Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCBZL_00045 - GAC/2020/01405/BZL02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair - Plaatsen deelopdracht BZL02 - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/03/2023 - 14:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris; Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00045 - GAC/2020/01405/BZL02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair - Plaatsen deelopdracht BZL02 - Goedkeuring 2023_DCBZL_00045 - GAC/2020/01405/BZL02 - Aankoop en plaatsen straatmeubilair - Plaatsen deelopdracht BZL02 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 11 juni 2021 (jaarnummer 04777) besliste het college om de raamovereenkomst GAC/2020/01405 voor het plaatsen van straatmeubilair op het openbaar domein in diverse districten te gunnen aan de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439.524.816.

Argumentatie

Om in 2023 te kunnen inspelen op vragen voor het plaatsen van straatmeubilair in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om, op basis van het raamcontract GAC/2020/01405 plaatsen straatmeubilair, de deelopdracht GAC/2020/01405/BZL02 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 15.231,37 EUR (prijsherziening en btw inbegrepen) te voorzien. Concreet wordt de levering en plaatsing van straatmeubilair voor de Solftplaats in opdracht gegeven.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439 524 816.

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsnormen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het plaatsen, herplaatsen en het onderhoud van lokaal straatmeubilair.

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) heeft de gemeenteraad de  lijst met bovenlokale locaties goedgekeurd. De straten die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale straten.

Algemene financiële opmerkingen

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo maakte voor deze werken bestelbon 4005545532 op voor een bedrag van 15.231,37 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01405/BZL02 goed, om op ad hoc vragen voor het plaatsen van straatmeubilair in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo te kunnen inspelen, voor een bedrag van 12.587,91  EUR + 2.643,46 EUR  (21% btw) = 15.231,37  EUR. De werken kunnen uitgevoerd worden door de firma Verbruggen BV, Doornstraat 54, 9140 Temse, ondernemingsnummer 0439 524 816.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

plaatsen straatmeubilair
deelopdracht GAC/2020/01405/BZL02


vast te leggen op

Verbruggen BV
Doornstraat 54
9140 Temse
ondernemingsnummer: NBE0439 524 816
IBAN: BE48 3930 0894 6927

15.231,37 EUR

budgetplaats: 5022500000
budgetpositie: 225
functiegebied: 2BZL010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090610
budgetperiode:2300  

4005545532