Terug
Gepubliceerd op 31/03/2023

2023_BB_00303 - Loketwerking. District Antwerpen - Kipdorp 21 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

burgemeester
do 16/03/2023 - 10:00 bureau burgemeester
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_BB_00303 - Loketwerking. District Antwerpen - Kipdorp 21 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring 2023_BB_00303 - Loketwerking. District Antwerpen - Kipdorp 21 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Aan het gebouw met adres Kipdorp 21 te 2000 Antwerpen werden nog geen busnummers toegekend die verwijzen naar de ligging van de gebouweenheid in het pand. Dit kan leiden tot administratieve problemen. 

Argumentatie

Aan de hand van de vergunde plannen werd de opdeling van het gebouw vastgesteld. Het betreft een appartementsgebouw met 25 appartementen, twee kantoren en een handelsruimte. De appartementen op de verdiepingen zijn toegankelijk via twee traphallen. Traphal A ligt links in het gebouw en traphal C rechts. Het handelspand op de gelijkvloerse verdieping vooraan heeft een eigen toegang met huisnummer 23.

Naar aanleiding daarvan wordt er een meercijferige busnummering toegekend, waarbij het busnummer verwijst naar de ligging van het appartement in het gebouw.

De laatste twee cijfers geven de ligging op de verdieping weer, de voorgaande cijfers verwijzen naar de verdieping.

Juridische grond

De gecoördineerde grondwet:
Art. 41. De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of de provincieraden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet vastgesteld. Algemene onderrichtingen van 31 maart 2019 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (deel I, nr. 19, b):
De nummering van gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid. Het is echter ten zeerste aanbevolen dat dit wordt geregeld in een gemeentelijk reglement.

Regelgeving: bevoegdheid

Elke gemeente moet bevolkingsregisters houden (deze registers, die één geheel vormen, omvatten zowel het traditionele ‘bevolkingsregister’ sensu stricto, alsook het ‘vreemdelingenregister’).

Het houden van deze registers is wettelijk geregeld bij de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Belgisch Staatsblad van 3 september 1991). De registers moeten voortdurend bijgehouden worden.

Het komt het gemeentebestuur toe alle organisatiemaatregelen te nemen om permanent in te staan voor de rectificatie van verblijfstoestanden, de nodige inschrijvingen en afvoeringen van ambtswege te verrichten en eventueel de inbreuken hierop te laten vaststellen door de politie (conform artikel 7 van voormelde wet van 19 juli 1991). De verbetering en de bijwerking van de andere informatie betreffende de ingeschreven personen moeten permanent gebeuren.

De verplichting van de gemeenten om straatnaamborden en huisnummers te plaatsen, past binnen de bevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Voor de stad Antwerpen zijn de vereisten vastgelegd in het stedelijk politiereglement. Artikel 73 van de politiecodex bepaalt het volgende:

§1. Eigenaars zijn verplicht op hun huizen, gebouwen, appartementsgebouwen en wooneenheden een huisnummer aan te brengen. De burgemeester stelt het huisnummer vast. Aanbrengen doen de eigenaars op eigen kosten.

§2. Elk vastgestelde huisnummer kan de burgemeester altijd wijzigen. Voor de identificatie door veiligheidsdiensten, deurwaarders… kan een appartements- of wooneenhedennummering opgelegd worden.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS05 - Loketten
2SBS0501 - Kwalitatieve digitale, telefonische en fysieke dienstverlening

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

De burgemeester keurt volgende administratieve toekenning van het adres goed:

Kipdorp 21

BusnummerOmschrijving
001appartement gelijkvloerse verdieping links achteraan
002kantoor gelijkvloerse verdieping rechts achteraan
A101appartement eerste verdieping links achteraan
A102appartement eerste verdieping midden achteraan
A103appartement eerste verdieping links vooraan
A201appartement tweede verdieping links achteraan
A202appartement tweede verdieping midden vooraan 
A203appartement tweede verdieping links vooraan
A301appartement derde verdieping links achteraan
A302kantoor derde verdieping vooraan 
A401appartement vierde verdieping links achteraan
A402appartement vierde verdieping midden vooraan 
A403appartement vierde verdieping links vooraan
C101appartement eerste verdieping rechts achteraan
C102appartement eerste verdieping rechts vooraan
C201appartement tweede verdieping midden achteraan 
C202appartement tweede verdieping rechts achteraan
C203appartement tweede verdieping rechts vooraan
C301appartement derde verdieping midden achteraan 
C302appartement derde verdieping rechts achteraan
C303appartement derde verdieping rechts vooraan
C304appartement derde verdieping midden vooraan 
C401appartement vierde verdieping midden achteraan 
C402appartement vierde verdieping rechts achteraan
C403appartement vierde verdieping rechts vooraan
C404appartement vierde verdieping midden vooraan 


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.