Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_BB_00409 - Politiezone Antwerpen - Vaststelling vacatures mobiliteit 2023-02 - Goedkeuring

burgemeester
do 30/03/2023 - 10:00 bureau burgemeester
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_BB_00409 - Politiezone Antwerpen - Vaststelling vacatures mobiliteit 2023-02 - Goedkeuring 2023_BB_00409 - Politiezone Antwerpen - Vaststelling vacatures mobiliteit 2023-02 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 19 december 2011 keurde de gemeenteraad de wijziging van het reglement inzake de selectie van personeelsleden operationeel, administratief en logistiek kader in het kader van mobiliteit en externe werving goed (jaarnummer 1372).

Op 28 november 2022 keurde de gemeenteraad de politiebegroting 2023, gewone en buitengewone begroting, goed (jaarnummer 674).

De directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer van de federale politie deelde mee dat de mobiliteitsronde 2023-02 wordt gepubliceerd op 31 maart 2023.

Om de vacatures van Politiezone Antwerpen te kunnen overmaken, dienen de vacatures te worden vastgesteld door de overheid.

Argumentatie

Rekening houdend met het meerjarenplan inzake de rekrutering is het opportuun volgende vacatures open te verklaren:

HCPCP

HINP

INP

AGP

hybride: CP/ADV

hybride: HINP/CNT hybride: INP/ASSADV

CNT

ASSBTE
0013 1569 12 12500


Deze worden bij voorkeur als volgt ingevuld:

 • 6 HINP teamleider Gerechtelijke Afhandeling
 • 1 HINP adjunct-teamleider coördinator Mobiele Eenheid
 • 1 HINP teamleider Mobiele Eenheid
 • 1 HINP teamleider onthaal Regiopolitie
 • 1 HINP teamleider Verkeersondersteuningsteam
 • 1 HINP teamleider DIFA (Directe en Indirecte Financiële Aanpak)
 • 1 HINP teamleider Jeugd, Gezin en Nazorg
 • 1 HINP onderzoeker Intern Toezicht


 • 2 INP medewerker Dispatching
 • 30 INP medewerker Noodhulp GBOR (Genegotieerd Beheer van de Publieke Ruimte)
 • 3 INP medewerker Gerechtelijke Afhandeling
 • 37 INP medewerker Mobiele Eenheid
 • 1 INP medewerker Gespecialiseerd Hondengeleider
 • 10 INP medewerker Arrestatie-Eenheid
 • 56 INP medewerker Probatie-Eenheid
 • 10 INP medewerker onthaal Regiopolitie
 • 1 INP wijkagent City
 • 1 INP medewerker wijkteam Oost
 • 2 INP medewerker wijkteam West
 • 1 INP medewerker Functioneel Applicatiebeheer (ILP)
 • 2 INP rechercheur Bestuurlijke Recherche (INTEL)


 • 9 AGP medewerker Verkeersondersteuningsteam


 • 1 CP/ADV afdelingschef Business Intelligence Center (ILP)


 • 1 HINP/CNT teamleider Tactische Misdrijfanalyse (ILP)
 • 1 HINP/CNT medewerker Real Time Intelligence Center (ILP)


 • 1 INP/ASS medewerker Planning en Dienstregeling


 • 1 ADV specialist Financiële Expertise
 • 1 ADV medewerker Strategische Coördinatie


 • 1 CNT medewerker Proces- en Kennisbeheer (ILP)
 • 1 CNT adjunct-diensthoofd Blauwe Lijn (ILP)
 • 1 CNT juridisch medewerker
 • 1 CNT medewerker secretariaat Intern Toezicht
 • 1 CNT manager assistent FILOG (Financiên en Logistiek)


De vacatures voor de volgende mobiliteitsronde (2023-02) dienen tijdig te worden overgemaakt aan de directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer. Tevens dient de directie Mobiliteit en Loopbaanbeheer hierbij de beslissing van de burgemeester te ontvangen met het akkoord over het aantal vacante betrekkingen.

Indien een vacante betrekking voor het administratief en logistiek kader overeenkomstig de regeling inzake de mobiliteit niet wordt ingevuld, impliceert de vacantverklaring van deze betrekking, conform het Koninklijk Besluit van 20 december 2005, vervolgens het beroep op een statutaire aanwerving.

Omwille van de doorlooptijd van de selectie- en aanwervingsprocedure is het sterk aangewezen het potentieel aan geslaagde kandidaten maximaal te benutten. Daarom wordt voorgesteld de geslaagde maar niet batig gerangschikte kandidaten op te nemen in een werfreserve volgens de vastgestelde rangschikking.

