Terug
Gepubliceerd op 27/06/2023

2023_DCBZL_00148 - Monnikenhofstraat, Putsebaan. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13833A - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
ma 26/06/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00148 - Monnikenhofstraat, Putsebaan. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13833A - Goedkeuring 2023_DCBZL_00148 - Monnikenhofstraat, Putsebaan. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13833A - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2021/01581
BestekGoedkeuring college4 juni 20214499
publicatie
7 juni 2021
GunningGoedkeuring college10 september 20217308
Sluiting opdracht
13 september 2021

Op 10 september 2021 (jaarnummer 7308) gunde het college de raamovereenkomst " voor het aanleggen en herstellen van halfverharde wegen en grindgazon in parken of op openbaar domein”, op basis van bestek GAC/2021/01581, in eerste rang aan de firma Green Road nv, Brugstraat 16-C te 9260 Wichelen, met ondernemingsnummer 0477.383.322.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 13 september 2021.

Het district wenst volgende werken uit te voeren in het lokale deel van de Monnikenhofstraat::

  • aanpak van 2 onverharde wegen: frezen van bestaande toplaag, infrezen van 10cm kalksteenslag 0/20 en tonrond verdichten
    • Monnikenhofstraat 275-289 (Ponderosa)             650 x 4 = 2.600m²;
    • Putsebaan 275-278-Scheidreef                                 85 x 4,5 = 382,5m².

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13833A ter goedkeuring voor.

Juridische grond

Artikel 43 §5 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met meer dan één ondernemer, wordt die raamovereenkomst uitgevoerd op een van de volgende wijzen: 

1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst;

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Monnikenhofstraat is deels lokaal, deels bovenlokaal. De Putsebaan is een lokale straat.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2021/01581, de opdracht SWPR13833A, Monnikenhofstraat, Putsebaan op, voor een bedrag van 25.499,45 EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten laste vanGunningPH en VH21% btwTotaal
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

25.499,45

5.325,31

6.473,20

37.297,96

Uitvoeringstermijn: 5 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

Prijsherziening en overschrijding VH
Opdrachten vanaf 13 oktober 2022
Prijsherziening

2.775,36

10,884%

Overschrijding VH

2.549,95

10,00%

Algemene financiƫle opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005557136 opgemaakt voor een bedrag van 37.297,96 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het  districtscollege keurt de opdracht SWPR13833A voor de wegeniswerken in de Monnikenhofstraat, Putsebaan, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed voor een bedrag van 25.499,45 EUR (exclusief btw). De werken worden, op basis van het bestek GAC/2021/01581, uitgevoerd door de firma Green Road nv, Brugstraat 16-C te 9260 Wichelen, met ondernemingsnummer 0477.383.322. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen budget 37.297,96 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiƫle aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13833A

Green Road nv
Brugstraat 16-C
9260 Wichelen

ondernemingsnummer
0477.383.322
rekeningnummer:
BE10 1424 0229 5704

37.297,96 EURbudgetplaats:5022500000
budgetpositie:224
functiegebied:2BZL010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2BL090610
budgetperiode:2300
4005557136

Bijlagen

  • 20230531_13833_Greenroad_fase_2.xlsx
  • Contour_Monnikenhofstraat_275-289_Ponderosa.PNG
  • Contour_Putsebaan_275-278_Scheidreef.PNG