Terug
Gepubliceerd op 21/02/2023

2023_DCBZL_00035 - District Berendrecht Zandvliet Lillo - Bevolking - Raadpleging bevolkingsregisters in het kader van een specifiek doelgroepenbeleid - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 20/02/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00035 - District Berendrecht Zandvliet Lillo - Bevolking - Raadpleging bevolkingsregisters in het kader van een specifiek doelgroepenbeleid - Goedkeuring 2023_DCBZL_00035 - District Berendrecht Zandvliet Lillo - Bevolking - Raadpleging bevolkingsregisters in het kader van een specifiek doelgroepenbeleid - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Binnen de stad en de districten is het sinds vele jaren gebruikelijk om de bevolkingsregisters te consulteren om felicitaties en uitnodigingen te sturen naar inwoners naar aanleiding van hun (huwelijks)jubileum, maar ook voor andere doeleinden zoals het versturen van brochures naar welbepaalde doelgroepen (jeugd, senioren, ...) om bepaalde initiatieven of activiteiten aan te kondigen, het versturen van uitnodigingen naar nieuwe inwoners om hen te laten kennismaken met de stedelijke dienstverlening, enzovoort. Sinds enige tijd rijst de vraag over de wettelijke mogelijkheden en beperkingen waarover de gemeenten en hun mandatarissen beschikken om de bevolkingsregisters te raadplegen.

Argumentatie

Raadplegen

In zijn omzendbrief van 1 juli 2011 stelt de Vlaams minister van Bestuurszaken dat onder 'het raadplegen van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister' uitdrukkelijk wordt verstaan: "het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister zonder dat de bedoelde diensten rechtstreeks toegang krijgen tot de bevolkingsregisters of het rijksregister. Deze rechtstreekse toegang blijft exclusief voorbehouden voor de gemeentelijke diensten die daartoe de nodige machtiging hebben verworven".

De toelevering van de informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister gebeurt door de gemeentelijke diensten die gemachtigd zijn om zich toegang te verschaffen tot de bevolkingsregisters en het rijksregister.

Met brief van 30 september 2013 laat Vlaams minister van Bestuurszaken weten dat de federale minister van oordeel is dat de diensten van de districten als 'gemeentelijke diensten' moeten worden beschouwd in de zin van artikel 5 van het voormelde KB, gelet op het feit dat ze specifieke gemeentelijke bevoegdheden uitoefenen. Deze diensten kunnen bijgevolg de bevolkingsregisters raadplegen voor doeleinden die verband houden met de hen toegewezen specifieke bevoegdheden. In dergelijke gevallen hoeft de raadpleging van de bevolkingsregisters door de diensten van de districten niet het voorwerp uit te maken van een gemeenteraads- of een collegebeslissing.

In het kader van een specifiek doelgroepenbeleid of van een specifieke communicatie met sommige bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld voor het uitnodigen van jubilarissen, of nieuwe inwoners van het district) is een raadpleging van de bevolkingsregisters door het districtscollege evenwel enkel mogelijk indien dit geregeld wordt in een gemeenteraads- of collegebeslissing, net zoals dit geldt voor het college van burgemeester en schepenen en voor het OCMW-bestuur.

Het college keurde op 8 november 2013 (jaarnummer 11253) goed dat dat de gemeentelijke diensten in zijn opdracht de bevolkingsregisters kunnen raadplegen telkens deze raadpleging kadert in de uitvoering van beslist en geregeld beleid inzake specifiek doelgroepenbeleid of van specifieke communicatie met sommige bevolkingsgroepen binnen de bevoegdheden van stad, OCMW en districten als openbaar bestuur.

Het districtscollege keurt in uitvoering van voornoemde collegebeslissing goed dat het raadplegen van de bevolkingsregisters noodzakelijk is in de uitvoering van beslist en geregeld beleid binnen de bevoegdheden van het district als openbaar bestuur.

