Terug
Gepubliceerd op 16/03/2023

2023_BB_00291 - Loketwerking. District Antwerpen - Beatrijslaan 4 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

burgemeester
do 16/03/2023 - 10:00 bureau burgemeester
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_BB_00291 - Loketwerking. District Antwerpen - Beatrijslaan 4 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring 2023_BB_00291 - Loketwerking. District Antwerpen - Beatrijslaan 4 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Aan het gebouw met adres Beatrijslaan 4 te 2050 Antwerpen werden nog geen busnummers toegekend die verwijzen naar de ligging van de gebouweenheid in het pand. Dit kan leiden tot administratieve problemen. 

Argumentatie

Aan de hand van de vergunde plannen werd de opdeling van het gebouw vastgesteld. Het betreft een appartementsgebouw met 28 appartementen en drie handelspanden op de gelijkvloerse verdieping waarvan twee duplex met de eerste verdieping. Het duplex handelspand met eigen toegang achteraan heeft het huisnummer 4A. Het duplex handelspand met eigen toegang rechts heeft het huisnummer 4C. Het handelspand met eigen toegang links heeft het huisnummer 4D.

Naar aanleiding daarvan wordt er een meercijferige busnummering toegekend, waarbij het busnummer verwijst naar de ligging van het appartement in het gebouw.

De laatste twee cijfers geven de ligging op de verdieping weer, de voorgaande cijfers verwijzen naar de verdieping.

Juridische grond

De gecoördineerde grondwet:
Art. 41. De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of de provincieraden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet vastgesteld. Algemene onderrichtingen van 31 maart 2019 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (deel I, nr. 19, b):
De nummering van gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid. Het is echter ten zeerste aanbevolen dat dit wordt geregeld in een gemeentelijk reglement.

Regelgeving: bevoegdheid

Elke gemeente moet bevolkingsregisters houden (deze registers, die één geheel vormen, omvatten zowel het traditionele ‘bevolkingsregister’ sensu stricto, alsook het ‘vreemdelingenregister’).

Het houden van deze registers is wettelijk geregeld bij de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Belgisch Staatsblad van 3 september 1991). De registers moeten voortdurend bijgehouden worden.

Het komt het gemeentebestuur toe alle organisatiemaatregelen te nemen om permanent in te staan voor de rectificatie van verblijfstoestanden, de nodige inschrijvingen en afvoeringen van ambtswege te verrichten en eventueel de inbreuken hierop te laten vaststellen door de politie (conform artikel 7 van voormelde wet van 19 juli 1991). De verbetering en de bijwerking van de andere informatie betreffende de ingeschreven personen moeten permanent gebeuren.

De verplichting van de gemeenten om straatnaamborden en huisnummers te plaatsen, past binnen de bevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Voor de stad Antwerpen zijn de vereisten vastgelegd in het stedelijk politiereglement. Artikel 73 van de politiecodex bepaalt het volgende:

§1. Eigenaars zijn verplicht op hun huizen, gebouwen, appartementsgebouwen en wooneenheden een huisnummer aan te brengen. De burgemeester stelt het huisnummer vast. Aanbrengen doen de eigenaars op eigen kosten.

§2. Elk vastgestelde huisnummer kan de burgemeester altijd wijzigen. Voor de identificatie door veiligheidsdiensten, deurwaarders… kan een appartements- of wooneenhedennummering opgelegd worden.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS05 - Loketten
2SBS0501 - Kwalitatieve digitale, telefonische en fysieke dienstverlening

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

De burgemeester keurt volgende administratieve toekenning van onderstaand adres als volgt goed:

Beatrijslaan 4

BusnummerOmschrijving
0201appartement tweede verdieping links
0202appartement tweede verdieping rechts
0301appartement derde verdieping links
0302appartement derde verdieping rechts
0401appartement vierde verdieping links
0402appartement vierde verdieping rechts
0501appartement vijfde verdieping links
0502appartement vijfde verdieping rechts
0601appartement zesde verdieping links
0602appartement zesde verdieping rechts
0701appartement zevende verdieping links
0702appartement zevende verdieping rechts
0801appartement achtste verdieping links
0802appartement achtse verdieping rechts
0901appartement negende verdieping links
0902appartement negende verdieping rechts
1001appartement tiende verdieping links
1002appartement tiende verdieping rechts
1101appartement elfde verdieping links
1102appartement elfde verdieping rechts
1201appartement twaalfde verdieping links
1202appartement twaalfde verdieping rechts
1301appartement dertiende verdieping links
1302appartement dertiende verdieping rechts
1401appartement veertiende verdieping links
1402appartement veertiende verdieping rechts
1501appartement vijftiende verdieping links
1502appartement vijftiende verdieping rechts


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.