Terug
Gepubliceerd op 14/03/2023

2023_DCBZL_00053 - De Nieuwe Rand - Geluidsschermen A12 - Antwoord college van burgemeester en schepenen - Kennisneming

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 13/03/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00053 - De Nieuwe Rand - Geluidsschermen A12 - Antwoord college van burgemeester en schepenen - Kennisneming 2023_DCBZL_00053 - De Nieuwe Rand - Geluidsschermen A12 - Antwoord college van burgemeester en schepenen - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

In het bestuursakkoord 2019-2024 van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo werd opgenomen dat het Haventracé voor het districtsbestuur een antwoord moet bieden op mobiliteitsvraagstukken, maar ook op andere te verwachten mobiliteits- en leefbaarheidsvraagstukken voor bewoners uit het district. Het district wil bij de uitwerking van het Haventracé onder andere voor de A12 milderende maatregelen voor geluid en visuele hinder met de realisatie van een geluidsmuur aan beide zijden van de A12 in absorberende materialen.

Naar aanleiding van een schrijven van Burgerinitiatief Lenora met betrekking tot geluidsoverlast voor de bewoners van het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo die nabij de A12 wonen, richtte het districtscollege op 11 januari 2021 (jaarnummer 3) een vraag aan het college van burgemeester en schepenen om de nodige initiatieven hiertoe te nemen door opdracht te geven om een geluidstudie uit te voeren.

In antwoord hierop laat het stadscollege op 9 april 2021 (jaarnummer 2976) weten de vraag van het district te ondersteunen en deze over te maken aan gouverneur Cathy Berx als voorzitter van de werkbank Haventracé met het verzoek om dit mee te nemen in de komende onderzoeken van het Complex Project.

Argumentatie

Voor het Complex Project Oostelijke Verbinding, nu De Nieuwe Raad, werd in het najaar 2022 de Alternatievenonderzoeksnota voor het publiek ter inzage gelegd.

In de teksten is onder meer opgenomen dat het verminderen van hinder door luchtpollutie en geluidsoverlast in de leefomgeving een belangrijke doelstelling vormt van het complex project. Om de ambitie waar te maken zal worden onderzocht waar er vandaag een afbreuk wordt gedaan aan de leefkwaliteit door overlast van luchtpollutie en geluidsbelasting en waar er door (her)aanleg van infrastructuur (bijkomende) problemen verwacht zullen worden. Waar er problemen bestaan of zullen ontstaan zal worden gezocht naar gepaste maatregelen om de overlast bij de bron te beperken of te zorgen dat de woongebieden er minder door belast worden.

In Berendrecht en Zandvliet ligt de A12 zeer dichtbij woningen van inwoners. Het betreft in sommige gevallen slecht enkele tientallen meters.

Omwille van de aanzienlijke impact die geluidshinder op de A12 heeft voor de inwoners van het district, vraagt het districtscollege aan de stad Antwerpen om in het kader van De Nieuwe Rand voldoende mee in te zetten op en streven naar het doen realiseren van geluidsschermen ter hoogte van de woonkernen van Berendrecht en Zandvliet. Het districtscollege keurde hiervoor op 21 november 2022 (jaarnummer 252) een collegiale brief goed, gericht aan het stadscollege.

Het antwoord van het college van burgemeester en schepenen wordt ter kennisgeving voorgelegd aan de districtsraad.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0105 - Constructief samenwerken
2BZL010501 - Mobiliteit & verkeer

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo legt het volgende voor aan de districtsraad berendrecht zandvliet lillo:

Artikel 1

De districtsraad neemt kennis van het antwoord van het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.

Bijlagen

  • 20230217_CBS_BZ_36_Collegiale_brief_BeZaLi.pdf