Terug
Gepubliceerd op 03/03/2023

Notulen  districtscollege Ekeren

ma 27/02/2023 - 18:30 Hecerna

Samenstelling

Aanwezig

Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris

Secretaris

Wies Meeusen, Districtssecretaris

Voorzitter

Koen Palinckx, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCEK_00030 - Rozemaaipark (fase 2). SWOU12430 - Voorontwerp - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
Secretaris
Wies Meeusen, Districtssecretaris
Voorzitter
Koen Palinckx, districtsburgemeester
1.

2023_DCEK_00030 - Rozemaaipark (fase 2). SWOU12430 - Voorontwerp - Goedkeuring

2023_DCEK_00030 - Rozemaaipark (fase 2). SWOU12430 - Voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

fase

actie

datum

jaarnummer

Masterplan publiek domein Rozemaai
goedkeuring college
24 juni 2016
5690
procesnota
goedkeuring college
11 juni 2021
4841
projectdefinitie en concept - mobiliteitsvoorwaarden
goedkeuring college
25 februari 2022
1631

projectdefinitie en concept

advies districtsraad Ekeren 

28 maart 2022

21

infomoment bewoners

 

21 mei 2022

 

adviezen

Coördinatieoverleg Openbaar Domein

17 oktober 2022

 

Het college keurde in zitting van 25 februari 2022 (jaarnummer 1631) de projectdefinitie en concept , inclusief de mobiliteitsvoorwaarden voor de aanleg van een groenzone in het Rozemaaipark (fase 2), district Ekeren, goed.

De districtsraad van Ekeren gaf op 28 maart 2022 gunstig advies, met voorwaarden, op de projectdefinitie en het concept van Rozemaaipark fase 2.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling heeft het concept vertaald in een voorontwerp.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling maakte een voorontwerp op dat werd gebaseerd op de ontwerplijnen en de materiaalkeuze van de parkaanleg fase 1.
Er werden ten opzichte van de projectdefinitie en concept volgende wijzigingen aangebracht:

 • de projectgrens wordt uitgebreid:
  • het terrein van het bisdom wordt deels meegenomen en heringericht;
  • er komt een zone voor het installeren van een tijdelijke parkeercluster in de Pater Strackestraat.
 • de projectgrens wordt ingeperkt:
  • de baangracht van de Ekersesteenweg wordt niet meer meegenomen in het project;
  • zones waar niet in gewerkt zal worden werden uit het projectgebied gehaald.
 • het maximale behoud van bestaande bomen zorgt voor een wijziging in het ontwerp ten opzichte van het masterplan;
 • de inrichting van de beekvallei werd verder uitgewerkt waarbij de waterhuishouding van het gebied en de omgeving in rekening worden gebracht; 
 • een kwalitatievere inrichting van het centrale plein, met minder verharding; 
 • de invulling van de recreatieve lobben werd gewijzigd:
  • er komt een samentuin en een bloemenplukweide;
  • één lob werd omgevormd tot poel;
  • de twee lobben voor sport en fitness worden omgevormd tot ééngroot vlak dat in relatie zal komen te staan met het trapveld.
 • de verdere inrichting van de groenzones en inplanting van de bomen; 
 • het faciliteren van een trapveld ‘Belgian Red Court’ op de plaats van de huidige tennisvelden op het terrein in erfpacht bij het bisdom. Dit wordt in een afzonderlijk project opgenomen door het district Ekeren in samenwerking met de afdeling Publieke Ruimte (Stadsontwikkeling). De afdeling Publieke ruimte zal een inplantingsplan voorzien en de integratie in het parkontwerp fase 2. Dit project wordt gerealiseerd voor de aanleg van het park fase 2. De bereikbaarheid van het trapveld tijdens de aanleg van het park fase 2 moet bewaakt worden.

Parkeerbalans 

Het voorontwerp resulteert in een positieve tijdelijke parkeerbalans. 

Het masterplan voorziet een langetermijnvisie voor de hele woonwijk. Hierin worden ook de parkeervelden meegenomen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen parkeren voor de bewoners en parkeren voor bezoekers. Nieuwe parkeervelden volgen de fasering van de bebouwing. Omdat het park geen onderdeel uitmaakt van de bouwvelden en de straten in de wijk zorgt de aanleg van fase 2 tijdelijk voor een negatieve parkeerbalans. Dit verlies wordt opgevangen door het maken van twee tijdelijke parkeerclusters in de Pater Strackestraat, vlak bij de oorspronkelijke parkeerplaatsen, maar buiten het projectgebied. 

Nadat de bewoners die in de toekomstige parkzone wonen verhuisd zijn, zullen deze clusters weer verwijderd worden en zal de publieke ruimte hier in zijn oorspronkelijke staat hersteld worden.

Bomenbalans

Het voorontwerp resulteert in een positieve bomenbalans.
Nieuwe aanplantingen gebeuren volgens de voorschriften van het masterplan, goedgekeurd door het college op 24 juni 2016 (jaarnummer 5690).

Hemelwaterplan 

Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
 De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken. 

Het Rozemaaipark ligt in een zone waar het rioleringsstelsel optimaal gemengd aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gemengd systeem in combinatie met doorgedreven bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld. 

Voor de verdere realisatie van het park wordt het cascadeprincipe van het waterplan gevolgd, naar analogie van fase 1: 

 1. water bufferen op het groendak van de gebouwen in de wijk;
 2. een grachtensysteem brengt het oppervlaktewater richting de beek;
 3. buffering in poelen/wadi’s voor het water in de beek stroomt;
 4. dam/knijpconstructies in de beek zorgen er voor dat het water vertraagd wordt afgevoerd.

