Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

Notulen  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 20/02/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCBZL_00030 - Districtscollege - Notulen 13 februari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
1.

2023_DCBZL_00030 - Districtscollege - Notulen 13 februari 2023 - Goedkeuring

2023_DCBZL_00030 - Districtscollege - Notulen 13 februari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege werd gehouden op 13 februari 2023. Iedereen was aanwezig, behalve mevrouw Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris . 

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in een volgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op een volgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 13 februari 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
2.

2023_DCBZL_00031 - Onderhouds- en herstellingswerken rijwegen en voetpaden - Principebeslissing wijk Zevenster - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2.

2023_DCBZL_00031 - Onderhouds- en herstellingswerken rijwegen en voetpaden - Principebeslissing wijk Zevenster - Goedkeuring

2023_DCBZL_00031 - Onderhouds- en herstellingswerken rijwegen en voetpaden - Principebeslissing wijk Zevenster - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

In uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025 keurde het districtscollege diverse onderhouds- en herstellingswerken goed in de wijk Zevenster:

 • op 10 oktober 2022 (jaarnummer 204) keurde het districtscollege de opdracht voor de Wollegrasstraat goed;
 • op 7 november 2022 (jaarnummer 235) keurde het districtscollege de opdracht voor de Zevensterstraat goed;
 • op 7 november 2022 (jaarnummer 236) keurde het districtscollege de opdracht voor de Dopheidestraat goed;
 • op 14 november 2022 (jaarnummer 244) keurde het districtscollege de opdracht voor de Vossestaartstraat goed.

Doelstelling van deze onderhoudsopdrachten is om maximaal in te zetten op het heraanleggen van de bestaande toestand in de wijk.

Argumentatie

Het districtscollege wenst voor de onderhouds- en herstellingswerken in de wijk Zevenster maximaal de bestaande toestand heraan te leggen. Bij deze geplande onderhouds- en herstellingswerken is geen herontwerp van de openbare ruimte aan de orde: het betreft het vernieuwen van de materialen met op een paar plaatsen beperkte wijzigingen in functie van beeldkwaliteit en leesbaarheid van het openbaar domein.

Voor wat betreft toegangen naar opritten wordt gestreefd naar daar waar dit kan, maximaal rekening te houden met de bestaande ruimtelijke toestand waarbij een maximum breedte van 6 meter wordt vooropgesteld.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De straten in de wijk Zevenster zijn lokale straten.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist principieel om in de wijk Zevenster maximaal de bestaande toestand heraan te leggen. Voor wat betreft toegangen naar opritten beslist het districtscollege om maximaal rekening te houden met de bestaande ruimtelijke toestand waarbij een maximum breedte van 6 meter wordt vooropgesteld.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DCBZL_00032 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 6 maart 2023 - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
3.

2023_DCBZL_00032 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 6 maart 2023 - Kennisneming

2023_DCBZL_00032 - Districtsraad - Vaststelling te behandelen punten zitting van 6 maart 2023 - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege keurde in zitting van 28 november 2022 (jaarnummer 242) de vergaderdata voor het districtscollege en de districtsraad voor het jaar 2023 goed.
De districtsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Argumentatie

De voorzitter van de districtsraad beslist tot bijeenroeping van de districtsraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het districtscollege aan de voorzitter worden meegedeeld.

Juridische grond

Artikelen 18 tot 39 en 126 en 127 van het Decreet lokaal bestuur bepalen de werking van de gemeenteraad en de districtsraad.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 19 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld. Ingevolge artikel 126 van het Decreet lokaal bestuur, is dit artikel ook van toepassing op de districten.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de bijeenroeping van de districtsraad op 6 maart 2023 en deelt aan de voorzitter de punten mee die het wenst te behandelen:

 • Notulen districtsraad 30 januari 2023 - Goedkeuring;
 • Ondersteuning - De Ware Gans - Lillo. Nominatieve toekenning 2023 - Goedkeuring;
 • Notulen districtscollege - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslagen - Cultuurraad - Kennisneming;
 • Adviesraden en inspraak - Verslagen - Sportraad - Kennisneming; 
 • Adviesraden en inspraak - Verslagen - Jeugdraad - Kennisneming.

