Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DCME_00061 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Karakter Collectief FV, Vereniging voor Solidariteit VZW en Femma Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 16/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Patrick Van den Bempt, districtsschepen

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00061 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Karakter Collectief FV, Vereniging voor Solidariteit VZW en Femma Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring 2023_DCME_00061 - Ondersteuning - District Merksem - Ondersteuning Merksemse projecten. Karakter Collectief FV, Vereniging voor Solidariteit VZW en Femma Bart FV. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 maart 2021 (jaarnummer 20) keurde de districtsraad het reglement 'Ondersteuning Merksemse projecten' goed. 

Op 27 oktober 2022 (jaarnummer 75) keurde de districtsraad de aanpassing 4 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Karakter Collectief FV, Vereniging voor Solidariteit VZW en Femma Bart FV dienden aanvragen in voor ondersteuning op basis van het het reglement 'Ondersteuning Merksemse projecten':

DossierNaam projectAanvragerDatum projectAanvraag
170853
Vrouw, hou je bek? Of de miserie van Karen Silkwood door Karakter Collectief
Karakter Collectief FV

23 tot 25 maart 2023

1.350,00 EUR
171396
Tutti Zingt 3.0
Vereniging voor Solidariteit VZW
17 april tot 24 juni 2023
2.500,00 EUR
172404
4 Femma's van Merksem stellen voor: muzikaal optreden van DOOLIN
Femma Bart FV
20 april 2023
200,00 EUR


Argumentatie

De gevraagde ondersteuningen van Karakter Collectief FV, Vereniging voor Solidariteit VZW en Femma Bart FV voldoen aan de voorwaarden van het reglement en worden goedgekeurd. De adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' adviseert onderstaande:
naamkorte omschrijving en advies ambtelijke voorbereidingvoorgestelde ondersteuning
Vrouw, hou je bek? Of de miserie van Karen Silkwood door Karakter Collectief
Karakter Collectief FV brengt een  theaterstuk met een adaptie van een vertelling van de Merksemse auteur Guy Didelez, die daarmee ook de nodige aandacht krijgt. Het verhaal is omgetoverd naar een theatervertelling dat het publiek doet nadenken over de gevolgen van energiebronnen en activisme.
De adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' adviseert dit project positief. Het theatergezelschap werkt ook samen met de juiste partners uit het district en zal daarom hopelijk veel publiek uit Merksem bereiken.
Uit de ingediende begroting worden de kosten voor eten en drinken geschrapt, waardoor de adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' aan het districtscollege adviseert om het ondersteuningsbedrag te beperken tot 1.250,00 EUR.
1.250,00 EUR
Tutti Zingt 3.0
Vereniging voor Solidariteit VZW organiseert samen met VZW Zuidgeluid een taalversterkend en verbindend muzikaal project.
De adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' adviseert dit project positief. Zaal Tutti en vzw Zuidgeluid bereiken een diverse doelgroep, waarmee ze werken rond taalvaardigheden op een toegankelijke manier: door samen te zingen. Ze hanteren een projectmatige aanpak, verspreid over meerdere weken. Op het slotmoment is iedere Merksemnaar welkom. De organisatie werkt samen met taalscholen uit de buurt aan (bijvoorbeeld LIGO), scholen, jeugdverenigingen en het Huis van het Kind Merksem.

Uit de ingediende begroting wordt de kostenpost 'werking- en energiekosten: 200,00 EUR' geschrapt. De projectondersteuning kan niet aangewend worden voor werkingskosten. Ook de energiekosten voor de zalen van Tutti in de Sint-Bartholomeusstraat 9A in Merksem worden niet ondersteund. Daardoor stelt de adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' voor aan het districtscollege om de ondersteuning te beperken tot 2.300,00 EUR.

2.300,00 EUR
4 Femma's van Merksem stellen voor: muzikaal optreden van DOOLIN.
Femma Bart FV organiseert een avond om samen te genieten van Ierse traditionele muziek en de boeiende verhalen uit de Ierse geschiedenis. 'Doolin' is een muziekgroep met zeven muzikanten en zangers.
De adviescommissie 'ambtelijke voorbereiding' adviseert dit project positief. Het project staat open voor elke Merksemnaar en het is positief dat er door de samenwerking met Blinken (vrijetijdsloket) ook kaarten worden aangeboden tegen verminderd tarief.
200,00 EUR


De aanvraag voor het project 'Vrouw, hou je bek? Of de miserie van Karen Silkwood door Karakter Collectief' werd eerst ingediend op naam van Hans Pauwels (dossier 170095) op 4 februari 2023. Op vraag van de districtsadministratie werd de aanvraag voor hetzelfde project ingediend op naam van de vereniging Karakter Collectief (dossier 170853). Deze aanvraag werd daarom pas ingediend op 13 februari 2023. Een aanvraagformulier dient minimum 6 weken voor aanvang ingestuurd te worden. Het eerste aanvraagformulier voor het project werd op tijd ingediend (op naam van Hans Pauwels). De aanvraag op naam van de vereniging werd net te laat ingediend. Bij de aanvraag wordt de eerste indiendatum gehanteerd.

Juridische grond

  • De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.
  • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuurbeleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0103 - Trots op een dynamisch Merksem
2MER010303 - Een breed publiek ontdekt de culturele en historische troeven van Merksem

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuningen goed:

Karakter Collectief FV
1.250,00 EUR
Vereniging voor Solidariteit VZW
2.300,00 EUR
Femma Bart FV200,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Karakter Collectief FV
Terlindenhofstraat 372
2170 Merksem
NXX0025371834
BE12 7380 1983 3892

1.250,00 EUR

budgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149380
Vereniging voor Solidariteit vzw
Lombardenstraat 28
2000 Antwerpen
ondernemingsnummer 0433.665.224
IBAN  BE95 4098 5637 5658
2.300,00 EUR

budgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149309

Femma Bart FV
Zusters van Onze-Lieve-Vrouwstraat 28
2170 Antwerpen
NXX0033901104
BE09 7785 9861 6357

200,00 EUR

budgetplaats: 5076500000
budgetpositie: 6496500
functiegebied: 2MER010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2ME090909
budgetperiode: 2300

4505149310

Bijlagen

  • Fenix_aanvraag_Vrouw_hou_je_bek.pdf
  • budget Vrouw, hou je bek.xls
  • Aanvraagdossier_vereniging_voor_solidariteit.pdf
  • Begroting_vereniging_voor_solidariteit.docx
  • Aanvraagdossier_femma.pdf
  • Begroting DOOLIN 2023.docx