Terug
Gepubliceerd op 07/02/2023

2023_DCBZL_00019 - Varendonckstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12806A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/02/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00019 - Varendonckstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12806A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring 2023_DCBZL_00019 - Varendonckstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12806A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

gunning

goedkeuring districtscollege

21 februari 2022

41

Op 21 februari 2022 (jaarnummer 41) gunde het districtscollege de opdracht SWOU12806A, wegeniswerken in de Varendonckstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse (ondernemingsnummer 0439.524.816) voor een bedrag van 89.350,06 EUR (exclusief btw). De werken worden op basis van het bestek GAC/2019/01001 uitgevoerd.

Firma Verbruggen BV diende vorderingsstaat 2 in. Om de te verwachte factuur te kunnen betalen dient het nodige budget te worden vastgelegd.

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 17 december 2018 (jaarnummer 305) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.

Argumentatie

Firma Verbruggen BV diende vorderingsstaat 2 in voor een bedrag van 68.341,25 EUR, inclusief btw.

Bij gunning werd bestelbon 4005489508 goedgekeurd voor een bedrag van 123.518,58 EUR, inclusief btw. Na betaling van vorderingsstaat 1 is er nog een budget beschikbaar van 57.821,21 EUR, inclusief btw. Om vorderingsstaat 2 te kunnen betalen dient een bedrag van 10.520,04 EUR, inclusief btw te worden vastgelegd.
Een eindafrekening kan niet opgemaakt worden omdat er nog een factuur volgt voor laboproeven.
De bijkomende vastlegging is hoofdzakelijk een gevolg van de fors gestegen prijsherziening.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Varendonckstraat is een lokale straat.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte voor het betalen van vorderingsstaat 2 correctiebestelling 4105062603 op voor een bedrag van 10.520,04 EUR (inclusief btw).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M02167 - SWOU12806 Varendonckstraat (voetpaden)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling goed voor een bedrag van 10.520,04 EUR, inclusief btw, voor het betalen van vorderingsstaat 2, wegeniswerken in de Varendonckstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, op naam van de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Correctiebestelling
Opdracht SWOU12806A
Varendonckstraat

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

10.520,04 EUR
budgetplaats: 5022500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2BZL010101M02167
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090610
budgetperiode: 2300
4105062603

Bijlagen

  • SWOU12806A - Varendonckstraat - Staat 2 - April 2022.pdf