Er is momenteel een hydrologische studie lopende die het watersysteem van de ruimere omgeving in beeld brengt, zodat de beekvallei maximaal benut wordt voor waterinfiltratie en – buffering en op deze manier een grote bijdrage levert aan het ecologische systeem. Hierin wordt voorgesteld om de wadi’s van de Ferdinand Verbieststraat aan te sluiten op het beeksysteem van het park. Op die manier wordt een robuust en gravitair afwateringssysteem bekomen voor de opwaartse wijk richting Donkse beek in geval van extreme regenval.

Fasering 

Het park wordt gefaseerd aangelegd doordat de nieuwe woonontwikkelingen van Woonhaven (Bouwveld 10 en 15a) samen met de heraanleg van het park gerealiseerd worden. De bewoners van de gebouwen die in het toekomstige parkgebied liggen dienen eerst te kunnen verhuizen.

- Fase 2: De totale parkaanleg, uitgezonderd een deel van het centrale plein en de recreatieve lobben.

- Fase 3: Het centrale plein en de stedelijke luifel wordt uitgevoerd nadat de bestaande gebouwen zijn gesloopt. Dan zal ook de samentuin en bloemenplukweide worden aangelegd.

Voortschrijdende inzicht en het blijvend afstemmen met andere lopende projecten (Ferdinand Verbieststraat, aanleg bouwveld 10 van woonhaven, de uitrol van een warmtenet in de wijk, de hydrologische studie die in opmaak is, het subsidiedossier bij de VMSW, de beslissing rond de 'Belgian Red Court', …) maakt dat het voorontwerp nog verdere verfijning nodig heeft. In de loop van de fase van het definitief ontwerp wordt hier verder op ingezet, worden alle betrokken diensten verder geconsulteerd om zo tot een volwaardig uitgewerkt ontwerp te komen.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 12 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale parken en groenaanplanting.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
Het Rozemaaipark is een lokaal park.

Inspraak

Het infomoment voor de bewoners ging door op 21 mei 2022.

Algemene financiële opmerkingen

Het huidige budget is berekend op de realisatie van het masterplan. De laatste jaren zijn de prijzen echter fel gestegen. In combinatie met de verschillende aanpassingen en aanvullingen die gerealiseerd moeten worden, maakt dat dit het voorziene budget ruim overschrijdt. 

Via de VMSW (Vlaamse Maatschappij Voor Sociaal Wonen) kan er een eenmalige subsidie voor de hele wijk toegekend worden. Deze zou voldoende moeten zijn om het huidige ambitieniveau te behouden. Een verdeelsleutel tussen de dienst publieke ruimte en Woonhaven bepaalt het totaalbudget voor het park-project.

Om aanspraak te maken op de subsidie dient een goedkeuringsflow bij de VMSW gevolgd te worden. Dit moet samen met woonhaven opgenomen worden.

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op:

SUB_NR/INTERN/5153000000/220/2LMS040101M01521/2SA020680 in 2023 en 2024

SUB_NR/INTERN/5153000000/220/2LMS030102M01521/2SA020200 in 2023, 2024 en 2025.

Adviezen
Coördinatieoverleg Openbaar Domein Gunstig advies

Het Coördinatieoverleg Openbaar Domein gaf in de zitting van 17 oktober 2022 gunstig advies met voorwaarden op het voorontwerp van Rozemaaipark (fase 2).
Volgende voorwaarden werden gesteld:

 • de nodige flexibiliteit en alternatieven in het landschapsontwerp worden ingebouwd, in geval  dat het project “samentuinen” wegvalt of de luifelconstructies niet gerealiseerd worden, opdat deze parkruimte binnen het geheel blijft functioneren;
 • de infrastructuur van de RD-court maximaal landschappelijk geïmplementeerd wordt;
 • bij de inrichting en detaillering van het centrale plein rekening wordt gehouden met te verwachtte skateactiviteiten;
 • het landschapsontwerp en beplantingsplan, vanuit een ecologische visie, bij de verdere uitwerking nog vereenvoudigd wordt;
 • langs de Ekersesteenweg een volwaardig functioneel en comfortabel voetpad wordt voorzien;
 • in functie van het toekomstig beheer, in overleg met SB/Groen een Poort-model wordt opgemaakt voor het groenbeheer;
 • bij de realisatie van het park, meer bepaald het grondverzet, de verspreiding van Fallopia wordt vermeden en de nodige maatregelen in het uitvoeringsdossier worden opgenomen;
 • in overleg met SB/Groen de verschillende heuvels (naar grootte en grondsamenstelling) verder uitgewerkt worden, in functie van de realisatie van beheerbare landschapselementen;
 • bij de inrichting van de tijdelijke parking rekening wordt gehouden met het behoud van de bestaande beuk;
 • In overleg met SB/Groen de nodige voorzorgsmaatregelen, in functie van behoud van de waardevolle bomen, worden opgenomen in het uitvoeringsdossier/bestek en deze tijdens de uitvoering bewaakt worden;
 • in functie van mogelijke evenementen en buurtgerichte activiteiten de nodige aansluitingen, leidingen en wachtbuizen voorzien worden op het centrale plein;
 • de verlichting ter hoogte van het centrale plein en de luifels verder uitgewerkt wordt met SW/Publieke Ruimte/verlichting;
 • bij de verdere uitwerking en materialisatie van de luifel en speeltuin voldoende aandacht besteed wordt aan beperking van de geluidsweerkaatsing;
 • in samenspraak met het district de aansluiting van het park met het terrein van het bisdom verder uitgewerkt wordt.

