Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

Notulen  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 06/02/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCBZL_00015 - Districtscollege - Notulen 27 januari 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
1.

2023_DCBZL_00015 - Districtscollege - Notulen 27 januari 2023 - Goedkeuring

2023_DCBZL_00015 - Districtscollege - Notulen 27 januari 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het digitaal districtscollege werd gehouden op 27 januari 2023. Iedereen was aanwezig, behalve mevrouw Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris. 

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in een volgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op een volgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 27 januari 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
2.

2023_DCBZL_00016 - Presentiegelden districtsraadsleden - Uitbetaling 4de kwartaal 2022 - Goedkeuring

Goedgekeurd
2.

2023_DCBZL_00016 - Presentiegelden districtsraadsleden - Uitbetaling 4de kwartaal 2022 - Goedkeuring

2023_DCBZL_00016 - Presentiegelden districtsraadsleden - Uitbetaling 4de kwartaal 2022 - Goedkeuring
3.

2023_DCBZL_00017 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Principebeslissing tulpenpluk 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
3.

2023_DCBZL_00017 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Principebeslissing tulpenpluk 2023 - Goedkeuring

2023_DCBZL_00017 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Principebeslissing tulpenpluk 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In 2012 en 2013 organiseerde de stad Antwerpen en het district de tulpenpluk in Berendrecht.  Dit omdat het 450 jaar geleden was dat de eerste tulpenbollen in West-Europa arriveerden via de haven van Antwerpen.  In de verspreiding van de tulp speelde de stad Antwerpen en meer bepaald het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo een voortrekkersrol.  Tot medio vorige eeuw was de tulpenkweek in de voormalige polderdorpen een bedrijfstak en tegelijkertijd een kermisgebeuren naar aanleiding van de oogst. Dit evenement werd ook herhaald in 2015,  2017 en 2019. 2021 werd een aangepaste editie georganiseerd omwille van de coronacrisis. 

Argumentatie

Naar aanleiding van het succes van de vorige edities wenst het district de tulpenpluk ook in 2023 te organiseren.  Het evenement bracht heel wat mensen samen (geschat op 15.000 à 17.000 belangstellenden) zodat het samenhorigheidsgevoel wordt versterkt.

Het evenement zal plaatsvinden op zondag 2 april 2023 of op zondag 16 april 2023. De datum van het evenement wordt beslist naar gelang de groei van de tulpen. 

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege beslist principieel dat de tulpenpluk zal plaatsvinden op zondag 2 april of op zondag 16 april 2023.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft de opdracht aan: 

dienst
districtssecretaris
districtssecretaris
voorstel van concept en raming van de kosten uitwerken en ter goedkeuring voorleggen
4.

2023_DCBZL_00018 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Masterplan Lillo - Collegiale brief - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
4.

2023_DCBZL_00018 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Masterplan Lillo - Collegiale brief - Goedkeuring

2023_DCBZL_00018 - District Berendrecht-Zandvliet-Lillo - Masterplan Lillo - Collegiale brief - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 9 september 2022 (jaarnummer 7441) keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning goed voor het uitvoeren van wegeniswerken in Lillo. Het betreft de eerste fase van het Masterplan Lillo.

Begin 2023 starten de eerste (voorbereidende) werken in uitvoering van deze fase 1 van het Masterplan.

Argumentatie

Tijdens de bewonersmomenten en infovergaderingen over de geplande werken in uitvoering van het Masterplan Lillo hebben de bewoners van Lillo herhaaldelijk hun bezorgdheid geuit over de impact die de werken kunnen op deze unieke omgeving. Ze vrezen met name schade aan hun woningen door graafwerkzaamheden, heiwerken,…

De aanbestedende overheden, met name Aquafin en stad Antwerpen, bleven naar het gevoel van de bewoners doof voor hun bezorgdheden.

Het districtsbestuur begrijpt de bezorgdheid van de bewoners en vraagt aan het stadsbestuur de gepaste maatregelen te nemen.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0105 - Constructief samenwerken

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de collegiale brief aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Antwerpen goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
5.

2023_DCBZL_00019 - Varendonckstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12806A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
5.

2023_DCBZL_00019 - Varendonckstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12806A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

2023_DCBZL_00019 - Varendonckstraat. Wegeniswerken - Opdracht SWOU12806A. Correctiebestelling - Regularisatie ondergeraamde bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Fase

Actie

Datum

Jaarnummer

gunning

goedkeuring districtscollege

21 februari 2022

41

Op 21 februari 2022 (jaarnummer 41) gunde het districtscollege de opdracht SWOU12806A, wegeniswerken in de Varendonckstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse (ondernemingsnummer 0439.524.816) voor een bedrag van 89.350,06 EUR (exclusief btw). De werken worden op basis van het bestek GAC/2019/01001 uitgevoerd.

Firma Verbruggen BV diende vorderingsstaat 2 in. Om de te verwachte factuur te kunnen betalen dient het nodige budget te worden vastgelegd.

Dienstnota financiën "Bestellen en betalen binnen de stad, districten en OCMW" van 17 december 2018.

