Terug
Gepubliceerd op 19/07/2023

Notulen  districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo

ma 26/06/2023 - 18:30 districthuis Berendrecht-Zandvliet-Lillo

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Verontschuldigd

Pascale De Langhe, districtsschepen

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester

Agendapunten

1.

2023_DCBZL_00147 - Districtscollege - Notulen 19 juni 2023 - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Pascale De Langhe, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
1.

2023_DCBZL_00147 - Districtscollege - Notulen 19 juni 2023 - Goedkeuring

2023_DCBZL_00147 - Districtscollege - Notulen 19 juni 2023 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Het districtscollege werd gehouden op 19 juni 2023. Iedereen was aanwezig, behalve mevrouw Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris.  

Regelgeving: bevoegdheid

Artikelen 132 en 277 van het Decreet lokaal bestuur belasten de districtssecretaris met het opstellen en bewaren van de notulen van het districtscollege. De notulen vermelden in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en het gevolg dat eraan werd gegeven. Zij vermelden duidelijk alle genomen beslissingen.

Artikelen 50 en 129 van het Decreet lokaal bestuur bepalen dat de notulen worden goedgekeurd op een volgende vergadering van het districtscollege. De originelen van de notulen van het districtscollege worden, na goedkeuring, door de voorzitter van het districtscollege en door de districtssecretaris ondertekend. De goedgekeurde notulen worden in de loop van de week na de goedkeuring aan de raadsleden bezorgd, hetzij elektronisch, hetzij fysiek.

Argumentatie

Het districtscollege dient de notulen van de zitting goed te keuren in een volgende gewone zitting.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de notulen van 19 juni 2023 goed. 

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het districtscollege geeft opdracht aan:

Dienst Taak
Districtssecretaris De notulen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn te bezorgen aan de districtsraadsleden.
2.

2023_DCBZL_00148 - Monnikenhofstraat, Putsebaan. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13833A - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Pascale De Langhe, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2.

2023_DCBZL_00148 - Monnikenhofstraat, Putsebaan. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13833A - Goedkeuring

2023_DCBZL_00148 - Monnikenhofstraat, Putsebaan. Wegeniswerken - Opdracht SWPR13833A - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context
FaseActieDatumJaarnummer
Bestek GAC/2021/01581
BestekGoedkeuring college4 juni 20214499
publicatie
7 juni 2021
GunningGoedkeuring college10 september 20217308
Sluiting opdracht
13 september 2021

Op 10 september 2021 (jaarnummer 7308) gunde het college de raamovereenkomst " voor het aanleggen en herstellen van halfverharde wegen en grindgazon in parken of op openbaar domein”, op basis van bestek GAC/2021/01581, in eerste rang aan de firma Green Road nv, Brugstraat 16-C te 9260 Wichelen, met ondernemingsnummer 0477.383.322.
De toewijzingsbrief werd verzonden op 13 september 2021.

Het district wenst volgende werken uit te voeren in het lokale deel van de Monnikenhofstraat::

  • aanpak van 2 onverharde wegen: frezen van bestaande toplaag, infrezen van 10cm kalksteenslag 0/20 en tonrond verdichten
    • Monnikenhofstraat 275-289 (Ponderosa)             650 x 4 = 2.600m²;
    • Putsebaan 275-278-Scheidreef                                 85 x 4,5 = 382,5m².

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de opdracht SWPR13833A ter goedkeuring voor.

Juridische grond

Artikel 43 §5 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met meer dan één ondernemer, wordt die raamovereenkomst uitgevoerd op een van de volgende wijzen: 

1° volgens de voorwaarden van de raamovereenkomst, zonder dat de opdracht opnieuw voor mededinging wordt opengesteld, wanneer de overeenkomst alle voorwaarden bevat met betrekking tot de uitvoering van de betrokken werken, leveringen of diensten alsmede de objectieve voorwaarden ter bepaling van de ondernemers die deze als partij bij de raamovereenkomst zullen uitvoeren; laatstbedoelde voorwaarden worden vermeld in de opdrachtdocumenten voor de raamovereenkomst;

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Monnikenhofstraat is deels lokaal, deels bovenlokaal. De Putsebaan is een lokale straat.

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4° 5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521), binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Argumentatie

Voor de uitvoering van deze werken maakte de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling, op basis van de raamovereenkomst GAC/2021/01581, de opdracht SWPR13833A, Monnikenhofstraat, Putsebaan op, voor een bedrag van 25.499,45 EUR (exclusief btw).

Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen (PH) en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden (VH) bedraagt het vast te leggen budget (in EUR):

Ten laste vanGunningPH en VH21% btwTotaal
District Berendrecht-Zandvliet-Lillo

25.499,45

5.325,31

6.473,20

37.297,96

Uitvoeringstermijn: 5 werkdagen.
Prijsherziening: volgens raamovereenkomst.