De opmerkingen  worden meegenomen in de volgende fase van het ontwerp.

Districtsraad Ekeren Gunstig onder voorwaarden

De districtsraad gaf op 28 maart 2022 (jaarnummer 21) gunstig met volgende randvoorwaarden:

 • de districtsraad vraagt om bij de inrichting van het terrein van het parochiecentrum rekening te houden met de huidige en toekomstige functies van deze site en om hiervoor voldoende parkeerplaatsen te behouden. Deze parking is momenteel de enige zone waar te Ekeren de dode hoek trainingen van de scholen en het verkeersplatform Ekeren nog kunnen doorgaan, bovendien is deze parking de aankomst en vertrekplaats van vele jeugdkampen;
  • De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (SW) heeft een voorstel tot inrichting uitgewerkt. Dit wordt verder opgenomen bij de verdere uitwerking rond de invulling van het gebouw.
 • het districtsbestuur zal het trapveld aan de Henry van de Veldestraat in samenwerking met de Belgische voetbalbond opwaarderen tot een 'Belgian Red Court' in functie van de vele jongeren die in de onmiddellijke omgeving willen voetballen en vraagt hiermee uitdrukkelijk rekening te houden in de ontwerpen;
  • Dit werd via een stuurgroep uitgeklaard en SW is bezig met de inplanting van het trapveld en de uitwerking tot een definitief ontwerp.
 • de districtsraad vraagt om bij het verdere ontwerp en invulling van het park rekening te houden met de behoeften en noden die leven in de wijk. De invulling van de recreatieve lobben moeten afgestemd zijn op behoeften van de buurtbewoners;
  • De invulling van de lobben werd voornamelijk gekozen op basis van de resultaten van de inspraak en na afstemming.
 • de districtsraad vraagt om bij de uitwerking van het ontwerp voldoende robuust en vandalismebestendig te maken. In het ontwerp moet voldoende aandacht zijn voor sociale veiligheid. De districtsraad is geen voorstander van afgesloten (of afsluitbare) ruimten op het centraal plein maar wenst eerder open en doorwaarbare structuren. In functie van de problematiek van sluikstort wordt er gevraagd om voldoende vuilbakken te voorzien;
  • Wordt meegenomen.
 • de districtsraad vraagt een duidelijke aanzet in verband met de verbinding van de Donkse Beek via de Ekerse Steenweg richting de Oude Landen en dat in relatie tot de ambities om de beek in het natuurgebied opnieuw in de oorspronkelijke bedding te laten meanderen.
  • Wordt meegenomen in onderzoek met extern studiebureau en zit ook mee in de opdracht van het masterplan water oude landen dat in opmaak is.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0301 - Aanleg, heraanleg en onderhoud infrastructuur
2LMS030102 - Heraanleg bovenlokale infrastructuren
2LMS030102M01521 - SWOU12430 Rozemaaipark (fase 2)
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0401 - Reguliere taken groen en begraafplaatsen
2LMS040101 - Beheer, onderhoud en aanleg parken en publiek groen en water
2LMS040101M01521 - SWOU12430 Rozemaaipark (fase 2)

Besluit

Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege ekeren beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt het voorontwerp 24 januari 2023 voor de aanleg van een groenzone in het Rozemaaipark (fase 2), district Ekeren, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtcollege geeft de opdracht aan:

DienstTaak
SW/PR/ONT
 • opstarten subsidietraject bij de VMSW in samenwerking met woonhaven en opmaak subsidieovereenkomst;
 • uitwerken hydrologische vraagstukken via extern studiebureau;
 • opdracht aan Water-link:
  • opmaken ontwerpmaatregelen voor infiltratie.
 • na de inspraakprocedure:
  • voorontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp.
  • indien vereist archeologienota laten opmaken.
AG Vespabeëindiging erfpacht van het bisdom in functie van de realisatie van het park en de “Belgian Red Court”.
SW/Mobiliteit

draft signalisatieplan opmaken

Bestuurscoördinator district
 • verdere uitwerking van het trapveld (in samenwerking met SW/PR).
 • afspraken met KBVB formaliseren in een samenwerkingsovereenkomst in functie van de realisatie van "Belgian Red Court".
 • communicatie en participatietraject organiseren
 • 2.

  2023_DCEK_00031 - District Ekeren. Jaak Lindersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Secretaris
  Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Voorzitter
  Koen Palinckx, districtsburgemeester
  2.

  2023_DCEK_00031 - District Ekeren. Jaak Lindersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  2023_DCEK_00031 - District Ekeren. Jaak Lindersstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context

  De Jaak Lindersstraat in het district Ekeren: 

  • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
  • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 13 september 2019 (jaarnummer 7447);
  • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Omgeving Boerendijk".

  De stad Antwerpen krijgt regelmatig aanvragen van bewoners om markeringen aan te brengen ter hoogte van hun in- of uitrit omdat geparkeerde voertuigen net niet vóór hun in- of uitrit staan geparkeerd. Deze situatie bemoeilijkt het in- en uitrijden zodat dit het manoeuvreren dikwijls onmogelijk maakt.