Artikel 2

Het districtscollege verzoekt de voorzitter van de bestendige raadscommissie om deze op 27 februari 2023 samen te roepen.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
4.

2023_DCBZL_00033 - Ondersteuning -Projectondersteuning - Polder 10 Miles 2023 - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
4.

2023_DCBZL_00033 - Ondersteuning -Projectondersteuning - Polder 10 Miles 2023 - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

2023_DCBZL_00033 - Ondersteuning -Projectondersteuning - Polder 10 Miles 2023 - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

De districtsraad van Berendrecht-Zandvliet-Lillo keurde in de zitting van 24 oktober 2022 (jaarnummer 45) het reglement 'Project ondersteuning' goed.
Polder 10 Miles heeft op 29 januari 2023 een aanvraag ingediend voor een project ondersteuning voor de organisatie van de Polder 10 Miles op 23 april 2023.
De volgende inkomsten en uitgaven worden voorzien voor het evenement:

Inkomsten: Bedrag: 
Inschrijvingen 1.400,00 EUR
uitgaven:
Signalisatie130,00 EUR
Medailles285,00 EUR
Elektronische tijdsmeting 760,00 EUR
Bloemen voor het podium80,00 EUR
Enveloppen, vuilniszakken, bekertjes, .. 200,00 EUR
Bijstand medisch team300,00 EUR
Verzekeringen lopers en vrijwilligers100,00 EUR
Tent500,00 EUR
Water en sportdrank voor onderweg en aankomst200,00 EUR


Er wordt voor in totaal 2.555,00 EUR aan uitgaven gebudgetteerd. 

Argumentatie

Het voorstel van Polder 10 Miles werd ingediend conform het reglement. Het vrijetijdsteam adviseert een maximaal subsidiebedrag van 1.000,00 EUR.

Juridische grond
 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van toelagen;

 • Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).


Regelgeving: bevoegdheid

Met de beslissing van het college van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscollege vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van lokale evenementen door derden.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van de projectondersteuning aan Polder 10 Miles (FV) NXX0031154123  voor de Polder 10 Miles van het bedrag van 1.000,00 EUR goed. 

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

FV Polder 10 miles
Zoutedijk 2
2040 Antwerpen
 Belgie
NXX0031154123
BE79 7512 0750 1733

1000,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2BZL010601A00000
subsidie:SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505147568
5.

2023_DCBZL_00034 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Verslag beleidsoverleg openbaar domein - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
5.

2023_DCBZL_00034 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Verslag beleidsoverleg openbaar domein - Kennisneming

2023_DCBZL_00034 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Verslag beleidsoverleg openbaar domein - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het beleidsoverleg openbaar domein van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo werd gehouden op 30 januari 2023.

Argumentatie

Het verslag van het beleidsoverleg openbaar domein van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wordt ter kennisneming voorgelegd aan de leden van het districtscollege.

Juridische grond

Artikel 304 § 3 1e lid van het Decreet Lokaal Bestuur regelt de organisatie, samenstelling, voorwaarden, werkwijze en procedures van raden en overlegstructuren.

Overeenkomstig artikel 137 van het Decreet lokaal bestuur is artikel 304 § 3 1e lid eveneens van toepassing op de districten.

Regelgeving: bevoegdheid

Met collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.  Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal openbaar domein.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo Neemt kennis van het volgende besluit.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van het verslag van het beleidsoverleg openbaar domein van 30 januari 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
6.

2023_DCBZL_00035 - District Berendrecht Zandvliet Lillo - Bevolking - Raadpleging bevolkingsregisters in het kader van een specifiek doelgroepenbeleid - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
6.

