Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DCME_00066 - Ondersteuning - District Merksem. Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 16/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Patrick Van den Bempt, districtsschepen

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00066 - Ondersteuning - District Merksem. Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring 2023_DCME_00066 - Ondersteuning - District Merksem. Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw. Vastlegging nominatief krediet jaar 2023. Afsprakennota 2023-2025 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 27 oktober 2022 keurde de districtsraad aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 (jaarnummer 75) goed. Daarin werd aan Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, 0410.262.686 een nominatieve ondersteuning toegekend van 8.200,00 EUR voor de organisatie van het Internationaal Atletiek Gala.  

Argumentatie

Het Internationaal Atletiek Gala is een atletiekwedstrijd dat jaarlijks wordt georganiseerd in Merksem. Het Internationaal Atletiek Gala is een kwalitatieve wedstrijd met binnenlandse en buitenlandse deelnemers.

De vzw en haar leden verbinden er zich toe om actief bij te dragen aan de promotie van het district Merksem als sportactief en sportvriendelijk district.

Het district wenst de voorwaarden voor de ondersteuning aan de vzw voor de organisatie van het Internationaal Atletiek Gala vast te leggen in een afsprakennota.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal sportbeleid.

Algemene financiƫle opmerkingen

De districtsraad keurde op 27 oktober 2022 met jaarnummer 75 aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierbij werd de toekenning van de nominatieve ondersteuning aan OLSE Merksem Handbal Club vzw goedgekeurd en wordt voor 2023, 2024 en 2025 een ondersteuning voorzien van 8.200,00 EUR per jaar, die uitbetaald wordt op boekingsadres SUB_NR/INTERN/5071500000/6496800/2MER010302A00000/2ME090740.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010302 - Merksem staat als sportief district op de kaart

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de afsprakennota voor de ondersteuning aan Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, 0410.262.686 met een looptijd van 1 april 2023 tot en met 1 december 2025 voor een bedrag van 24.600,00 EUR goed.


Artikel 2

Het districtscollege keurt de vastlegging en uitbetaling van de ondersteuning voor een bedrag van 8.200,00 EUR aan Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub vzw, Nieuwdreef 156, 2170 Merksem, 0410.262.686 goed.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Afsprakennota Internationaal Atletiekgala 2023 (56ste editie)

VZW Koninklijke Olse Merksem Atletiekclub, Nieuwdreef 156, 2170 Antwerpen

Ondernemingsnummer: 0410.262.686

IBAN rekening: BE51 7895 0362 8462
8.200,00 EURbudgetplaats: 5071500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied:2MER010302A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090740
budgetperiode: 2300
4505149172

Bijlagen

  • AFN_ME_OlseAC.pdf