Merksem keurt eenparig het volgende besluit goed.
De districtsraad merksem beslist:

Artikel 1

De districtsraad geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Maantjessteenweg in het district  Merksem, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college  van 21 mei 2021 (jaarnummer 4134).

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_MOT_00007 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Inzet ANPR-camera’s voor handhaven tonnagebeperkingen

Niet goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad; Sonja De Meyer, districtsschepen; Patrick Van den Bempt, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Karin Staes, districtsraadslid; Philippe Elst, districtsraadslid; Jean-Marie De Kimpe, districtsraadslid; David Dogge, districtsraadslid; Jan Dumon, districtsraadslid; Arben Gashi, districtsraadslid; Mostafa Nassali, districtsraadslid; Imelda Lamigan, districtsraadslid; Tristan Faes, districtsraadslid; Bavo De Mol, districtsraadslid; Lia Somers, districtsraadslid; Luc Sleeckx, districtsraadslid; Iris Verhoeven, districtsraadslid; Tania Dekesel, districtsraadslid; Dave De Backer, districtsraadslid; Johannes Builaert, districtsraadslid; Sander Rottiers, districtsraadslid; Peter Wellens, districtsraadslid; Peter Platteau, districtsraadslid; Richard Nana Amoako, districtsraadslid; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris
Secretaris
Katia Nauwelaerts, districtssecretaris
Voorzitter
Luc Bungeneers, Voorzitter districtsraad
6.

2023_MOT_00007 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Inzet ANPR-camera’s voor handhaven tonnagebeperkingen

2023_MOT_00007 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Inzet ANPR-camera’s voor handhaven tonnagebeperkingen
Indiener(s)
Bavo De Mol
Gericht aan
Jari Frensch
Tijdstip van indienen
za 11/02/2023 - 22:58
Toelichting

Dankzij een goede samenwerking tussen Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters en de federale regering kan de politie voortaan met ANPR-camera’s vrachtwagens beboeten die verbodsborden voor vrachtwagens negeren en dus bijvoorbeeld illegaal door een dorps- of handelskern daveren. 

Dat kon in het verleden niet vanwege een een kaduuk regelgevend kader. 


Er bestaat een verkeersbord dat vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton kan verbieden op een bepaalde weg. In de Wegcode stond er echter dat deze tonnagebeperking betrekking had op het ‘beladen’ gewicht van het voertuig. Dat betekent dat men enkel kon sanctioneren wanneer het voertuig, inclusief de lading, zwaarder was dan 3,5 ton. Om dat aan te tonen moest men de vrachtwagen kunnen wegen, waarvoor men een weegbrug nodig heeft. Dat is op veel plekken zeer omslachtig zoniet onmogelijk.


Dat had als resultaat dat dergelijke verboden zelden gecontroleerd werden, waardoor vrachtwagenchauffeurs die zo’n bord negeerden quasi nooit beboet werden.


Dankzij een nieuwe definitie in de federale Wegode voor dit verkeersbord verandert dat nu. Nu wordt er enkel rekening gehouden met de Maximaal Toegelaten Massa, de theoretische gewichtsklasse van een voertuig. 


Minister Peeters heeft nu ook beslist dat de controle op dergelijke verboden, namelijk tonnagebeperkingen, mag gebeuren door onbemande automatische werkende toestellen ofwel ANPR-camera’s. Dat laat toe plaatsen met zo’n permanent verbod, ook uit te rusten met een ANPR-camera om het verbod daadwerkelijk af te dwingen.


Via een koppeling met de DIV-databank kan er dan gezien worden of de gewichtsklasse van het voertuig het verbod schendt. Is dat het geval, zal er volledig automatisch een fikse boete in de bus van de transportfirma vallen.


De transportsector heeft laten weten ook voorstander te zijn..


Wij hebben een aantal van die tonnagebeperkingsborden in ons district staan. Dat is onder meer het geval op het kruispunt van de Bredabaan met de Deurnsebaan. Na eerdere ongevallen met vrachtwagens en fietsers werd daar een afslagverbod voor vrachtwagens geplaatst voor het verkeer dat van de Bredabaan rechtsaf wil afslagen naar de Deurnsebaan. 


Iedereen die op de Bredabaan rijdt, fietst of wandelt weet dat helaas veel vrachtwagens dit bord steevast blijven negeren. Het gaat dan vooral om vrachtverkeer dat zich door Merksem een baan waadt om tot bij de bedrijven aan het Dokske en het Albertkanaal te geraken. 


Een ANPR-camera kan nu een einde maken aan die gevaarlijke situatie door elke vrachtwagen die het afslagverbod negeert te beboeten. 


De plaatsing van een ANPR-camera is geen bevoegdheid van het district. Het district heeft wel een algemene adviesbevoegdheid en kan met andere woorden zaken aankaarten bij het stedelijk niveau. Dat de Bredabaan en Deurnsebaan gewestwegen zijn, is evenmin een belet. Daar bestaat een kader voor.


Zowel de stad als het district hebben bepaalde ambities op het vlak van verkeersveiligheid. Het veilig maken van dit kruispunt, dat ook het kruispunt is van twee belangrijke fietsassen, past daar dan ook volledig in.


In het bestuursakkoord van het district is verkeersveiligheid, en die van fietsers en zwakke weggebruikers in het bijzonder, opgenomen.


