Terug
Gepubliceerd op 16/02/2023

2023_BB_00140 - Loketwerking. District Berchem - Fruithoflaan 124 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

burgemeester
do 16/02/2023 - 10:00 bureau burgemeester
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2023_BB_00140 - Loketwerking. District Berchem - Fruithoflaan 124 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring 2023_BB_00140 - Loketwerking. District Berchem - Fruithoflaan 124 - Administratieve toekenning van het adres - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Aan het gebouw met adres Fruithoflaan 124 te 2600 Berchem werden nog geen busnummers toegekend die verwijzen naar de ligging van de gebouweenheid in het pand. Dit kan leiden tot administratieve problemen. 

Argumentatie

Aan de hand van de vergunde plannen werd de opdeling van het gebouw vastgesteld. Het betreft een appartementsgebouw met 54 appartementen.

Naar aanleiding daarvan wordt er een meercijferige busnummering toegekend, waarbij het busnummer verwijst naar de ligging van het appartement in het gebouw.

De laatste twee cijfers geven de ligging op de verdieping weer, de voorgaande cijfers verwijzen naar de verdieping.

Juridische grond

De gecoördineerde grondwet:
Art. 41. De uitsluitend gemeentelijke of provinciale belangen worden door de gemeenteraden of de provincieraden geregeld volgens de beginselen bij de Grondwet vastgesteld. Algemene onderrichtingen van 31 maart 2019 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (deel I, nr. 19, b):
De nummering van gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid. Het is echter ten zeerste aanbevolen dat dit wordt geregeld in een gemeentelijk reglement.

Regelgeving: bevoegdheid

Elke gemeente moet bevolkingsregisters houden (deze registers, die één geheel vormen, omvatten zowel het traditionele ‘bevolkingsregister’ sensu stricto, alsook het ‘vreemdelingenregister’).

Het houden van deze registers is wettelijk geregeld bij de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen (Belgisch Staatsblad van 3 september 1991). De registers moeten voortdurend bijgehouden worden.

Het komt het gemeentebestuur toe alle organisatiemaatregelen te nemen om permanent in te staan voor de rectificatie van verblijfstoestanden, de nodige inschrijvingen en afvoeringen van ambtswege te verrichten en eventueel de inbreuken hierop te laten vaststellen door de politie (conform artikel 7 van voormelde wet van 19 juli 1991). De verbetering en de bijwerking van de andere informatie betreffende de ingeschreven personen moeten permanent gebeuren.

De verplichting van de gemeenten om straatnaamborden en huisnummers te plaatsen, past binnen de bevoegdheid van de burgemeester op grond van artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. Voor de stad Antwerpen zijn de vereisten vastgelegd in het stedelijk politiereglement. Artikel 73 van de politiecodex bepaalt het volgende:

§1. Eigenaars zijn verplicht op hun huizen, gebouwen, appartementsgebouwen en wooneenheden een huisnummer aan te brengen. De burgemeester stelt het huisnummer vast. Aanbrengen doen de eigenaars op eigen kosten.

§2. Elk vastgestelde huisnummer kan de burgemeester altijd wijzigen. Voor de identificatie door veiligheidsdiensten, deurwaarders… kan een appartements- of wooneenhedennummering opgelegd worden.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS05 - Loketten
2SBS0501 - Kwalitatieve digitale, telefonische en fysieke dienstverlening

Besluit

De burgemeester beslist:

Artikel 1

De burgemeester keurt volgende administratieve toekenning van het adres goed:

BusnummerOmschrijving
0001appartement gelijkvloerse verdieping midden vooraan rechts
0002appartement gelijkvloerse verdieping rechts
0003appartement gelijkvloerse verdieping midden achteraan rechts
0004appartement gelijkvloerse verdieping midden achteraan links
0005appartement gelijkvloerse verdieping links 
0006appartement gelijkvloerse verdieping midden vooraan links 
0101appartement eerste verdieping midden vooraan 
0102appartement eerste verdieping rechts
0103appartement eerste verdieping midden achteraan 
0104appartement eerste verdieping links 
0201appartement tweede verdieping midden vooraan 
0202appartement tweede verdieping rechts
0203appartement tweede verdieping midden achteraan 
0204appartement tweede verdieping links
0301appartement derde verdieping midden vooraan 
0302appartement derde verdieping rechts
0303appartement derde verdieping midden achteraan 
0304appartement derde verdieping links
0401appartement vierde verdieping midden vooraan 
0402appartement vierde verdieping rechts
0403appartement vierde verdieping midden achteraan 
0404appartement vierde verdieping links
0501appartement vijfde verdieping midden vooraan 
0502appartement vijfde verdieping rechts
0503appartement vijfde verdieping midden achteraan
0504appartement vijfde verdieping links
0601appartement zesde verdieping midden vooraan
0602appartement zesde verdieping rechts
0603appartement zesde verdieping midden achteraan 
0604appartement zesde verdieping links
0701appartement zevende verdieping midden vooraan 
0702appartement zevende verdieping rechts
0703appartement zevende verdieping midden achteraan
0704appartement zevende verdieping links
0801appartement achtste verdieping midden vooraan 
0802appartement achtste verdieping rechts
0803appartement achtste verdieping midden achteraan 
0804appartement achtste verdieping links
0901appartement negende verdieping midden vooraan 
0902appartement negende verdieping rechts
0903appartement negende verdieping midden achteraan 
0904appartement negende verdieping links
1001appartement tiende verdieping midden vooraan 
1002appartement tiende verdieping rechts
1003appartement tiende verdieping midden achteraan 
1004appartement tiende verdieping links
1101appartement elfde  verdieping midden vooraan 
1102appartement elfde verdieping rechts
1103appartement elfde verdieping midden achteraan 
1104appartement elfde verdieping links
1201appartement twaalfde verdieping midden vooraan 
1202appartement twaalfde verdieping rechts
1203appartement twaalfde verdieping midden achteraan 
1204appartement twaalfde verdieping links


Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.