2023_DCBZL_00035 - District Berendrecht Zandvliet Lillo - Bevolking - Raadpleging bevolkingsregisters in het kader van een specifiek doelgroepenbeleid - Goedkeuring

2023_DCBZL_00035 - District Berendrecht Zandvliet Lillo - Bevolking - Raadpleging bevolkingsregisters in het kader van een specifiek doelgroepenbeleid - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Binnen de stad en de districten is het sinds vele jaren gebruikelijk om de bevolkingsregisters te consulteren om felicitaties en uitnodigingen te sturen naar inwoners naar aanleiding van hun (huwelijks)jubileum, maar ook voor andere doeleinden zoals het versturen van brochures naar welbepaalde doelgroepen (jeugd, senioren, ...) om bepaalde initiatieven of activiteiten aan te kondigen, het versturen van uitnodigingen naar nieuwe inwoners om hen te laten kennismaken met de stedelijke dienstverlening, enzovoort. Sinds enige tijd rijst de vraag over de wettelijke mogelijkheden en beperkingen waarover de gemeenten en hun mandatarissen beschikken om de bevolkingsregisters te raadplegen.

Argumentatie

Raadplegen

In zijn omzendbrief van 1 juli 2011 stelt de Vlaams minister van Bestuurszaken dat onder 'het raadplegen van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister' uitdrukkelijk wordt verstaan: "het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister zonder dat de bedoelde diensten rechtstreeks toegang krijgen tot de bevolkingsregisters of het rijksregister. Deze rechtstreekse toegang blijft exclusief voorbehouden voor de gemeentelijke diensten die daartoe de nodige machtiging hebben verworven".

De toelevering van de informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister gebeurt door de gemeentelijke diensten die gemachtigd zijn om zich toegang te verschaffen tot de bevolkingsregisters en het rijksregister.

Met brief van 30 september 2013 laat Vlaams minister van Bestuurszaken weten dat de federale minister van oordeel is dat de diensten van de districten als 'gemeentelijke diensten' moeten worden beschouwd in de zin van artikel 5 van het voormelde KB, gelet op het feit dat ze specifieke gemeentelijke bevoegdheden uitoefenen. Deze diensten kunnen bijgevolg de bevolkingsregisters raadplegen voor doeleinden die verband houden met de hen toegewezen specifieke bevoegdheden. In dergelijke gevallen hoeft de raadpleging van de bevolkingsregisters door de diensten van de districten niet het voorwerp uit te maken van een gemeenteraads- of een collegebeslissing.

In het kader van een specifiek doelgroepenbeleid of van een specifieke communicatie met sommige bevolkingsgroepen (bijvoorbeeld voor het uitnodigen van jubilarissen, of nieuwe inwoners van het district) is een raadpleging van de bevolkingsregisters door het districtscollege evenwel enkel mogelijk indien dit geregeld wordt in een gemeenteraads- of collegebeslissing, net zoals dit geldt voor het college van burgemeester en schepenen en voor het OCMW-bestuur.

Het college keurde op 8 november 2013 (jaarnummer 11253) goed dat dat de gemeentelijke diensten in zijn opdracht de bevolkingsregisters kunnen raadplegen telkens deze raadpleging kadert in de uitvoering van beslist en geregeld beleid inzake specifiek doelgroepenbeleid of van specifieke communicatie met sommige bevolkingsgroepen binnen de bevoegdheden van stad, OCMW en districten als openbaar bestuur.

Het districtscollege keurt in uitvoering van voornoemde collegebeslissing goed dat het raadplegen van de bevolkingsregisters noodzakelijk is in de uitvoering van beslist en geregeld beleid binnen de bevoegdheden van het district als openbaar bestuur.