De selectieprocedure georganiseerd door Politiezone Antwerpen kan bestaan uit:

 • een cv-screening;
 • een psychotechnische proef;
 • een schriftelijke/praktische proef;
 • een selectiegesprek met de selectiecommissie.

Juridische grond

 • wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten;
 • wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst op twee niveaus, nader bepaald hoofdstuk III;
 • wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten, nader bepaald hoofdstuk I en hoofdstuk III;
 • wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, nader bepaald artikel 21;
 • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, hierna RPPol genoemd, nader bepaald artikel II.I.11, artikelen IV.I.34 tot 39, artikelen V.II.1 tot 5, artikelen V.III.1 tot 8 en artikelen VI.II.8 tot 34;
 • Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
 • Koninklijk Besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, nader bepaalde artikelen 14, 19, 37 tot 39 en 41 tot 45;
 • Koninklijk Besluit van 26 maart 2014 tot wijziging van sommige bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;
 • omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden;
 • omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
 • omzendbrief GPI 15quater van 29 januari 2003 houdende verduidelijkingen inzake de toepassing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
 • omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
 • permanente nota DGS/DSP/C-2011/22746 van 9 juni 2011 over de mobiliteit en aanwerving van het personeel van de geïntegreerde politie - procedure en statutaire gevolgen.

Regelgeving: bevoegdheid

Overeenkomstig artikel 56 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, benoemt of werft de gemeenteraad de andere leden van de lokale politie aan, volgens de voorwaarden en nadere regels vastgesteld door de Koning.

Sinds 10 januari 2014 voorziet een wijziging in het statuut de mogelijkheid om de bevoegdheid van de raadsleden inzake benoemingen en wervingen, per lopende legislatuur, te delegeren aan de burgemeester. Deze delegatie werd voorzien en goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 juni 2020 (jaarnummer 0369).

Algemene financiële opmerkingen

De bijzondere rekenplichtige van Politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten via de weddekredieten van de politiebegroting van 2023.

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

De burgemeester keurt goed dat volgende vacatures voor aanvulling via mobiliteit worden vastgesteld:

 • Operationeel kader:
KADER GRAAD AANTAL
middenkader hoofdinspecteur van politie 13
basiskader inspecteur van politie 156
hulpkaderagent van politie9

 • Administratief en logistiek kader:
NIVEAU GRAAD AANTAL
niveau Aadviseur 2
niveau Bconsulent5

 

 • Hybride: Operationeel & Administratief en logistiek kader: 
NIVEAUGRAADAANTAL
officierskader of niveau Ahybride1
middenkader of niveau Bhybride 2
basiskader of niveau Chybride1

Artikel 2

De burgemeester keurt goed dat de geslaagde maar niet batig gerangschikte kandidaten zullen worden opgenomen in een werfreserve, geldig tot aan de opening van mobiliteitsronde 2023-04 volgens de vastgestelde rangschikking.

Artikel 3

De burgemeester keurt goed dat de door de federale politie naar Politiezone Antwerpen gedetacheerde personeelsleden terug ter beschikking van de federale politie zullen worden gesteld zodra de instroom voldoende is om vacante plaatsen, die door deze gedetacheerden bezet worden, in te vullen.

Artikel 4

De bijzondere rekenplichtige van Politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag                  
Boekingsadres Bestelbon

Geraamde kostprijs bij maximale invulling van de vacature opengesteld bij de mobiliteitsronde 2023-02:

operationeel kader:


Hoofdinspecteur (13)

Inspecteur (156)

agent (9)Jaarwedde aan 100%13 x 17.352,55 EUR

156 x 15.518,14 EUR

9 x 14.253,88 EURbudgetplaats: 60030
budgetpositie: 33001_11101_00
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

Niet van toepassing

Administratief en logistiek kader:


niveau A (2)

niveau B (5)Jaarwedde aan 100%

2 x  21.880,00 EUR

5 x 15.590,78 EURbudgetplaats: 60030
budgetpositie: 33091_11101_00
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

 Niet van toepassing
Hybride:

Hybride commissaris/adviseur (niveau A) (1)Hybride hoofdinspecteur/consulent (niveau B) (2): 


Hybride inspecteur/assistent (niveau C) (1)
1 x 21.070,95 EUR
of
1 x 21.880,00 EUR

2x 17.352,55 EUR
of
2x 15.590,78 EUR

1 x 15.518,14 EUR
of
1 x 14.273,70 EUR

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33001_11101_00
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300 

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33091_11101_00
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300
Niet van toepassing