Terug
Gepubliceerd op 08/06/2023

2023_BB_00687 - Loketwerking. District Antwerpen - Groenendaallaan 350 t.e.m. 386 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

burgemeester
do 08/06/2023 - 10:00 bureau burgemeester
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_BB_00687 - Loketwerking. District Antwerpen - Groenendaallaan 350 t.e.m. 386 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring 2023_BB_00687 - Loketwerking. District Antwerpen - Groenendaallaan 350 t.e.m. 386 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Aan de gebouwen met adressen Groenendaallaan 350, 354, 358, 362, 366, 370, 374, 378, 382 en 386 te 2030 Antwerpen werden nog geen busnummers toegekend die verwijzen naar de ligging van de gebouweenheid in het pand. Dit kan leiden tot administratieve problemen. 

Juridische grond

De gecoördineerde grondwet:
Art. 41. De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of de provincieraden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet vastgesteld. Algemene onderrichtingen van 31 maart 2019 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (deel I, nr. 19, b):
De nummering van gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid. Het is echter ten zeerste aanbevolen dat dit wordt geregeld in een gemeentelijk reglement.

Regelgeving: bevoegdheid

Elke gemeente moet bevolkingsregisters houden (deze registers, die één geheel vormen, omvatten zowel het traditionele ‘bevolkingsregister’ sensu stricto, alsook het ‘vreemdelingenregister’).

Het houden van deze registers is wettelijk geregeld bij de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Belgisch Staatsblad van 3 september 1991). De registers moeten voortdurend bijgehouden worden.

Het komt het gemeentebestuur toe alle organisatiemaatregelen te nemen om permanent in te staan voor de rectificatie van verblijfstoestanden, de nodige inschrijvingen en afvoeringen van ambtswege te verrichten en eventueel de inbreuken hierop te laten vaststellen door de politie (conform artikel 7 van voormelde wet van 19 juli 1991). De verbetering en de bijwerking van de andere informatie betreffende de ingeschreven personen moeten permanent gebeuren.

De verplichting van de gemeenten om straatnaamborden en huisnummers te plaatsen, past binnen de bevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Voor de stad Antwerpen zijn de vereisten vastgelegd in het stedelijk politiereglement. Artikel 73 van de politiecodex bepaalt het volgende:

§1. Eigenaars zijn verplicht op hun huizen, gebouwen, appartementsgebouwen en wooneenheden een huisnummer aan te brengen. De burgemeester stelt het huisnummer vast. Aanbrengen doen de eigenaars op eigen kosten.

§2. Elk vastgestelde huisnummer kan de burgemeester altijd wijzigen. Voor de identificatie door veiligheidsdiensten, deurwaarders… kan een appartements- of wooneenhedennummering opgelegd worden.

Argumentatie

Aan de hand van de vergunde plannen werd de opdeling van de gebouwen vastgesteld. Het betreft negen appartementsgebouwen met elk zestien appartementen en één appartementsgebouw met vierentwintig appartementen. De gebouwen hebben elk slechts één toegang aan de openbare weg, hierdoor komen de huisnummers 352, 356, 360, 364, 368, 372, 376, 380, 384 en 388 te vervallen.

Naar aanleiding daarvan wordt er een meercijferige busnummering toegekend, waarbij het busnummer verwijst naar de ligging van het appartement in het gebouw.

De laatste twee cijfers geven de ligging op de verdieping weer, de voorgaande cijfers verwijzen naar de verdieping.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS05 - Loketten
2SBS0501 - Kwalitatieve digitale, telefonische en fysieke dienstverlening

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

De burgemeester keurt volgende administratieve toekenning van onderstaande adressen als volgt goed:

Groenendaallaan 350, 354, 358, 362, 366, 370, 374, 378 en 382

BusnummerOmschrijving
101appartement eerste verdieping rechts
102appartement eerste verdieping links
201appartement tweede verdieping rechts
202appartement tweede verdieping links
301appartement derde verdieping rechts
302appartement derde verdieping links
401appartement vierde verdieping rechts
402appartement vierde verdieping links
501appartement vijfde verdieping rechts
502appartement vijfde verdieping links
601appartement zesde verdieping rechts
602appartement zesde verdieping links
701appartement zevende verdieping rechts
702appartement zevende verdieping links
801appartement achtste verdieping rechts
802appartement achtste verdieping links


Groenendaallaan 386

BusnummerOmschrijving
101appartement eerste verdieping rechts
102appartement eerste verdieping midden
103appartement eerste verdieping links
201appartement tweede verdieping rechts
202appartement tweede verdieping midden
203appartement tweede verdieping links
301appartement derde verdieping rechts
302appartement derde verdieping midden
303appartement derde verdieping links
401appartement vierde verdieping rechts
402appartement vierde verdieping midden
403appartement vierde verdieping links
501appartement vijfde verdieping rechts
502appartement vijfde verdieping midden
503appartement vijfde verdieping links
601appartement zesde verdieping rechts
602appartement zesde verdieping midden
603appartement zesde verdieping links
701appartement zevende verdieping rechts
702appartement zevende verdieping midden
703appartement zevende verdieping links
801appartement achtste verdieping rechts
802appartement achtste verdieping midden
803appartement achtste verdieping links


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.