  Op 5 december 2014 (jaarnummer 12435) keurde het college de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.

  Op 9 oktober 2015 (jaarnummer 8410) keurde het college de aanpassing van de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ goed.

  Op 3 april 2020 (jaarnummer 3182) besliste het college om de beleidslijn ‘hinderlijk parkeren aan inritten’ met onmiddellijke ingang stop te zetten. Uit de analyse van de aanvragen en meldingen voor de periode 2018 - 2019 (tot en met september) bleek dat de oorspronkelijke doelstellingen van de maatregel 'de bereikbaarheid van deze garages en inritten bevorderen en de parkeerdruk verminderen’ niet langer bereikt werden.

  Inkomende dossiers worden nu apart bekeken. De Jaak Lindersstraat 15 is een van de inkomende dossiers.

  Op 21 november 2022 werd een aanvraag over hinderlijk parkeren ingediend voor markeringen aan een inrit in de Jaak Lindersstraat ter hoogte van huisnummer 15. Naar aanleiding van deze aanvraag heeft Mobiliteit en Parkeren Antwerpen (MPA) de situatie onderzocht. MPA stelt voor om te opteren voor markeringen aan de inrit van de aanvrager. Links en rechts van de inrit ter hoogte van huisnummer 15 worden er volwaardige verdrijvingsvlakken aangebracht.

  Argumentatie
  Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 
  • de verdrijvingsvlakken links en rechts van de inrit van huisnummer 15 worden gereglementeerd (artikel 4).
  De parkeerbalans blijft ongewijzigd.
  Juridische grond
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
  Regelgeving: bevoegdheid
  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

  Met het districtsraadbesluit van 24 november 2014 (jaarnummer 115) werd de vereenvoudiging van de adviesprocedure van de aanvullende verkeersreglementen goedgekeurd.

  Algemene financiële opmerkingen
  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
  Adviezen
  verkeerspolitie, advies van 20 februari 2023 Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0104 - We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.
  2EKE010401 - Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi

  Besluit

  Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Jaak Lindersstraat in het district Ekeren, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 13 september 2019 (jaarnummer 7447).

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
  3.

  2023_DCEK_00032 - District Ekeren. Kloosterstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Secretaris
  Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Voorzitter
  Koen Palinckx, districtsburgemeester
  3.

  2023_DCEK_00032 - District Ekeren. Kloosterstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  2023_DCEK_00032 - District Ekeren. Kloosterstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context
  De Kloosterstraat in het district Ekeren:
  • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen. De gemeenteraad keurde op 27 juni 2016 (jaarnummer 396) de overeenkomst met de Vlaamse Overheid, voor de overdracht van de gewestweg N114 (kilometerpunt 1,75 tot 2,525) goed;
  • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad  op 24 januari 2005 (jaarnummer 83); 
  • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Ekeren";  
  • maakt deel uit van de zone "Kristus-Koningplein" waar de reglementering geldt op het parkeren met beperkte parkeertijd met het oog op het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart;
  • maakt deel uit van het aanvullend verkeersreglement met gebiedsdekkende maatregelen. Publieke laadpalen.
  De Kloosterstraat werd, samen met de Dorpstraat en Blarenstraat, heraangelegd.
  Het college keurde op 13 juli 2018 (jaarnummer 6606) de proefopstelling voor de Kloosterstraat goed. Deze opstelling werd positief geëvalueerd door de verkeerspolitie op 9 oktober 2019 en wordt nu bestendigd.
  Argumentatie

  Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld na de heraanleg:    

  • het eenrichtingsverkeer, uitgezonderd voor fietsers en bestuurders van speed pedelecs, wordt ingevoerd in het gedeelte begrepen tussen de Moretuslei en de Driehoekstraat (artikel 1);
  • een fietspad, uitgezonderd voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B, wordt aangelegd (artikel 2):
   • langs de even zijde, van Bilderdijkstraat 1 tot Kloosterstraat 150;
   • langs de oneven zijde, van Kloosterstraat 155 tot 157.
  • een parkeerverbod met venstertijd wordt aangebracht (artikel 3):
   • op vrijdag van 7 tot 11 uur, langs de oneven zijde, vanaf nummer 87 tot 89;
   • van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 13 uur, vanaf nummer 20 tot 24;
  • een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap wordt ingericht ter hoogte van nummer 14 (artikel 4);
  • de rijbaan wordt vanaf huisnummer 155 tot aan het kruispunt met de Boerendijk verdeeld in rijstroken. Een stopstreep wordt gemarkeerd voor de verkeerslichten aan het kruispunt met de Boerendijk (artikel 5);
  • een fietspad wordt gemarkeerd door twee evenwijdige witte onderbroken strepen, langs de beide zijden, in het gedeelte begrepen tussen huisnummer 149 en 153 (artikel 6);
  • een oversteekplaats voor voetgangers wordt aangebracht  (artikel 7):
   • ter hoogte van de Boerendijk;
   • ter hoogte van de NSB-straat;
   • langs de beide zijden van het kruispunt met de Moretuslei;
   • langs de beide zijden van het kruispunt met de Molenstraat;
   • ter hoogte van huisnummer 38;
   • ter hoogte van de Driehoekstraat.

  De parkeerbalans is positief: voor het project Kloosterstraat-Dorpstraat-Blarenstraat is er een vermeerdering met 12 parkeerplaatsen.