Voorwaarden

  • de gegevens mogen enkel gebruikt worden om de doelstelling te bereiken die in het districtscollegebesluit is aangegeven. In geen geval mag een afzonderlijk lid van het college, een raadslid of een personeelslid deze gegevens op persoonlijke titel of voor andere doeleinden gebruiken of ze ter beschikking stellen van derden die erom verzoeken;
  • in geen enkel geval mogen de gemeentelijke diensten gevolg geven aan een vraag tot het raadplegen van de bevolkingsregisters van een individueel lid van het college, een raadslid of een personeelslid of voor andere doeleinden dan dewelke die passen binnen het beslist beleid van stad of district. Uit elke communicatie-actie moet duidelijk blijken dat dit initiatief uitgaat van het bestuur en dat het geen privé-initiatief is van de burgemeester, een schepen of raadslid;
  • bij de raadpleging van de bevolkingsregisters mogen alleen die gegevens getoond worden die voor het doeleinde relevant zijn;
  • er dient rekening te worden gehouden met het proportionaliteitsbeginsel : indien een doeleinde kan bewerkstelligd worden op een minder privacyschendende manier (bijvoorbeeld door het informeren van de burger via de website, het stedelijk infoblad, huis-aan-huis bedeling van informatiebrochures, ...) dient deze wijze voorrang te krijgen.

Beslist en geregeld beleid

Het districtscollege keurde een aantal acties goed in het kader van een specifiek doelgroepenbeleid of van specifieke communicatie met sommige bevolkingsgroepen. Om deze beslissingen te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk voor volgende acties over de respectieve gespecifieerde gegevens uit de bevolkingsregisters en/of vreemdelingenregisters te kunnen beschikken:

  • Aanschrijven jongeren uit Berendrecht Zandvliet Lillo vanaf 12 tot en met 17 jaar in het kader van versturen van uitnodigingen van Fort Fiesta 2023: Naam, Voornaam, geboortedatum, adres.

De gemeenten Stabroek, Kapellen en district Berendrecht Zandvliet Lillo en Ekeren organiseren een tienerevent dat doorgaat in Stabroek op woensdag 5 april 2023. Dit event is goedgekeurd door het districtscollege. Tieners zijn een erg moeilijk bereikbare groep in het district. Er zijn in het district enkel lagere scholen, geen middelbare school. Evenmin zijn er professionele partners aanwezig in het district. Daar in het district geen tienerwerking actief is, is er evenmin een sociaal digitaal netwerk waarop de tieners gecontacteerd kunnen worden. Momenteel is er dus geen andere mogelijkheid om hen te bereiken dan via de persoonsgegevens.

Juridische grond

Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit het bevolkingsregister en uit het vreemdelingenregister bepaalt dat de gemeentelijke diensten en de diensten die afhankelijk zijn van het OCMW de bevolkingsregisters alleen kunnen raadplegen voor interne doeleinden.

Omzendbrief BB 2011/2 van 1 juli 2011 van de Vlaamse minister van bestuurszaken betreffende de raadpleging van de bevolkingsregisters voor interne doeleinden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit het bevolkingsregister en uit het vreemdelingenregister bepaalt dat de gemeentelijke diensten en de diensten die afhankelijk zijn van het OCMW de bevolkingsregisters alleen kunnen raadplegen voor interne doeleinden.

Met brief van 30 september 2013 laat Vlaams minister van Bestuurszaken weten dat de federale minister van oordeel is dat de diensten van de districten als 'gemeentelijke diensten' moeten worden beschouwd in de zin van artikel 5 van het voormelde KB, gelet op het feit dat ze specifieke gemeentelijke bevoegdheden uitoefenen.

Artikel 131 van het lokaal decreet bepaalt dat de handelingen van de districtsraden, van het districtscollege en van de voorzitter niet in strijd mogen zijn met de Grondwet, de wetten en de besluiten van de federale overheid, de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de gewesten en gemeenschappen, noch met de besluiten van de provinciale overheden, noch met de besluiten van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat de consultatie van de bevolkingsregisters en/of de vreemdelingenregisters nodig is voor de uitvoering van voornoemde beslissingen.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan Ondernemen en Stadsmarketing/ Loketwerking de gevraagde gegevens uit het bevolkingsregister en/of het vreemdelingenregister te bezorgen aan de districtsadministratie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.