Terug
Gepubliceerd op 07/03/2023

2023_DCBZL_00043 - Bestek GAC_2023_02581 - Concessie voor het organiseren van de catering voor het evenement de Tulpenpluk - Gunning - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 06/03/2023 - 14:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris; Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00043 - Bestek GAC_2023_02581 - Concessie voor het organiseren van de catering voor het evenement de Tulpenpluk - Gunning - Goedkeuring 2023_DCBZL_00043 - Bestek GAC_2023_02581 - Concessie voor het organiseren van de catering voor het evenement de Tulpenpluk - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Voor de concessie voor het organiseren van de catering voor het evenement de Tulpenpluk werd onderhandelingsprocedure sui generis zonder bekendmaking GAC_2023_02581 uitgeschreven. Op 22 februari 2023 diende de  firma Bert en Co bv, Barnkrachtstraat 12, te 2170 Merksem, met ondernemingsnummer 0893.544.994 een offerte in.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

De offerte van de enige inschrijver werd regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld:

                     

Criteria

Gewicht

Bert en Co bv

Eenheidsprijzen van consumpties

20 

 20

Kwaliteit Cateringformule

 50

 40

 Plan van aanpak

 30

 25

Totaal

 100

 85

Juridische grond

Naar analogie met artikel 46, § 1 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, worden concessies slechts gegund mits de ondernemer niet is uitgesloten van deelname aan de plaatsingsprocedure op basis van de uitsluitingsgronden.

Naar analogie met artikel 46, § 6 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, kan de aanbestedende overheid met de inschrijvers onderhandelingen voeren.

Naar analogie met artikel 46, § 1 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten samen gelezen met artikel 30 van het Koninklijk besluit van 25 juni 2017 betreffende de plaatsing en de algemene uitvoeringsregels van de concessieovereenkomsten, gaat de aanbesteder na of de offertes regelmatig zijn.

Naar analogie met artikelen 46, § 1 en 55 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, worden concessies gegund op basis van objectieve criteria die in de concessiedocumenten worden vermeld en die ervoor zorgen dat de offertes onder voorwaarden van daadwerkelijke mededinging worden beoordeeld.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor evenementen en feestelijkheden.

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de gunning goed voor de concessie voor het organiseren van de catering voor het evenement de Tulpenpluk, op basis van bestek GAC_2023_02581, aan Bert en Co bv, Barnkrachtstraat 12, te 2170 Merksem, met ondernemingsnummer 0893.544.994.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.