Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DCME_00064 - Ondersteuning - District Merksem - Voluntas vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 16/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Patrick Van den Bempt, districtsschepen

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00064 - Ondersteuning - District Merksem - Voluntas vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023 - Goedkeuring 2023_DCME_00064 - Ondersteuning - District Merksem - Voluntas vzw - Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) de 4e aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 goed waarin een nominatieve ondersteuning werd toegekend aan Voluntas vzw, Terlindenhofstraat 150, 2170 Antwerpen, ondernemingsnummer 0429.819.767 voor een bedrag van 2.600,00 EUR. In overleg met de organisatie wordt het ondersteuningsbedrag voor 2023 teruggebracht naar 2.000,00 EUR.

Argumentatie

Het doel van de ondersteuning is een samenwerking tussen Voluntas vzw en district Merksem te verzekeren in het kader van de lokale jeugdwerking.

Eveneens heeft het als doel de ondersteuning van de organisatie van:

  • Vakantieopvang door Voluntas vzw;
  • Vrijetijdsbegeleiding door Voltuntas vzw;
  • Daguitstappen door Voluntas vzw; 
  • Atelierwerking door Voluntas vzw; 
  • Weekendwerking door Voluntas vzw

maar ook het deelnemen en ondersteunen van onder andere het JIM-netwerk en een deelname of bezoek aan minstens één evenement van district Merksem. 

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden delegatie van bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen aan de districtscolleges goedgekeurd. Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokaal jeugdbeleid.

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege bekrachtigt de afsprakennota met looptijd van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023, voor de ondersteuning aan Voluntas vzw, Terlindenhofstraat 150, 2170 Antwerpen, 0429.819.767 voor een bedrag van 2.000,00 EUR.

Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 2.000,00 EUR aan Voluntas vzw, Terlindenhofstraat 150, 2170 Merksem, 0429.819.767 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Ondersteuningsopdracht 2023 

Voluntas VZW
Terlindenhofstraat 150, 2170 Antwerpen

0429 819 767

 BE41 2200 3605 2310
 
2.000,00 EURbudgetplaats: 5071000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2MER010201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:
2ME090750
budgetperiode: 2300
4505147499

Bijlagen

  • Def_AFN_Voluntas.pdf