  Juridische grond
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
  Regelgeving: bevoegdheid
  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

  Met het districtsraadbesluit van 24 november 2014 (jaarnummer 00115) werd de vereenvoudiging van de adviesprocedure van de aanvullende verkeersreglementen goedgekeurd.

  Algemene financiële opmerkingen
  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
  Adviezen
  verkeerspolitie, advies van 22 februari 2023 Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0105 - We ontwikkelen onze verschillende wijken en/of projecten vanuit een éénduidige totaalvisie.
  2EKE010501 - Het centrum van Ekeren wordt verder heraangelegd met veel aandacht voor groen en voor het historisch karakter

  Besluit

  Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het  districtscollege geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Kloosterstraat in het district Ekeren, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad  van 24 januari 2005 (jaarnummer 83).

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
  4.

  2023_DCEK_00033 - District Ekeren. Dorpstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Secretaris
  Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Voorzitter
  Koen Palinckx, districtsburgemeester
  4.

  2023_DCEK_00033 - District Ekeren. Dorpstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  2023_DCEK_00033 - District Ekeren. Dorpstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context
  De Dorpstraat in het district Ekeren:
  • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen. De gemeenteraad keurde op 27 juni 2016 (jaarnummer 396) de overeenkomst met de Vlaamse Overheid, voor de overdracht van de gewestweg N114 (kilometerpunt 1,75 tot 2,525) goed;
  • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad  op 28 maart 2011 (jaarnummer 492); 
  • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Kern Ekeren";  
  • maakt deel uit van de zone "Kristus-Koningplein" waar de reglementering geldt op het parkeren met beperkte parkeertijd met het oog op het residentieel parkeren met parkeerschijf en bewonerskaart.
  De Dorpstraat werd, samen met de Kloosterstaat en Blarenstraat, heraangelegd.
  Argumentatie

  Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld na de heraanleg:    

  • een parkeerverbod, van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 17 uur en op zaterdag van 10 tot 13 uur wordt aangebracht langs de even zijde, ter hoogte van nummer 38 (artikel 1);
  • een stilstand- en parkeerverbod wordt ingevoerd langs de oneven zijde, van nummer 9 tot de Driehoekstraat (artikel 2);
  • een voorbehouden parkeerplaats voor personen met een handicap wordt ingericht ter hoogte van nummer 40 (artikel 3);
  • een inleidend fietspad wordt gemarkeerd langs de even zijde, in het gedeelte begrepen tussen het Groot Hagelkruis tot en met huisnummer 10 (artikel 4);
  • de rijbaan wordt vanaf huisnummer 10 tot het kruispunt met het Groot Hagelkruis verdeeld in rijstroken. Een stopstreep wordt gemarkeerd voor de verkeerslichten aan het kruispunt met het Groot Hagelkruis (artikel 5);
  • een oversteekplaats voor voetgangers werd aangebracht gemarkeerd door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan (artikel 6):
   • ter hoogte van de Kloosterstraat;
   • ter hoogte van het Groot Hagelkruis;
  • parkeervakken worden gemarkeerd door middel van witte markeringen langs de oneven zijde, ter hoogte van het Kristus-Koningplein (artikel 7);
  • een opstelvak voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen wordt gemarkeerd ter hoogte van het kruispunt met het Groot Hagelkruis (artikel 9).

  De parkeerbalans is positief: voor het project Kloosterstaat-Dorpstraat-Blarenstraat is er een vermeerdering met 12 parkeerplaatsen.

  Juridische grond
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 (jaarnummer 760) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
  Regelgeving: bevoegdheid
  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

  Met het districtsraadbesluit van 24 november 2014 (jaarnummer 00115) werd de vereenvoudiging van de adviesprocedure van de aanvullende verkeersreglementen goedgekeurd.

  Algemene financiële opmerkingen
  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
  Adviezen
  verkeerspolitie, advies van 22 februari 2023 Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0105 - We ontwikkelen onze verschillende wijken en/of projecten vanuit een éénduidige totaalvisie.
  2EKE010501 - Het centrum van Ekeren wordt verder heraangelegd met veel aandacht voor groen en voor het historisch karakter

  Besluit

  Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het  districtscollege geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Dorpstraat in het district Ekeren, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad  van 28 maart 2011  (jaarnummer 492).

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
  5.

  2023_DCEK_00034 - District Ekeren. Jozef Ickxstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Secretaris
  Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Voorzitter
  Koen Palinckx, districtsburgemeester
  5.

  2023_DCEK_00034 - District Ekeren. Jozef Ickxstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  2023_DCEK_00034 - District Ekeren. Jozef Ickxstraat - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context

  De Jozef Ickxstraat in het district Ekeren:

  • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
  • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad op 25 mei 2010 (jaarnummer 821);
  • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Mariaburg".
  De straat werd heraangelegd.
  Argumentatie

  Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

  • de parkeerverboden in de straat zijn niet meer van toepassing na de heraanleg. Er werden duidelijk zichtbare  parkeerzones voorzien, aangelegd in een andere wegbedekking;
  • ter hoogte van huisnummer 30 en 68 werd een verhoogde inrichting aangebracht. Hier wordt geen signalisatie voorzien omdat de straat gelegen is in een zone 30. 

   De parkeerbalans neemt toe: er is een vermeerdering met 2 parkeerplaatsen.

  Juridische grond
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
  Regelgeving: bevoegdheid
  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

  Met het districtsraadbesluit van 24 november 2014 (jaarnummer 00115) werd de vereenvoudiging van de adviesprocedure van de aanvullende verkeersreglementen goedgekeurd.