Zo stelt punt 24 van het bestuursakkoord: “Als district vinden we het belangrijk dat ons openbaar domein veilig is voor iedereen. Dat betekent dat iedere weggebruiker zich veilig moet voelen, ongeacht hoe die zich verplaatst: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met een gemotoriseerd voertuig. Het aandeel voetgangers en fietsers verhoogt zienderogen. Als district juichen we die stijging toe. We zorgen er dan ook voor dat deze groep zwakke weggebruikers de plaats in het verkeer krijgt, die ze verdient.”


Punt 39 stelt dan weer: “De verkeersveiligheid staat steeds voorop. Bij de herinrichting van kruispunten, streven we maximaal naar conflictvrije kruispunten. Zwarte punten waar veel verkeersongevallen voorkomen, worden verder prioritair aangepakt. Straten worden zo heraangelegd dat men achter het stuur duidelijk merkt en voelt dat het trager moet.”


Daarnaast is er nog punt 40 dat stelt: “We hebben aandacht voor de zwakke weggebruiker. We identificeren knelpunten en pakken ze ook aan, waar nodig in samenwerking met andere partners zoals de stad en het Vlaams Gewest.”


Gelijkaardige passages kunnen ook in het stedelijk bestuursakkoord teruggevonden worden. Daarnaast wijdt het stedelijk bestuursakkoord ook specifiek aandacht aan de problematiek van vrachtwagens in de stad.


Artikel 166 stelt: “Zowel voor vrachtverkeer als voor belevering van winkels introduceren we vaste (vrachtwagen)routes doorheen de stad en op de invalswegen naar de stad. We zorgen voor zo weinig mogelijk rechtsafslaand verkeer, zodat dodehoekongevallen worden vermeden.”


Het stedelijk bestuursakkoord bepaalt in artikel 109 ook welke rol camera’s daarin moeten spelen: “We gebruiken slimme camera’s ook voor verkeersveiligheid, bijvoorbeeld voor het bewaken van (zwarte) kruispunten, voor het handhaven van tonnageverboden en andere verkeersovertredingen, en voor urgente medische tussenkomsten bij verkeersongevallen. Indien nodig dringen we aan op aangepaste regelgeving.”


Een uitbreiding van het aantal ANPR camera’s is ook een van de prioriteiten van de stad, zo blijkt uit artikel 108: “We breiden het cameranetwerk aanzienlijk uit tegen 2024. De uitbreiding vindt vooral plaats buiten de Ring, om te komen tot een derde veiligheidsschild met ANPR, onder meer tegen rondtrekkende daderbendes.”


Het is dus duidelijk dat een ANPR op dit kruispunt perfect past binnen de doelstellingen van zowel stad als district.


Om die reden had ik ook graag volgende motie, op basis van de algemene adviesbevoegdheid van de stad, voorgelegd aan de districtsraad:


Gegeven de recente wijziging van de regelgeving die het mogelijk maakt het negeren van een tonnagebeperking te handhaven en automatisch te sanctioneren met een ANR-camera,


Gegeven de aanrijdingen die hebben plaatsgevonden op het kruispunt van de Bredabaan met de Deurnsebaan tussen vrachtwagens en fietsers,


Gegeven de tonnagebeperking die in de vorm van een afslagverbod op de Bredabaan toen in het leven is geroepen,


Gegeven de vaststelling dat dit verbod vaak genegeerd wordt,


Gegeven de ambities van zowel het district als de stad op vlak van verkeersveiligheid, in het bijzonder die van fietsers en andere zwakke weggebruikers,


Gegeven de specifieke bepalingen in het stedelijk bestuursakkoord aangaande de plaats van vrachtverkeer in het verkeer,


Gegeven de rol die het stedelijke bestuursakkoord weggelegd heeft voor slimme camera’s in het verkeersveiliger maken van de stad,


Vraagt de districtsraad aan het districtscollege om de stad te verzoeken 


 • Gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheid om tonnagebeperkingen door middel van ANPR-camera’s af te dwingen,

 • Te bekijken waar een plaatsing mogelijk is,

 • En waar nodig in gesprek te gaan met het Agentschap Wegen en Verkeer, zoals dat bijvoorbeeld het geval is op het kruispunt van de Bredabaan en de Deurnsebaan.


Bespreking
Antwoord

De districtsraad keurt het voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol niet goed met  20 stemmen tegen, 4 stemmen voor en 1 onthouding.

Stemden tegen de motie: fracties N-VA, Vooruit, CD&V en Vlaams Belang
Stemden voor de motie: fracties Groen en open vld
Heeft zich onthouden: fractie PVDA

Het volledige debat is opgenomen en digitaal raadpleegbaar via de website.

ma 06/03/2023 - 13:05
7.

2023_MOT_00008 - Voorstel tot motie van raadslid Bavo De Mol: Wetenschappelijke verduidelijking graf August Borms

Afgevoerd

Notulen

Tussenkomsten van raadslid Bavo De Mol, Philippe Elst en Karin Staes


De districtsraad Merksem heeft beslist om de voorgelegde motie niet toe te laten op de agenda met 20 stemmen voor en 5 stemmen tegen.

Stemden voor het niet toelaten op de agenda: fracties N-VA, Vooruit, CD&V, Vlaams Belang

Stemden tegen het niet toelaten op de agenda: fracties Groen, open vld en PVDA