Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DRBZL_00008 - Ondersteuning - De Ware Gans - Lillo. Nominatieve toekenning 2023 - Goedkeuring

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/03/2023 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

An Van Uffelen, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2023_DRBZL_00008 - Ondersteuning - De Ware Gans - Lillo. Nominatieve toekenning 2023 - Goedkeuring 2023_DRBZL_00008 - Ondersteuning - De Ware Gans - Lillo. Nominatieve toekenning 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De districtsraad keurde in zitting van 28 november 2022 (jaarnummer 57) aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierin werd de ondersteuning voor de organisatie van het keizerschap gansrijden 2023 opgenomen aan Ganzenrijdersvereniging "Vermaak na Arbeid" FV en niet aan De Ware Gans – Lillo  vzw. Via dit besluit wordt de ondersteuning nominatief toegekend aan De Ware Gans – Lillo vzw. 

Argumentatie

Bij de aanpassing 5 van het meerjarenplan werd de ondersteuning aan De Ware Gans - Lillo vzxw nog niet (correct) nominatief toegekend. Voor de organisatie van het keizerschap gansrijden 2023 zal er echter een afsprakennota worden opgesteld, waarvoor nominatieve toekenning van het nodige budget noodzakelijk is. 

Juridische grond

De wet betreffende de controle op de toekenning en de aanwending van sommige toelagen van 14 november 1983.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Volgens artikel 249 van het  Decreet Lokaal Bestuur is de gemeenteraad bevoegd voor het vaststellen van het meerjarenplan en de aanpassingen ervan.

Volgens artikel 143  van het Decreet Lokaal bestuur zijn de bepalingen van titel 4 zijn van toepassing op de districten, met uitzondering van artikel 249, § 3, artikel 256 en 264, tweede lid, en met dien verstande dat de volgende woorden worden gelezen als volgt:
1° "de gemeente" als "het district";
2° "de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "het district";
3° "elke gemeente en elk openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn" als "alle districten";
4° "de gemeenteraad", "de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn" en "de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn" als "districtsraad";
5° "raadsleden" als "leden van de districtsraad";
6° "het college van burgemeester en schepenen" als "het districtscollege".

Met de gemeenteraadsbeslissing van 29 mei 2017 (jaarnummer 300) werden de bevoegdheden van de districtsraden vastgelegd. Artikel 7 bepaalt dat de districtsraad bevoegd is voor evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiƫle opmerkingen

Er is voldoende krediet om de nog niet toegekende nominatieve ondersteuning toe te kennen op boekingsadres: 5024500000/6496800/2BZL010601A00000/2BL090710/2300.

Besluit

De districtsraad berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

De districtsraad keurt de toekenning van de nominatieve ondersteuning van 1.700,00 EUR aan De Ware Gans – Lillo vzw, ondernemingsnummer 0419.258.051, voor de organisatie van het keizerschap gansrijden 2023 goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.