Terug
Gepubliceerd op 30/03/2023

2023_MV_00026 - Mondelinge vraag van raadslid Karel Hendrickx: Kwesties van mobiliteit.

districtsraad Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 27/03/2023 - 20:00 Districtshuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Raf Crynen, voorzitter districtsraad; Karel Hendrickx, districtsraadslid; Rudi Sempels, districtsschepen; Zander Vliegen, districtsraadslid; An Van Uffelen, districtsraadslid; Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Marc Maes, districtsraadslid; Steve Van Broeckhoven, districtsraadslid; Carina Stark, districtsraadslid; Robin De Winter, districtsraadslid; Pascale De Langhe, districtsschepen; Bart Goris, districtsraadslid; Veronique Clabost, districtsraadslid; Annick Kersten, districtsraadslid; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Sandra Suykerbuyk, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Raf Crynen, voorzitter districtsraad
2023_MV_00026 - Mondelinge vraag van raadslid Karel Hendrickx: Kwesties van mobiliteit. 2023_MV_00026 - Mondelinge vraag van raadslid Karel Hendrickx: Kwesties van mobiliteit.

Motivering

Indiener(s)

Karel Hendrickx

Gericht aan

Sandra Suykerbuyk

Tijdstip van indienen

zo 26/03/2023 - 10:22

Toelichting

Geachte districtsschepen van mobiliteit,

1.

In een persmededeling dd. 13 maart 2023 van stad Antwerpen vernemen wij dat er ingezet wordt op het creëren van slimme verkeersschakels of mobipunten om het gebruiken en het combineren van duurzame vervoerswijzen te stimuleren. Deze mobiliteitsknooppunten worden uitgerust o.a. met fietsenstallingen, duidelijke bewegwijzering en herkenbare signalisatie, zoals de Antwerpse Hoppinzuil.

Tevens lezen we dat in overleg met de districten circa 130 locaties, verspreid over het ganse Antwerpse grondgebied, als slimme schakel werden aangeduid.

Hebt u aan dit overleg deelgenomen ? Zo ja, mogen we vernemen om welke locaties het in ons district gaat ?

En verdient het geen aanbeveling om alleszins bij voorrang zo’n mobipunt in te richten aan het kruispunt van Monnikenhofstraat met Kromme Weg ?

Immers, wanneer in de nabije toekomst de bushaltes van de Lijn in de centra van onze dorpen enkel nog zullen bediend worden door de bussen van lijn 771, en de reizigers met bestemming Stabroek, Hoevenen (annex Kapellen) en Ekeren genoodzaakt zullen zijn om op dit kruispunt over te stappen op lijn 770, laat het zich raden dat heel wat van hen, zeker deze woonachtig in het Viswater, zich met een ander vervoersmiddel rechtstreeks naar dit kruispunt zullen begeven. Al was het maar om te vermijden dat zij, bij vertraging of zelfs het wegvallen van een bus op lijn 771, hun aansluiting op de lijn 770 zouden mislopen.

2.

In de Zandvlietse Dorpsstraat werden ter hoogte van de voor fietsers gevaarlijke kruising met Armenstraatje-Suikervoetpad verkeersdrempels ingericht, bestaande uit buskussens en door paaltjes gemarkeerde wegversmallingen. De wegversmalling ter hoogte van de speeltuin werd centraal in de rijweg gesitueerd. Met blijkbaar tot gevolg dat, wanneer twee voertuigen uit tegengestelde rijrichting quasi gelijktijdig de wegversmalling naderen, het raden blijft welk voertuig als eerste de wegversmalling mag nemen. En wanneer geen van beiden enige goede wil betoont, dit aanleiding geeft tot conflictueus gedrag en zelfs escalerende verkeersagressie - waarvan ik vorige donderdag overigens zelf getuige was.

Wat een contrast met de regeling van dergelijke situatie bij onze noorderburen. Ik verwijs bv. naar de verkeersinrichting in het Calfven tussen Ossendrecht en Hoogerheide, waar ettelijke gelijkaardige rijwegversmallingen zijn aangebracht, maar waar telkens, bij elke versmalling door verkeersborden duidelijk is aangegeven welke rijrichting voorrang heeft en welke voorrang moet verlenen.

Is het niet aangewezen zo’n voorrangsregeling ook aan de wegversmalling ter hoogte van de speeltuin in de Zandvlietse Dorpsstraat uit te werken ?

Dank voor aandacht en uw antwoorden.

Karel HENDRICKX - PRO 2040.

Bespreking

Antwoord

Antwoord Carl Geeraerts, districtsburgemeester:

1. Slimme schakels:
De lijst met Slimme Schakels werd op 9 juli 2021 door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.

In deze lijst zijn volgende locaties in ons district opgenomen:

  • Lillo waterbus
  • Berendrecht Solftplaats
  • Berendrecht Steenovenstraat
  • Zandvliet Botermarkt
  • Zandvliet stelplaats
  • Berendrecht Monnikenhofstraat
  • Berendrecht Viswater

Ondertussen heeft De Lijn op de Vervoerregioraad de nieuwe plannen voor het busaanbod in onze regio voorgesteld.
Het door u voorgesteld punt (Monnikenhofstraat-Krommeweg) zullen we zeker moeten meenemen in het kader van deze nieuwe ontwikkelingen en we zullen dat namens het district doen.

2. Buskussen Zandvlietse Dorpstraat:

Een conflict is niet leuk, maar we gaan ervan uit dat er in onze dorpen hoffelijk wordt gereageerd.

We willen niet overal extra borden plaatsen, maar als er meer conflicten zouden blijken, zijn we genoodzaakt in te grijpen.

We volgen het verder op.

‚Äč di 28/03/2023 - 15:08