Terug
Gepubliceerd op 23/03/2023

2023_DCME_00069 - District Merksem - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locatie. Advies - Goedkeuring

districtscollege Merksem
do 16/03/2023 - 10:00 collegezaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege; Sonja De Meyer, districtsschepen; Jari Frensch, districtsschepen; Dominique Kums, districtsschepen; Katia Nauwelaerts, districtssecretaris; Sofie Berteloot, adjunct-districtssecretaris

Afwezig

Patrick Van den Bempt, districtsschepen

Secretaris

Katia Nauwelaerts, districtssecretaris

Voorzitter

Luc Bungeneers, voorzitter districtscollege
2023_DCME_00069 - District Merksem - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locatie. Advies - Goedkeuring 2023_DCME_00069 - District Merksem - Proefopstelling. Publieke laadpalen. Uitbreiding bestaande locatie. Advies - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het bestuursakkoord ‘De Grote Verbinding’ (goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 januari 2019, jaarnummer 42) wil inzetten op uitbreiden van het aantal laadpunten. In resolutie 22 staat dat het stadsbestuur “het netwerk van laadpunten voor elektrische voertuigen verder wil uitbreiden”. 

Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG (hierna MPA AG) publiceerde op 11 februari 2021 een bestek voor 'het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke, normale laadinfrastructuur en/of snellaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de stad Antwerpen’. 

Op 24 augustus 2021 (jaarnummer 218) besliste het directiecomité van MPA AG om de concessieovereenkomst voor het leveren, installeren en exploiteren van publiek toegankelijke normale laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in stad Antwerpen (perceel 1), af te sluiten tussen MPA AG en Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902).

Het college keurde in zitting van 10 februari 2023 (jaarnummer 818) de locaties en het aanvullend verkeersreglement voor het district Merksem goed.

Uit de verbruikscijfers blijkt dat er voor een goedgekeurde locatie een extra voorbehouden parkeerplaats voor elektrische voertuigen kan worden ingericht. Deze locatie wordt via een proefopstelling ingericht en in een latere fase gereglementeerd in een aanvullend verkeersreglement.

MPA AG legt nu de uitbreiding van een bestaande locatie ter advies voor.

Argumentatie

Uitbreiding bestaande locaties

Uit de analyse van de gebruikscijfers blijkt dat de huidige plaats aan de laadpaal bezet is en uitgebreid mag worden met een extra voorbehouden plaats.

District Merksem

  1. Jozef Buerbaumstraat 73.

De laadpaal wordt door de concessiehouder Total Belgium nv (ondernemingsnummer 0403.063.902) geëxploiteerd.

Er wordt verwacht dat in een volgende fase parkeersensoren zullen worden voorzien in de parkeervakken zoals voorzien in de concessieovereenkomst.

Juridische grond

  • Artikel 130bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de tijdelijke politieverordeningen op het wegverkeer.
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2MER01 - Trots op een leefbaar, veilig en dynamisch Merksem
2MER0105 - Adviesbevoegdheid
2MER010501 - Adviesbevoegdheden
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010403 - Parkeerbeleid

Besluit

Het districtscollege merksem beslist:

Artikel 1

Het districtscollege geeft gunstig advies over de 'uitbreiding publieke laadpalen' in het district Merksem. Het betreft de locatie Jozef Buerbaumstraat 73.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

  • Jozef Buerbaumstraat 73.pdf
  • Jozef Buerbaumstraat 73_2dePP.docx