Terug
Gepubliceerd op 28/03/2023

2023_DCBZL_00061 - De Bergen, Goudhoekstraat, Frederik Hendrikstraat. Wegeniswerken. Tuinstraat-Antwerpen breekt uit. SWOU12814 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 27/03/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00061 - De Bergen, Goudhoekstraat, Frederik Hendrikstraat. Wegeniswerken. Tuinstraat-Antwerpen breekt uit. SWOU12814 - Definitief ontwerp - Goedkeuring 2023_DCBZL_00061 - De Bergen, Goudhoekstraat, Frederik Hendrikstraat. Wegeniswerken. Tuinstraat-Antwerpen breekt uit. SWOU12814 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

faseactiedatumjaarnummer
Antwerpen breekt uit. Selectie projecten
goedkeuring college18 december 202010682
projectdefinitie en conceptgoedkeuring districtscollege7 juni 2022116
mobiliteitsvoorwaarden
goedkeuring college24 juni 20225328
adviezenCoördinatieoverleg Openbaar Domein
20 februari 2023
jeugdraad8 maart 2023

Het districtscollege keurde in zitting van 7 juni 2022 (jaarnummer 116) de projectdefinitie en concept voor de wegeniswerken in De Bergen, Goudhoekstraat en Frederik Hendrikstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.
Het college keurde in zitting van 24 juni 2022 (jaarnummer 5328) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een definitief ontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en concept volgende wijzigingen aangebracht:

 • de plantvakken rondom de bestaande bomen zijn gemaximaliseerd tot aan de 4 meter brede wandel/-rijweg die centraal ligt;
 • in functie van het beheer door de groendienst zijn de plantvakken op een tegel en boordsteen afstand ingetekend van de gevels;
 • de vorm van het wandelpad op het groen plein is gewijzigd. Er werd een extra arm getekend in functie van de connectie met het dienstencentrum;
 • de ligging en de vorm van de infiltratiekom op het plein is aangepast in functie van het gewijzigde wandelpad en de plaatsing van nieuwe bomen. 

Parkeerbalans
 Er wordt niet geparkeerd in de straten, er zijn parkingpockets rondom het projectgebied aanwezig.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. 

In de bestaande toestand zijn er 33 bomen. In de nieuwe toestand zullen er twee bomen verwijderd worden. Eén Japanse Kerselaar zal moeten verwijderd worden volgens de bomentoets uitgevoerd in juni 2021, wegens zeer slechte conditie. Eén boom centraal op het plein moet verwijderd worden omwille van de bereikbaarheid voor de brandweer. Daarnaast komen er 12 extra bomen bij, waaronder drie toekomstbomen:

 • 4 Crataegus Monogyna Stricta (small);
 • 2 Ligustrum Vulgare (ondersteuner);
 • 2 Ulmus Vada Wanoux (medium);
 • 1 Carpinus Betulus (large);
 • 1 Fraxinus Excelsior Atlas (toekomstboom);
 • 1 Quercus Robur (toekomstboom);
 • 1 Quercus Palustris (toekomstboom);

 Hemelwaterplan
 
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
 
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Bergen, de Goudhoekstraat en de Frederik Hendrikstraat liggen in een zone waar het rioleringsstelsel optimaal gemengd aangelegd is. Voor deze zone wordt een gemengd systeem in combinatie met doorgedreven bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld.
Ontwerpmaatregelen zoals afkoppeling van daken, ontharding en infiltratiekommen die nodig zijn om de infiltratie en buffering toe te laten zijn toegepast volgens de berekeningen en regels zoals beschreven in het hemelwaterplan. 

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is geen omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
 Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Goudhoekstraat en de Frederik Hendrikstraat zijn lokale straten.
De Bergen is een lokaal plein.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2400/5022500000/224/2BZL010101M02103/2BL090610.

Adviezen

jeugdraad Gunstig advies

Op 8 maart 2023 bracht de jeugdraad gunstig advies uit met volgende vragen en opmerkingen: 

 • kunnen de ouderen die in de straat wonen nog met hun auto tot aan hun voordeur rijden. Dit voor eventuele (zware) boodschappen. 
  • Laden en lossen blijft mogelijk.
 • wie neemt het onderhoud voor zich? Gebeurt dit op vaste momenten? Worden deze onderhoudsmomenten gecommuniceerd naar de buurtbewoners? 
  • Onderhoud gebeurt door de bevoegde instanties op het openbaar domein. 
 • hoe blijven de woningen bereikbaar tijdens de werken?
  • We proberen bij alle werven de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden en de hinder tot een minimum te beperken. Dat neemt niet weg dat we hier zeker extra kunnen nadenken hoe senioren de werf vlot kunnen kruisen.
Commissie openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

Op 20 februari 2023 bracht de commissie openbaar domein gunstig advies uit met volgende voorwaarden:

 • in samenspraak met SB/GROEN de locatie voor het bijenhotel wordt herbekeken;
  • Het bijenhotel is verplaatst naar een locatie in de zon met ingang op het zuiden.
 • de toekomstbomen en de ondergrondse wortelstraat duidelijk op de plannen worden ingetekend;
  • Dit is gebeurd.
 • de kleine zones in grasbetontegels en de kleine plantvakken (kleiner dan 1 m²) worden herbekeken in functie van een beheerbare inrichting;
  • Dit is gebeurd.
 • de inplanting en detaillering van speelaanleidingen verder opgenomen wordt met de Speelcel;
  • Dit is gebeurd.
 • in samenspraak met SB/SR onderzocht wordt op welke manier de huisvuilophaling voor de woningen op het plein gereguleerd kan worden;
  • Dit is nagevraagd bij bevoegde instantie. De situatie blijft onveranderd in de nieuwe situatie.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M02103 - SWOU12814 De Bergen, Goudhoekstraat (Tuinstraat_ABU)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (20 maart 2023) voor de wegeniswerken in De Bergen, Goudhoekstraat en Frederik Hendrikstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

DienstTaak
SW/PR/ONTopdrachtdocumenten opmaken
SW/mobiliteitdefinitief signalisatieplan opmaken

Bijlagen

 • 20230320_12814_DO_BT_NT_DEF.pdf