Terug
Gepubliceerd op 13/06/2023

2023_DCBZL_00140 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 12/06/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00140 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming 2023_DCBZL_00140 - Reglementen - Ondersteuning onder reglement - Kennisneming

Motivering

Aanleiding en context

Het collegebesluit van 12 mei 2017 legde de bevoegdheden van het districtscollege vast (jaarnummer 4463).

Bij de praktische uitwerking bleek een delegatie van het districtscollege naar de districtssecretaris wat betreft het toekennen en uitbetalen van ondersteuningen onder reglement die kleiner dan of gelijk zijn aan 500,00 EUR aangewezen.

Het districtscollege keurde deze delegatie goed op 17 december 2018 (jaarnummer 305).

Datzelfde besluit bepaalt dat het districtscollege maximaal en gestructureerd wordt geïnformeerd.

Dit besluit legt het districtscollege de door de districtssecretaris toegekende ondersteuningen onder reglement kleiner dan of gelijk aan 500,00 EUR ter kennisneming voor.

Juridische grond

 • de wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en aanwending van sommige toelagen;
 • het kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595);
 • het ondersteuningsreglement mountainbikevignet Grenspark Kalmthoutse Heide, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 20 december 2021 (jaarnummer 77);
 • het ondersteuningsreglement gansrijders, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 24 oktober 2022 (jaarnummer 44);
 • het ondersteuningsreglement project, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 24 oktober 2022 (jaarnummer 45);
 • het ondersteuningsreglement vorming, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 24 oktober 2022 (jaarnummer 46);
 • het ondersteuningsreglement buurtmakers - Lentepoets, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 24 oktober 2022 (jaarnummer 47);
 • het ondersteuningsreglement buurtmakers - Polder Clean Up, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 24 oktober 2022 (jaarnummer 48);
 • het ondersteuningsreglement buurtmakers - Activiteit, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 24 oktober 2022 (jaarnummer 49);
 • het ondersteuningsreglement werking vrijetijdsverenigingen, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 24 oktober 2022 (jaarnummer 51);
 • het ondersteuningsreglement buurtmakers - Speelstraten, goedgekeurd door de districtsraad in zitting van 19 december 2022 (jaarnummer 65).

Regelgeving: bevoegdheid

Het besluit van 17 december 2018 bepaalt dat de districtssecretaris bevoegd is voor het toekennen en uitbetalen of weigeren van toelagen onder reglement (exploitatie en investeringen) kleiner dan of gelijk aan 500,00 EUR.

Argumentatie

Tijdens de periode van 1 mei tot en met 31 mei 2023 keurde de districtssecretaris de toekenning van de ondersteuningen goed voor een totaalbedrag van 1.367,00 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0106 - Strategisch Programma: Verbindend
2BZL010601 - Ondersteuning

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege neemt kennis van de onder reglement toegekende ondersteuningen kleiner dan of gelijk aan 500,00 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen

 • Ondersteuningen_mei_Bezali.pdf