  Algemene financiële opmerkingen
  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
  Adviezen
  verkeerspolitie, advies van 22 februari 2023 Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0104 - We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.
  2EKE010401 - Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi

  Besluit

  Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Jozef Ickxstraat in het district  Ekeren, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 mei 2010 (jaarnummer 821).

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
  6.

  2023_DCEK_00035 - District Ekeren. Prinshoeveweg - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Secretaris
  Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Voorzitter
  Koen Palinckx, districtsburgemeester
  6.

  2023_DCEK_00035 - District Ekeren. Prinshoeveweg - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  2023_DCEK_00035 - District Ekeren. Prinshoeveweg - Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context

  De Prinshoeveweg in het district Ekeren:

  • behoort tot het beheer van de stad Antwerpen;
  • heeft een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer dat goedgekeurd werd door het college op 5 juli 2019 (jaarnummer 5732);
  • maakt deel uit van een goedgekeurde zone 30, gekend als "Donk".
  Het gedeelte van de  straat, begrepen tussen De Oude Landen en de Jozef Ickxstraat, werd in verschillende fasen heraangelegd.

  Het college keurde in zitting van 19 juli 2019 (jaarnummer 5707) de 'Principenota voor Speed pedelecs in Antwerpen' goed. De signalisatie op het fietspad wordt aangepast conform deze principenota.
  Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5618) het overkoepelend verkeersreglement "beperkt eenrichtingsverkeer voor speed pedelecs, aanpassing onderborden" goed. Dit wordt nu uitgevoerd.

  Argumentatie

  Een aangepast aanvullend verkeersreglement wordt opgesteld: 

  • bestuurders van speed pedelecs worden toegelaten om in beide richtingen te rijden, in het gedeelte begrepen tussen de Pastoor Goetschalckxstraat en de Baljuwlaan (artikel 3);
  • de signalisatie van het fietspad in het gedeelte, begrepen tussen De Oude Landen  en de Leerhoeklaan,  langs de beide zijden, wordt aangepast conform de principenota (artikel 5).
   De verkeersborden D9 (deel van de openbare weg voorbehouden voor het verkeer van voetgangers, fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A) worden vervangen door D7 (fietspad) met onderbord M7 (bromfietsers klasse B verboden);
  • het parkeerverbod van maandag tot en met zaterdag, langs de even zijde, ter hoogte van huisnummer 90 en 92 wordt gereglementeerd (artikel 6);
  • de oversteekplaatsen voor voetgangers, ter hoogte van de Kruidenlaan, huisnummer 153 en Weegbreelaan, die nieuw werden aangebracht bij de heraanleg, worden opgenomen in het reglement (artikel 8);
  • het verdrijvingsvlak langs de even zijde, ter hoogte van huisnummer 54 (in/uitgang van de school) wordt gereglementeerd (artikel 9);
  • de situering van de haakse parkeervakken langs de oneven zijde, aan weerszijden van het kruispunt met de Kruidenlaan, wordt aangepast aan de nieuwe situatie na de heraanleg (artikel 10);
  • na de heraanleg wijzigde de verkeerssituatie in de straat zodat de volgende  signalisatie niet meer van toepassing is en bijgevolg uit het aanvullend verkeersreglement wordt verwijderd:
   • het inhaalverbod, vanaf de scheiding van de nummers 142 en 140 tot aan de Kruidenlaan;
   • het parkeerverbod langs de even zijde, van tegenover de Jozef Ickxstraat tot aan de Baljuwlaan en vanaf de Oude Landen tot aan de Baljuwlaan;
   • de verdeling in rijstroken, vanaf nummer  114 tot nummer 120 en vanaf de scheiding van de nummers 199 en 201 tot de scheiding van de nummers 207 en 209;
   • de denkbeeldige rand van de rijbaan langs de even zijde, vanaf de scheiding van de nummers 120 en 126 tot tegenover de scheiding van de nummers 195 en 197;
   • de verkeersgeleiders ter hoogte van nummer 120; ter hoogte van de nummers 197 en 199 en ter hoogte van De Oude Landen; 
   • de parkeerzones, langs de oneven zijden van de middenberm (de middenberm werd niet meer voorzien na de heraanleg).

  De parkeerbalans is positief: na de heraanleg van de verschillende fasen, is er een vermeerdering met 20 parkeerplaatsen.

  Juridische grond
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie van het wegverkeer;
  • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement betreffende de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
  • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
  • Gemeenteraadsbesluit van 24 september 2017 (jaarnummer 208) waarbij de gewijzigde statuten van Mobiliteit en Parkeren Antwerpen AG werden goedgekeurd.
  • Artikel 56 van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;
  • Collegebesluit van 24 februari 2017 (jaarnummer 1853) waarin de werkwijze voor het opmaken van de verkeersadviezen voor heraanleg openbaar domein, aanvullende verkeersreglementen en proefopstellingen werden vastgesteld.
  Regelgeving: bevoegdheid
  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4464) werden de principes en werkkaders bevestigd, die van toepassing zijn op de districtscolleges en districtsraden voor de uitvoering van hun bevoegdheden. Het college besliste om bij de goedkeuring van een aanvullend verkeersreglement, voorafgaandelijk aan de beslissing, telkens advies te vragen aan het betrokken district.

  Met het districtsraadbesluit van 24 november 2014 (jaarnummer 00115) werd de vereenvoudiging van de adviesprocedure van de aanvullende verkeersreglementen goedgekeurd.