Voorwaarden

 • de gegevens mogen enkel gebruikt worden om de doelstelling te bereiken die in het districtscollegebesluit is aangegeven. In geen geval mag een afzonderlijk lid van het college, een raadslid of een personeelslid deze gegevens op persoonlijke titel of voor andere doeleinden gebruiken of ze ter beschikking stellen van derden die erom verzoeken;
 • in geen enkel geval mogen de gemeentelijke diensten gevolg geven aan een vraag tot het raadplegen van de bevolkingsregisters van een individueel lid van het college, een raadslid of een personeelslid of voor andere doeleinden dan dewelke die passen binnen het beslist beleid van stad of district. Uit elke communicatie-actie moet duidelijk blijken dat dit initiatief uitgaat van het bestuur en dat het geen privé-initiatief is van de burgemeester, een schepen of raadslid;
 • bij de raadpleging van de bevolkingsregisters mogen alleen die gegevens getoond worden die voor het doeleinde relevant zijn;
 • er dient rekening te worden gehouden met het proportionaliteitsbeginsel : indien een doeleinde kan bewerkstelligd worden op een minder privacyschendende manier (bijvoorbeeld door het informeren van de burger via de website, het stedelijk infoblad, huis-aan-huis bedeling van informatiebrochures, ...) dient deze wijze voorrang te krijgen.

Beslist en geregeld beleid

Het districtscollege keurde een aantal acties goed in het kader van een specifiek doelgroepenbeleid of van specifieke communicatie met sommige bevolkingsgroepen. Om deze beslissingen te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk voor volgende acties over de respectieve gespecifieerde gegevens uit de bevolkingsregisters en/of vreemdelingenregisters te kunnen beschikken:

 • Aanschrijven jongeren uit Berendrecht Zandvliet Lillo vanaf 12 tot en met 17 jaar in het kader van versturen van uitnodigingen van Fort Fiesta 2023: Naam, Voornaam, geboortedatum, adres.

De gemeenten Stabroek, Kapellen en district Berendrecht Zandvliet Lillo en Ekeren organiseren een tienerevent dat doorgaat in Stabroek op woensdag 5 april 2023. Dit event is goedgekeurd door het districtscollege. Tieners zijn een erg moeilijk bereikbare groep in het district. Er zijn in het district enkel lagere scholen, geen middelbare school. Evenmin zijn er professionele partners aanwezig in het district. Daar in het district geen tienerwerking actief is, is er evenmin een sociaal digitaal netwerk waarop de tieners gecontacteerd kunnen worden. Momenteel is er dus geen andere mogelijkheid om hen te bereiken dan via de persoonsgegevens.

Juridische grond

Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit het bevolkingsregister en uit het vreemdelingenregister bepaalt dat de gemeentelijke diensten en de diensten die afhankelijk zijn van het OCMW de bevolkingsregisters alleen kunnen raadplegen voor interne doeleinden.

Omzendbrief BB 2011/2 van 1 juli 2011 van de Vlaamse minister van bestuurszaken betreffende de raadpleging van de bevolkingsregisters voor interne doeleinden.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit het bevolkingsregister en uit het vreemdelingenregister bepaalt dat de gemeentelijke diensten en de diensten die afhankelijk zijn van het OCMW de bevolkingsregisters alleen kunnen raadplegen voor interne doeleinden.

Met brief van 30 september 2013 laat Vlaams minister van Bestuurszaken weten dat de federale minister van oordeel is dat de diensten van de districten als 'gemeentelijke diensten' moeten worden beschouwd in de zin van artikel 5 van het voormelde KB, gelet op het feit dat ze specifieke gemeentelijke bevoegdheden uitoefenen.

Artikel 131 van het lokaal decreet bepaalt dat de handelingen van de districtsraden, van het districtscollege en van de voorzitter niet in strijd mogen zijn met de Grondwet, de wetten en de besluiten van de federale overheid, de decreten, de ordonnanties, de reglementen en de besluiten van de gewesten en gemeenschappen, noch met de besluiten van de provinciale overheden, noch met de besluiten van de gemeenteraad of het college van burgemeester en schepenen.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat de consultatie van de bevolkingsregisters en/of de vreemdelingenregisters nodig is voor de uitvoering van voornoemde beslissingen.

Artikel 2

Het districtscollege geeft opdracht aan Ondernemen en Stadsmarketing/ Loketwerking de gevraagde gegevens uit het bevolkingsregister en/of het vreemdelingenregister te bezorgen aan de districtsadministratie.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.