Op 17 december 2018 (jaarnummer 305) keurde het districtscollege de aanpassing principes budgethouderschap, bestellen en goedkeuren voor het district goed.
Het districtscollege keurt goed om - met ingang van 29 december 2018 - de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens het district als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500,00: goedkeuring door de districtssecretaris na decentraal visum;
    • de districtssecretaris kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de districtsadministratie;
    • de medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan te allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500,00: goedkeuring door het districtscollege na centraal visum.
Argumentatie

Firma Verbruggen BV diende vorderingsstaat 2 in voor een bedrag van 68.341,25 EUR, inclusief btw.

Bij gunning werd bestelbon 4005489508 goedgekeurd voor een bedrag van 123.518,58 EUR, inclusief btw. Na betaling van vorderingsstaat 1 is er nog een budget beschikbaar van 57.821,21 EUR, inclusief btw. Om vorderingsstaat 2 te kunnen betalen dient een bedrag van 10.520,04 EUR, inclusief btw te worden vastgelegd.
Een eindafrekening kan niet opgemaakt worden omdat er nog een factuur volgt voor laboproeven.
De bijkomende vastlegging is hoofdzakelijk een gevolg van de fors gestegen prijsherziening.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.
Artikel 134, 2e lid, 2° van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college bevoegdheden, die door andere overheden werden opgedragen, kan overdragen aan de districtscolleges, voor zover de regel die het college deze bevoegdheid toewees, het college daartoe machtigt.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Varendonckstraat is een lokale straat.

Het gemeenteraadsbesluit van 24 juni 2019 (jaarnummer 458), inzake definitie dagelijks bestuur, is van toepassing met ingang van 1 oktober 2019.

Algemene financiële opmerkingen

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte voor het betalen van vorderingsstaat 2 correctiebestelling 4105062603 op voor een bedrag van 10.520,04 EUR (inclusief btw).

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M02167 - SWOU12806 Varendonckstraat (voetpaden)

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de correctiebestelling goed voor een bedrag van 10.520,04 EUR, inclusief btw, voor het betalen van vorderingsstaat 2, wegeniswerken in de Varendonckstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, op naam van de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54 te 9140 Temse, met ondernemingsnummer 0439.524.816.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Correctiebestelling
Opdracht SWOU12806A
Varendonckstraat

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse

ondernemingsnummer:
0439 524 816
rekeningnummer:
BE48 3930 0894 6927

10.520,04 EUR
budgetplaats: 5022500000
budgetpositie: 224
functiegebied: 2BZL010101M02167
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090610
budgetperiode: 2300
4105062603
6.

2023_DCBZL_00020 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
6.

2023_DCBZL_00020 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

2023_DCBZL_00020 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.
 

Op 22 december 2022 vond er een vergadering plaats van de cultuurraad van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Argumentatie
Zoals bepaald door het Decreet lokaal bestuur (zie 'juridische grond') worden de verslagen van de adviesraden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.
Juridische grond
Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 135 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo legt het volgende voor aan de districtsraad berendrecht zandvliet lillo:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraden:

Districtsadviesraad Datum vergadering
Cultuurraad22 december 2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
7.

2023_DCBZL_00021 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
7.

2023_DCBZL_00021 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

2023_DCBZL_00021 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.
 

Op 17 november 2022 vond er een vergadering plaats van de sportraad van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Argumentatie
Zoals bepaald door het Decreet lokaal bestuur (zie 'juridische grond') worden de verslagen van de adviesraden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.
Juridische grond
Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 135 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo legt het volgende voor aan de districtsraad berendrecht zandvliet lillo:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraden:

Districtsadviesraad Datum vergadering
Sportraad17 november 2022

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
8.

2023_DCBZL_00022 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
8.

2023_DCBZL_00022 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

2023_DCBZL_00022 - Adviesraden en inspraak - Verslagen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context
Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.
 

Op 26 januari 2023 vond er een vergadering plaats van de jeugdadviesraad van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Argumentatie
Zoals bepaald door het Decreet lokaal bestuur (zie 'juridische grond') worden de verslagen van de adviesraden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.
Juridische grond
Artikel 304 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad kan overgaan tot organisatie van raden en overlegstructuren die tot opdracht hebben op regelmatige en systematische wijze het gemeentebestuur te adviseren. De verslagen en einddocumenten van deze overlegstructuren worden meegedeeld aan de gemeenteraad.

Artikel 135 van het Decreet lokaal bestuur bepaalt dat dit artikel ook van toepassing is op de districtsraden.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo legt het volgende voor aan de districtsraad berendrecht zandvliet lillo:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraden:

Districtsadviesraad Datum vergadering
Jeugdraad26 januari 2023

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
9.

2023_DCBZL_00023 - Districtscollege - Mededelingen. - Kennisneming

Kennis genomen
9.

2023_DCBZL_00023 - Districtscollege - Mededelingen. - Kennisneming

2023_DCBZL_00023 - Districtscollege - Mededelingen. - Kennisneming