  Algemene financiële opmerkingen
  De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling zal de nodige signalisatie zelf plaatsen met materiaal uit eigen voorraad. Er zijn dus geen rechtstreekse financiële gevolgen.
  Adviezen
  verkeerspolitie, advies van 22 februari 2023 Gunstig advies

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0104 - We volgen via de adviesbevoegdheid van het district de Ekerse belangen in bovenlokale bevoegdheden kort en consequent op.
  2EKE010401 - Ekeren zet in op een optimale verkeerscirculatie voor alle verkeersmodi

  Besluit

  Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege geeft gunstig advies over het ontwerp van een aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer voor de Prinshoeveweg in het district  Ekeren, ter vervanging van het aanvullend reglement, goedgekeurd in het college van 5 juli 2019 (jaarnummer 5732).

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
  7.

  2023_DCEK_00036 - District Ekeren - Dienstreis naar Andernach - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  7.

  2023_DCEK_00036 - District Ekeren - Dienstreis naar Andernach - Goedkeuring

  2023_DCEK_00036 - District Ekeren - Dienstreis naar Andernach - Goedkeuring
  8.

  2023_DCEK_00037 - Senioren - Jaarwerking eerste semester 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Secretaris
  Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Voorzitter
  Koen Palinckx, districtsburgemeester
  8.

  2023_DCEK_00037 - Senioren - Jaarwerking eerste semester 2023 - Goedkeuring

  2023_DCEK_00037 - Senioren - Jaarwerking eerste semester 2023 - Goedkeuring

  Motivering

  Aanleiding en context

  De seniorenwerking van het district Ekeren organiseert een aanbod voor de doelgroep 60+.

  Argumentatie

  Het aanmoedigen van de vrijetijdsbesteding van senioren, de ondersteuning van vrijwilligers en het informeren van deze doelgroep draagt er toe bij dat deze generatie actief betrokken is en blijft in de Ekerse leefwereld.

  Hieronder verstaat men onder andere:

  • het organiseren van voordrachten en informatiesessies op vraag van en in samenwerking met de seniorenadviesraad, seniorenorganisaties, dienstencentra en woonzorgcentra;
  • het aanbieden van een muziek- of toneelvoorstelling;
  • initiatieven organiseren om de sociale cohesie te bevorderen of om de activering van senioren te ondersteunen;

   In de tabel hieronder staat het aanbod voor het eerste semester 2023 beschreven:

  DatumOmschrijvingRaming kostenCommunicatiepakket
  nog te bepaleninfosessie voor senioren rond digitale communicatie en gebruik van apps 1.000,00 EURflyers, LED, A-stad, A3, distributie handelaars, seniorenflash, sociale media
  1 juni 2023seniorensportdag in het Hagelkruispark2.000,00 EURflyers, LED, A-stad, A3, distributie handelaars, seniorenflash, sociale media
  juni tot augustus 2023petanque initiatieven verspreid over vier wijken en een finale (in samenwerking met Dorpsmakers)500,00 EURflyers, LED, A-stad, A3, distributie handelaars, seniorenflash, sociale media


  Bij activiteiten die voor iedereen toegankelijk zijn kan er een klein inkombedrag voorzien worden (bijvoorbeeld 5,00 EUR of 6,00 EUR) met eventueel een basisconsumptie inbegrepen.

  Behalve voor de petanque initiatieven, dit loopt met ondersteuning van Dorpsmakers.

  Overige aanbod wordt op een later moment ter goedkeuring voorgelegd.

  Regelgeving: bevoegdheid

  Met de collegebeslissing van 12 mei 2017(jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokaal seniorenbeleid.

  Algemene financiële opmerkingen

  Voor het organiseren van dit aanbod voorziet de seniorenwerking van het district Ekeren 13.000,00 EUR van haar budget 2023. De verrekening gebeurt als volgt:

  Functiegebied
  Budgetplaats
  Bedrag
  2EKE01020650530000003.500,00 EUR

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0102 - We maken van Ekeren een bruisende en levendige gemeenschap met een veelzijdig en kwaliteitsvol socio-cultureel aanbod.
  2EKE010206 - Het Ekers seniorenbeleid zet in op het informeren over onderwerpen die senioren aanbelangen en op het faciliteren van activiteiten allerhande die senioren aanspreken

  Besluit

  Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege keurt het aanvullend aanbod voor senioren in de jaarwerking 2023 goed.

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Artikel 3

  Het districtscollege geeft opdracht aan:

  Dienst Taak
  EK/OS/COM de communicatietrajecten per activiteit uit te voeren zoals opgenomen in dit besluit.
  EK/SL/SEN het aanbod verder uit te werken.
  11.

  2023_DCEK_00040 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen

  Samenstelling

  Aanwezig
  Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Secretaris
  Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Voorzitter
  Koen Palinckx, districtsburgemeester
  11.

