Terug
Gepubliceerd op 17/05/2023

Notulen  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 27/03/2023 - 18:30 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCBZL_00059 - Districtscollege - Notulen 20 maart 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
1.

2023_DCBZL_00059 - Districtscollege - Notulen 20 maart 2023 - Goedkeuring

2023_DCBZL_00059 - Districtscollege - Notulen 20 maart 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege werd gehouden op 20 maart 2023. Iedereen was aanwezig, behalve mevrouw Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris en mevrouw Sandra Suykerbuyk, districtsschepen, die verontschuldigd was. 

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in een volgende gewone zitting.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op een volgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 20 maart 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
2.

2023_DCBZL_00060 - Ontvangst - "Naar de winkel?" In uw buurt! - Prijsuitreiking - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2.

2023_DCBZL_00060 - Ontvangst - "Naar de winkel?" In uw buurt! - Prijsuitreiking - Goedkeuring

2023_DCBZL_00060 - Ontvangst - "Naar de winkel?" In uw buurt! - Prijsuitreiking - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo wenst de campagne  "Naar de winkel? In uw buurt!" te hernemen.  De actie loopt van maandag 1 mei 2023 tot en met zondag 11 juni 2023.

Elke deelnemende handelaar geeft de klant een stempel. De klant kan op deze manier meedingen voor prijzen.  De klanten kunnen hun volle spaarkaarten deponeren tot en met zondag 11 juni 2023 in een deponeerbox.

De deponeerboxen zullen bij de deelnemende handelaars, marktkramers, vrijetijdscentrum De Schelde, de bibliotheek en het stadsloket staan. De inlichtingen in verband met de deponeerboxen zijn terug te vinden op de spaarkaart en de website.

Voor de toekenning van de prijzen trekt het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo winnaars uit de deponeerboxen.  Als hoofdprijs zal een fiets geschonken worden. De winnaars zullen bekend gemaakt worden tijdens een ontvangst in het districtshuis.

Argumentatie

Het district zal na de campagne de winnende spaarkaarten trekken. Het district wenst gekoppeld aan deze actie een slotmoment met receptie te organiseren voor alle deelnemende winnaars en winkeliers.

De ontvangst zal doorgaan op donderdag 22 juni 2023. Voorafgaand wordt de trekking georganiseerd waar het districtscollege prijzen weggeeft:

 • 1ste prijs is een fiets;
 • andere prijzen zijn een fietstas met gadget en waardebon aangekocht bij het vrijetijdscentrum.

Het districtscollege keurt de ontvangst op donderdag 22 juni om 19.30 uur goed. De ontvangst wordt in eigen beheer georganiseerd en gaat door in de raadszaal van het districtshuis.

De fiets, fietstassen en gadgets zijn beschikbaar. De aankoop waardebonnen vrijetijdscentrum wordt geregeld via districtsbudget.

Regelgeving: bevoegdheid

Met collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd. Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale evenementen en feestelijkheden.

Algemene financiële opmerkingen

De uitgaven voor de organisatie van de receptie vallen onder het gedelegeerd budgethouderschap.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de prijsuitreiking in het districtshuis op donderdag 22 juni 2023 om 19.30 uur goed en beslist de genodigden na afloop een receptie aan te bieden.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
3.

2023_DCBZL_00061 - De Bergen, Goudhoekstraat, Frederik Hendrikstraat. Wegeniswerken. Tuinstraat-Antwerpen breekt uit. SWOU12814 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
3.

2023_DCBZL_00061 - De Bergen, Goudhoekstraat, Frederik Hendrikstraat. Wegeniswerken. Tuinstraat-Antwerpen breekt uit. SWOU12814 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

2023_DCBZL_00061 - De Bergen, Goudhoekstraat, Frederik Hendrikstraat. Wegeniswerken. Tuinstraat-Antwerpen breekt uit. SWOU12814 - Definitief ontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
faseactiedatumjaarnummer
Antwerpen breekt uit. Selectie projecten
goedkeuring college18 december 202010682
projectdefinitie en conceptgoedkeuring districtscollege7 juni 2022116
mobiliteitsvoorwaarden
goedkeuring college24 juni 20225328
adviezenCoördinatieoverleg Openbaar Domein
20 februari 2023
jeugdraad8 maart 2023