Prijsherziening en overschrijding VH
Opdrachten vanaf 13 oktober 2022
Prijsherziening

2.775,36

10,884%

Overschrijding VH

2.549,95

10,00%

Algemene financiële opmerkingen

Voor deze werken werd bestelbon 4005557136 opgemaakt voor een bedrag van 37.297,96 EUR.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het  districtscollege keurt de opdracht SWPR13833A voor de wegeniswerken in de Monnikenhofstraat, Putsebaan, district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, goed voor een bedrag van 25.499,45 EUR (exclusief btw). De werken worden, op basis van het bestek GAC/2021/01581, uitgevoerd door de firma Green Road nv, Brugstraat 16-C te 9260 Wichelen, met ondernemingsnummer 0477.383.322. Rekening houdend met de btw, prijsherzieningen en de eventuele overschrijding van de vermoedelijke hoeveelheden bedraagt het vast te leggen budget 37.297,96 EUR.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Opdracht SWPR13833A

Green Road nv
Brugstraat 16-C
9260 Wichelen

ondernemingsnummer
0477.383.322
rekeningnummer:
BE10 1424 0229 5704

37.297,96 EURbudgetplaats:5022500000
budgetpositie:224
functiegebied:2BZL010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma:2BL090610
budgetperiode:2300
4005557136
3.

2023_DCBZL_00149 - Ondersteuning - Projectondersteuning - GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Pascale De Langhe, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
3.

2023_DCBZL_00149 - Ondersteuning - Projectondersteuning - GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

2023_DCBZL_00149 - Ondersteuning - Projectondersteuning - GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW - Toekenning en uitbetaling ondersteuning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 57) keurde de districtsraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. 

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 45) keurde de districtsraad het reglement projectondersteuning goed. 

GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW dient een aanvraag in voor ondersteuning op basis van het reglement projectondersteuning. Op 29 en 30 september 2023 organiseren zij Dance With The Reds.

De volgende  uitgaven worden voorzien voor het evenement:

InkomstenEuro 
toegangsticket aan 5,00 EUR (Schatting 250 deelnemers) 1.250,00 EUR
uitgaven
Huur evenementenhal 1.000,00 EUR
Sabam400,00 EUR
Huur klank en lichtinstallatie1.000,00 EUR
Drukwerk500,00 EUR 

Totaal inkomsten: 1.250,00 EUR. 

Totaal uitgaven: 2.900,00 EUR. 


Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595}.

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 7 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de ondersteuning van lokale evenementen door derden.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW
1.000,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
GANZERIJDERS ZANDVLIET - VERMAAK NA ARBEID JONGE RUITERS VZW
Zuidvest 8
2040 Antwerpen
0881.544.809
BE24 2200 3529 8538

1000,00 EURbudgetplaats: 5024500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2BZL010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090710
budgetperiode: 2300

4505152031
4.

2023_DCBZL_00150 - Ondersteuning - Werkingsondersteuning. Actieve Molens fv. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig
Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris
Afwezig
Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris
Verontschuldigd
Pascale De Langhe, districtsschepen
Secretaris
An De Visscher, districtssecretaris
Voorzitter
Carl Geeraerts, districtsburgemeester
4.

2023_DCBZL_00150 - Ondersteuning - Werkingsondersteuning. Actieve Molens fv. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

2023_DCBZL_00150 - Ondersteuning - Werkingsondersteuning. Actieve Molens fv. Toekenning en uitbetaling - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten
Aanleiding en context

Op 28 november 2022 (jaarnummer 00057) keurde de districtsraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed.

Op 24 oktober 2022 (jaarnummer 51) keurde de districtsraad het ondersteuningsreglement voor werkingsondersteuning aan vrijetijdsverenigingen goed. 

Actieve Molens fv diende een aanvraag in voor ondersteuning op basis van dit ondersteuningsreglement voor werkingsondersteuning aan vrijetijdsverenigingen.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Regelgeving: bevoegdheid

Binnengemeentelijke decentralisatie

In het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.

Artikel 2 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale cultuurbeleid.
Artikel 3 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale sportbeleid.
Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale jeugdbeleid.
Artikel 5 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor het lokale seniorenbeleid.

Argumentatie

De gevraagde ondersteuning van Actieve Molens fv voldoet aan de voorwaarden van het reglement en wordt goedgekeurd.

Besluit

Het districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo keurt eenparig het volgende besluit goed.
Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de toekenning en uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

Actieve Molens fv550,00 euro

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Actieve Molens fv
Zandvlietse Dorpstraat15
2040 Antwerpen
NXX0042373756
BE95 9731 6870 4858


550,00 EUR budgetplaats:5024500000
budgetpositie:6496500
functiegebied:2BZL010601A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2BL090710
budgetperiode:2300
4505152667
5.

2023_DCBZL_00151 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 19 juni 2023 - Kennisneming

Kennis genomen
5.

2023_DCBZL_00151 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 19 juni 2023 - Kennisneming

2023_DCBZL_00151 - Districtscollege - Mededelingen. Verslag informeel districtscollege 19 juni 2023 - Kennisneming