  2023_DCEK_00040 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

  2023_DCEK_00040 - Mededelingen - Collegepunten stad Antwerpen met betrekking tot district Ekeren - Kennisneming

  Motivering

  Aanleiding en context
  Op het college van burgemeester en schepenen worden agendapunten over het district Ekeren besproken waarover het districtsbestuur geen beslissingsbevoegdheid heeft. Deze beslissingen kunnen van belang zijn voor inhoudelijke dossiers op districtsniveau.
  Argumentatie
  Om het districtscollege op de hoogte te houden van beslissingen die het college nam met betrekking tot het district Ekeren, wordt een lijst ter kennisneming voorgelegd.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
  2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

  Besluit

  Het districtscollege Ekeren neemt kennis van het volgende besluit.
  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege neemt kennis van onderstaande oplijsting met collegebeslissingen:

  Datum

  Jaarnummer

  Titel

  17/02/20232023_CBS_00894
  Stedelijk patrimonium. Onderhoud. Zwembad De Schinde, Oorderseweg 83, 2180 Ekeren - Onderhoudscontract totale waarborg. Jaarbon - Goedkeuring
  17/02/20232023_CBS_00979
  District Ekeren. Beenhouwerstraat, Klein Hagelkruis. Wegeniswerken. SWOU12388 - Projectdefinitie en concept. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring
  17/02/2023 2023_CBS_00991
  District Ekeren. Pastoor De Vosstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring
  17/02/20232023_CBS_00866
  Binnengemeentelijke decentralisatie. 2023 week 7 - Toewijzing brieven en adviezen districten - Goedkeuring
  17/02/20232023_CBS_00907
  Ondersteuning. Jeugd. Professioneel jeugdwerk - Vastlegging nominatief krediet 2023. Afsprakennota's 2023 - Goedkeuring
  17/02/20232023_CBS_00908 
  Ondersteuning. Jeugd. Professioneel jeugdwerk - Aanpassing afsprakennota's 2022-2023 - Vastlegging en uitbetaling nominatief krediet 2023 - Goedkeuring
  17/02/20232023_CBS_00343 
  Welzijn - Huizen van het Kind - Masterplan Huizen van het Kind 2.0 - Goedkeuring
  24/02/20232023_CBS_01182
  District Ekeren. Kattenberg - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring
  24/02/20232023_CBS_01183
  District Ekeren. Gebroeders Leemansstraat - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring 
  24/02/20232023_CBS_01184
  District Ekeren. Oorderseweg - Aanvullend verkeersreglement - Goedkeuring

   

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.
  10.

  2023_DCEK_00039 - Districtscollege Ekeren - Notulen 14 februari 2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Aanwezig
  Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Secretaris
  Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Voorzitter
  Koen Palinckx, districtsburgemeester
  10.

  2023_DCEK_00039 - Districtscollege Ekeren - Notulen 14 februari 2023 - Goedkeuring

  2023_DCEK_00039 - Districtscollege Ekeren - Notulen 14 februari 2023 - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context

  Het districtscollege vergaderde op 14 februari 2023. Wies Meeusen was verontschuldigd.

  Argumentatie

  Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in de eerstvolgende gewone zitting.

  Regelgeving: bevoegdheid

  Artikelen 132, 277 en 278§2 1ste lid van het Decreet Lokaal Bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

  Artikelen 50 en 129 van het Decreet Lokaal Bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op de eerstvolgende vergadering van het districtscollege. De goedgekeurde notulen worden voor de volgende vergadering van het districtscollege na het districtscollege waarop de notulen werden goedgekeurd aan de districtsraadsleden bezorgd.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
  2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

  Besluit

  Het districtscollege Ekeren keurt eenparig het volgende besluit goed.
  Het districtscollege ekeren beslist:

  Artikel 1

  Het districtscollege keurt de notulen van 14 februari 2023 goed. 

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

  Artikel 3

  Het districtscollege geeft opdracht aan:

  Dienst Taak
  Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
  9.

  2023_DCEK_00038 - Adviesraden en inspraak - Verslag jeugdraad Ekeren - Kennisneming

  Kennis genomen

  Samenstelling

  Aanwezig
  Koen Palinckx, districtsburgemeester; Annemie Plompen, districtsschepen; Marc Elseviers, districtsschepen; Mick De Maere, districtsschepen; Fabienne Van Damme, Districtsschepen; Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Secretaris
  Wies Meeusen, Districtssecretaris
  Voorzitter
  Koen Palinckx, districtsburgemeester
  9.

  2023_DCEK_00038 - Adviesraden en inspraak - Verslag jeugdraad Ekeren - Kennisneming

  2023_DCEK_00038 - Adviesraden en inspraak - Verslag jeugdraad Ekeren - Kennisneming

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Aanleiding en context
  Om de advisering vlot te laten verlopen keurde de gemeenteraad op 16 december 2013 (jaarnummer 828) de vernieuwde aanpak van inspraak, advies en medebeheer adviesorganen cultuur, sport, jeugd en senioren goed.

  Op 8 februari 2023 vond een vergadering plaats van de seniorenraad district Ekeren.
  Argumentatie

  De verslagen van de adviesraden worden ter kennisneming voorgelegd aan het districtscollege en de districtsraad.

  Beleidsdoelstellingen

  9 - Decentralisatie
  2EKE01 - We verzekeren de toekomst van Ekeren door samen te bouwen aan een meerkernig groen district waar een gevarieerd en kwaliteitsvol publiek aanbod aanwezig is
  2EKE0103 - We voeren een kostenbewust beleid dat rekening houdt met de realiteit en dat wordt gekenmerkt door efficiënt en effectief beheer.
  2EKE010301 - Het district Ekeren bestuurt op een sterke en efficiënte manier

  Besluit

  Het districtscollege ekeren legt het volgende voor aan de districtsraad ekeren:

  Artikel 1

  De districtsraad neemt kennis van het verslag van de volgende districtsadviesraad:

  Districtsadviesraad Datum vergadering
  jeugdraad
  8 februari 2023

  Artikel 2

  Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.