Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_MV_00017 - Mondelinge vraag van raadslid Robin De Winter: Kapelstraat wegeniswerken woonstraat voorontwerp SWOU12336

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/03/2023 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

An Van Uffelen, districtsraadslid; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2023_MV_00017 - Mondelinge vraag van raadslid Robin De Winter: Kapelstraat wegeniswerken woonstraat voorontwerp SWOU12336 2023_MV_00017 - Mondelinge vraag van raadslid Robin De Winter: Kapelstraat wegeniswerken woonstraat voorontwerp SWOU12336

Motivering

Indiener(s)

Robin De Winter

Gericht aan

Carl Geeraerts

Tijdstip van indienen

zo 05/03/2023 - 18:41

Toelichting

De inwoners van de Kapelstraat willen dat de bezorgdheid gehoord wordt. Volgende opmerkingen kwamen van de inwoners:

-       Het voorontwerp werd door het districtscollege goedgekeurd(2023_DCBZL_00027) en pas daarna werden op 16 februari de opmerkingen van de bewoners gehoord.

-       Algemeen vinden de inwoners dat er reeds voldoende groen is in de Kapelstraat.

-       Bij het inrijden van de Kapelstraat vanuit de Bosstraat zijn er links en rechts parkeerstroken voorzien. Hierdoor kan het zijn dat chauffeurs bij het inrijden van de straat moeten wachten in de Bosstraat omdat er tegenliggend verkeer is.

-       We stellen voor om de rechtse parkeerstrook enkele meter naar de noorden te verplaatsen en de vrijgekomen ruimte met laag groen te beplanten, in functie van de zichtbaarheid.

-       De meeste bewoners maken zich zorgen over het gebrek aan parkeermogelijkheden in de nieuwe Kapelstraat. Het aantal parkeerplaatsen is weliswaar verhoogd naar 15, maar dit is onvoldoende om de te verwachten parkeerdruk op te vangen:

·         Parkeerdruk Bosstraat: 40 parkeerplaatsen minder

·         Parkeerdruk Kapel van de Hagelberg: is nu officieel de parochiekerk van Berendrecht met erediensten en plechtigheden: waar moeten bezoekers parkeren? En zijn er parkeerplaatsen voor gehandicapten?

·         De nieuwbouwwoningen in het Durabrik genereren extra verkeer wat zich vertaalt in extra parkeerdruk. Volgens de projectontwikkelaar ‘moet er maar parking in de buurt gezocht worden’.

-       Kapelstraat wordt gedeeltelijk (recht stuk tussen Bosstraat en Steenovenstraat) woonerf met een snelheidsbeperking van 20 km/u.Op dit ogenblik is het korte stukje Frans Brandsstraat ook woonerf. Dit zou samen met zijstraat Kapelstraat zone 30 worden volgens de laatste toelichting op 16 februari laatstleden. Waarom zijn er twee snelheidsregimes in één straat?

-       Door de omvorming naar (verhoogd) woonerf valt ook de voorrangsregel van de Kapelstraat ten opzichte van de Steenovenstraat weg. De snelheid van de automobilisten zal in de Steenovenstraat enkel maar toenemen.Om de veiligheid te garanderen voor de zwakke weggebruiker (voetgangers/fietsers) hiervoor de nodige opvolging / aanpassingen te kunnen voorzien( voorleggen Te Antwerpen bevoegdheid Steenovenstraat  )een veilige oversteekplaats?een aanpassing in de plannen?

Bespreking

Antwoord

Carl Geeraerts, districtsburgemeester, antwoordt puntsgewijs op de gestelde vragen:

 • Goedkeuring voorontwerp: het is de standaard flow dat er (in principe) pas na goedgekeurd beleid, een plan aan bewoners wordt getoond. Opmerkingen kunnen worden meegenomen bij de uitwerking van het definitief ontwerp.
 • Voldoende groen in de Kapelstraat? Er is groen in het park ernaast. Het openbaar domein van de Kapelstraat zelf is volledig verhard. Het project heeft dan ook als doelstelling het openbaar domein te vergroenen.
 • Inrijden Kapelstraat vanuit Bosstraat: het kan inderdaad voorkomen dat chauffeurs op elkaar moeten wachten, maar dat vertraagt het verkeer.
 • Voorstel verplaatsing rechtse parkeerstrook: de ‘parkeerpockets’ zijn nu voorzien daar waar bewoners niet op privaat terrein kunnen parkeren. Deze configuratie zorgt ervoor dat centraal in de straat het park kan worden doorgetrokken en dat daar de nodige ruimte wordt gecreëerd om de noodzakelijke wateropvang met wadi’s in te richten.
 • Bezorgdheid parkeermogelijkheden in de nieuwe Kapelstraat:
  • het is moeilijk in te schatten wat de parkeerdruk in de toekomst zal zijn en deze bezorgdheid is mogelijks terecht
  • het zou echter jammer zijn voor de Kapelstraat om de straat op te offeren en om te vormen tot een parking voor heel de buurt – het is zoeken naar een evenwicht tussen parkeren en het opwaarderen van het straatbeeld – er werden in de Kapelstraat al 5 meer parkeerplaatsen in het ontwerp voorzien
  • bezoekers zullen een plekje moeten zoeken daar waar er plaats is
  • in de Bosstraat werd het overaanbod aan parkeerplaatsen gecorrigeerd
  • Durabrik heeft, heb ik begrepen, een vergunning gekregen waarin parkeernormen werden opgenomen
  • mindervaliden kunnen de parkeerplaatsen (in de groenvakken) gebruiken
 • Snelheidsbeperkingen Kapelstraat/Frans Brandsstraat: het rechte stuk van de Kapelstraat wordt omgevormd naar een woonerf waar 20 km/u geldt. Het overige deel van de Kapelstraat, valt buiten de scope van dit project en is samen met de Frans Brandstraat een zone-30. De Frans Brandstraat is ingericht als zone-30 ook al staat hier dat dit een woonerf is. Dat klopt in de praktijk niet en de signalisatie dient daar aangepast te worden. Op termijn kan eventueel bekeken worden om alles naar een woonerf om te vormen.
 • Voorrangsregel Kapelstraat ten opzichte van de Steenovenstraat: in de Steenovenstraat worden binnenkort alternerende parkeervakken ingericht als quick win als snelheidsremmende maatregel. Op termijn is het de bedoeling om de Steenovenstraat op de bovenlokale agenda te krijgen.

Robin De Winter, raadslid, merkt op dat hij niet de concrete antwoorden kreeg die hij verwachtte. Het is zijn inschatting dat het mogelijk is, en vraagt om de parkeerstrook naar het midden te verschuiven en de wadi’s vooraan in de Kapelstraat te voorzien.
Wat de nieuwbouwwoningen betreft, merkt het raadslid op dat er almaar meer gebouwd wordt en hierdoor verdwijnt groen, wat in contract staat met het vergoenen. Het lijkt dat hoe meer er gebouwd wordt, hoe minder parkeerplaatsen er worden voorzien.

Antwoord Carl Geeraerts, districtsburgemeester: over de parkeerproblematiek bij nieuwbouwprojecten is recent op de districtsraad gesproken. De districtsraad adviseerde, op aangeven van raadslid Marc Maes, om de huidig geldende parkeernorm aan te passen naar 2.0.

Durabrik heeft een vergunning op basis van de huidige regels en in hun bouwvoorschriften hebben ze parkeerverplichtingen opgelegd gekregen de ze moeten naleven.

‚Äč di 07/03/2023 - 10:33