Het districtscollege keurde in zitting van 7 juni 2022 (jaarnummer 116) de projectdefinitie en concept voor de wegeniswerken in De Bergen, Goudhoekstraat en Frederik Hendrikstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo goed en nam kennis van de mobiliteitsvoorwaarden.
Het college keurde in zitting van 24 juni 2022 (jaarnummer 5328) de mobiliteitsvoorwaarden goed.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een definitief ontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een definitief ontwerp op. Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en concept volgende wijzigingen aangebracht:

 • de plantvakken rondom de bestaande bomen zijn gemaximaliseerd tot aan de 4 meter brede wandel/-rijweg die centraal ligt;
 • in functie van het beheer door de groendienst zijn de plantvakken op een tegel en boordsteen afstand ingetekend van de gevels;
 • de vorm van het wandelpad op het groen plein is gewijzigd. Er werd een extra arm getekend in functie van de connectie met het dienstencentrum;
 • de ligging en de vorm van de infiltratiekom op het plein is aangepast in functie van het gewijzigde wandelpad en de plaatsing van nieuwe bomen. 

Parkeerbalans
 Er wordt niet geparkeerd in de straten, er zijn parkingpockets rondom het projectgebied aanwezig.

Bomenbalans
Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. 

In de bestaande toestand zijn er 33 bomen. In de nieuwe toestand zullen er twee bomen verwijderd worden. Eén Japanse Kerselaar zal moeten verwijderd worden volgens de bomentoets uitgevoerd in juni 2021, wegens zeer slechte conditie. Eén boom centraal op het plein moet verwijderd worden omwille van de bereikbaarheid voor de brandweer. Daarnaast komen er 12 extra bomen bij, waaronder drie toekomstbomen:

 • 4 Crataegus Monogyna Stricta (small);
 • 2 Ligustrum Vulgare (ondersteuner);
 • 2 Ulmus Vada Wanoux (medium);
 • 1 Carpinus Betulus (large);
 • 1 Fraxinus Excelsior Atlas (toekomstboom);
 • 1 Quercus Robur (toekomstboom);
 • 1 Quercus Palustris (toekomstboom);

 Hemelwaterplan
 
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
 
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

De Bergen, de Goudhoekstraat en de Frederik Hendrikstraat liggen in een zone waar het rioleringsstelsel optimaal gemengd aangelegd is. Voor deze zone wordt een gemengd systeem in combinatie met doorgedreven bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering) voorgesteld.
Ontwerpmaatregelen zoals afkoppeling van daken, ontharding en infiltratiekommen die nodig zijn om de infiltratie en buffering toe te laten zijn toegepast volgens de berekeningen en regels zoals beschreven in het hemelwaterplan. 

Omgevingsvergunning
Voor deze werken is geen omgevingsvergunning vereist.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
 Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Goudhoekstraat en de Frederik Hendrikstraat zijn lokale straten.
De Bergen is een lokaal plein.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op SUB_NR/INTERN/2400/5022500000/224/2BZL010101M02103/2BL090610.

Adviezen
jeugdraad Gunstig advies

Op 8 maart 2023 bracht de jeugdraad gunstig advies uit met volgende vragen en opmerkingen: 

 • kunnen de ouderen die in de straat wonen nog met hun auto tot aan hun voordeur rijden. Dit voor eventuele (zware) boodschappen. 
  • Laden en lossen blijft mogelijk.
 • wie neemt het onderhoud voor zich? Gebeurt dit op vaste momenten? Worden deze onderhoudsmomenten gecommuniceerd naar de buurtbewoners? 
  • Onderhoud gebeurt door de bevoegde instanties op het openbaar domein. 
 • hoe blijven de woningen bereikbaar tijdens de werken?
  • We proberen bij alle werven de woningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden en de hinder tot een minimum te beperken. Dat neemt niet weg dat we hier zeker extra kunnen nadenken hoe senioren de werf vlot kunnen kruisen.
Commissie openbaar domein Gunstig onder voorwaarden

Op 20 februari 2023 bracht de commissie openbaar domein gunstig advies uit met volgende voorwaarden:

 • in samenspraak met SB/GROEN de locatie voor het bijenhotel wordt herbekeken;
  • Het bijenhotel is verplaatst naar een locatie in de zon met ingang op het zuiden.
 • de toekomstbomen en de ondergrondse wortelstraat duidelijk op de plannen worden ingetekend;
  • Dit is gebeurd.
 • de kleine zones in grasbetontegels en de kleine plantvakken (kleiner dan 1 m²) worden herbekeken in functie van een beheerbare inrichting;
  • Dit is gebeurd.
 • de inplanting en detaillering van speelaanleidingen verder opgenomen wordt met de Speelcel;
  • Dit is gebeurd.
 • in samenspraak met SB/SR onderzocht wordt op welke manier de huisvuilophaling voor de woningen op het plein gereguleerd kan worden;
  • Dit is nagevraagd bij bevoegde instantie. De situatie blijft onveranderd in de nieuwe situatie.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)
2BZL010101M02103 - SWOU12814 De Bergen, Goudhoekstraat (Tuinstraat_ABU)

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het definitief ontwerp (20 maart 2023) voor de wegeniswerken in De Bergen, Goudhoekstraat en Frederik Hendrikstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

DienstTaak
SW/PR/ONTopdrachtdocumenten opmaken
SW/mobiliteitdefinitief signalisatieplan opmaken
4.

2023_DCBZL_00062 - Ondersteuning Gansrijders - GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
4.

2023_DCBZL_00062 - Ondersteuning Gansrijders - GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

2023_DCBZL_00062 - Ondersteuning Gansrijders - GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW - Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 00057) keurde de districtsraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 44) keurde de districtsraad het reglement ondersteuning gansrijders goed.

GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement Ondersteuning Gansrijders.
Het evenement vond plaats op 19 februari 2023. De aanvraag is door de cyberaanval tijdig gebeurd via email en daarna in de verenigingendatabank aangevraagd.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal cultuur beleid.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0106 - Strategisch Programma: Verbindend
2BZL010601 - Ondersteuning

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW  
1.000,00 EUR

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
GANZERIJDERS ZANDVLIET -
VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW  
Zuidvest 8
2040 Zandvliet
(0881.544.809)
BE24 2200 3529 8538
1.000,00 EUR budgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300
4505149166

5.

2023_DCBZL_00063 - Vestingstraat. SWOU11510 - Vellen van één boom - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Sandra Suykerbuyk, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
5.

2023_DCBZL_00063 - Vestingstraat. SWOU11510 - Vellen van één boom - Goedkeuring

2023_DCBZL_00063 - Vestingstraat. SWOU11510 - Vellen van één boom - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

In de Vestingstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo moet één boom vervangen worden.

Argumentatie

Het betreft één Aesculus hippocastanum (Wilde kastanje - stamomtrek 70 cm). Deze boom drukt met zichtbare hoofdwortels de aanliggende bestrating omhoog. Het kappen van de wortels zal instabiliteit veroorzaken. Hij moet om veiligheidsredenen geveld worden.

De te vellen boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Aesculus hippocastanum (Wilde kastanje - stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt bij voorkeur op dezelfde plaats aangeplant.

Juridische grond

Artikel 6.1, 7° van het besluit van de Vlaamse regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is bepaalt dat er geen stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het vellen van hoogstammige bomen die geen deel uitmaken van een bos, op openbaar domein, mits in de onmiddellijke omgeving in het eerstvolgende plantseizoen een heraanplanting gebeurt.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
Bij besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties gecoördineerd.
De Vestingstraat is een lokale straat.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt goed dat één Aesculus hippocastanum (Wilde kastanje - stamomtrek 70 cm) wordt geveld in de Vestingstraat, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo.
De te vellen boom wordt in het eerstvolgende plantseizoen vervangen door één Aesculus hippocastanum (Wilde kastanje - stamomtrek 18/20 cm). Deze wordt bij voorkeur op dezelfde plaats aangeplant.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

diensttaak
SW/PR/UIT
district Berendrecht-Zandvliet-Lillo inlichten over het tijdstip van het vellen van de boom
6.

2023_DCBZL_00064 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 20 maart 2023. - Kennisneming

Kennis genomen
6.

2023_DCBZL_00064 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 20 maart 2023. - Kennisneming

2023_DCBZL_00064 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 20 maart 2023. - Kennisneming