Terug
Gepubliceerd op 03/05/2023

2023_DCBZL_00100 - GAC/2020/01392/P1/BZL04 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

districtscollege Berendrecht Zandvliet Lillo
di 02/05/2023 - 18:30 digitale zitting
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Carl Geeraerts, districtsburgemeester; Rudi Sempels, districtsschepen; Sandra Suykerbuyk, districtsschepen; Pascale De Langhe, districtsschepen; An De Visscher, districtssecretaris

Afwezig

Liesbeth Sleymer, plaatsvervangend districtssecretaris

Secretaris

An De Visscher, districtssecretaris

Voorzitter

Carl Geeraerts, districtsburgemeester
2023_DCBZL_00100 - GAC/2020/01392/P1/BZL04 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring 2023_DCBZL_00100 - GAC/2020/01392/P1/BZL04 - Structureel onderhoud speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen. Nieuwe deelopdracht - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 26 februari 2021 (jaarnummer 1621) besliste het college om de raamovereenkomst GAC/2020/01392 voor het onderhouden en herstellen van speel- en sporttoestellen en speel- en sportterreinen, perceel 1 "onderhouds- en herstelwerkzaamheden", te gunnen aan de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Argumentatie

Om structurele onderhoudswerken aan speel- en sportterreinen en aan speel- en sporttoestellen op verschillende locaties in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo te kunnen uitvoeren, stelt de bedrijfseenheid Stadsontwikkeling voor om, op basis van de raamovereenkomst GAC/2020/01392 perceel 1, een nieuwe deelopdracht BZL04 goed te keuren en een beschikbaar krediet van 12.058,05 EUR (onvoorziene omstandigheden en btw inbegrepen) te voorzien.

De werken zullen uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke ondernemingsnummer 0405.009.246.

werken

prijs offerte exclusief btw

10% onvoorziene kostentotaal inclusief onvoorziene kostenherziening 21,373%totaal inclusief herziening
btw 21%

prijs offerte inclusief herziening en inclusief btw

belijning

945,00 EUR

NVT945,00 EUR201,97 EUR1.146,97 EUR
240,86 EUR

1.387,83 EUR

zandbakken6.605,00 EUR660,50 EUR7.265,50 EUR1.552,86 EUR8.818,36 EUR
1.851,86 EUR
10.670,22 EUR

totaal7.550,00 EUR660,50 EUR
8.210,50 EUR
1.754,83 EUR9.965,33 EUR
2.092,72 EUR12.058,05 EUR

Juridische grond

Artikel 43 §4 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat als een raamovereenkomst is gesloten met één enkele deelnemer, de erop gebaseerde opdrachten aan hem worden gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voorwaarden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met het collegebesluit van 17 augustus 2007 (jaarnummer 10513) besliste het college om de bevoegdheden waarover het beschikt op grond van artikels 57 §3, 4°,5° en 6° van het Gemeentedecreet en op grond van het gemeenteraadsbesluit van 25 juni 2007 (jaarnummer 1521) binnen de beleidsdomeinen van de districten, over te dragen aan de districtscolleges met ingang van 1 oktober 2007.

Met het collegebesluit van 12 mei 2017 (jaarnummer 04463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd. Het districtscollege is bevoegd voor de aanleg, heraanleg en het onderhoud van lokale pleinen met sportaccomodatie (artikel 3), en de aanleg, heraanleg en het onderhoud van lokale speelterreinen (artikel 4).

Op 31 mei 2021 (jaarnummer 309) heeft de gemeenteraad de gecoördineerde lijst met bovenlokale locaties goedgekeurd. De terreinen die in aanmerking komen voor dit besluit, zijn lokale terreinen.

Algemene financiële opmerkingen

District Berendrecht-Zandvliet-Lillo maakte voor deze werken bestelbon 4005550375 op voor een bedrag van 12.058,05 EUR inclusief btw.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2BZL01 - Een warme polder voor iedereen
2BZL0101 - Bereikbaar, veilig en leefbaar
2BZL010101 - Openbaar domein (lokaal)

Besluit

Het districtscollege berendrecht zandvliet lillo beslist:

Artikel 1

Het districtscollege keurt de deelopdracht GAC/2020/01392/P1/BZL04, voor structurele onderhoudswerken aan speel- en sportterreinen/speel- en sporttoestellen op verschillende locaties in district Berendrecht-Zandvliet-Lillo, voor een bedrag van 9.965,33 EUR + 2.092,72 EUR (21% btw) = 12.058,05 EUR, goed. Op basis van bestek GAC/2020/01392 perceel 1 kunnen de werken uitgevoerd worden door de firma Aannemersbedrijf Buytaert bvba, Moortelstraat 25 te 9150 Kruibeke, ondernemingsnummer 0405.009.246.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Structurele onderhoudswerken speel- en sportterreinen / speel- en sporttoestellen GAC/2020/01392/P1/BZL04

vast te leggen op
Aannemersbedrijf Buytaert bvba
Moortelstraat 25
9150 Kruibeke
ondernemingsnummer: NBE0405.009.246
IBAN: BE12 2930 3945 3692

12.058,05 EUR
inclusief btw
budgetplaats speel: 5021000000 
budgetplaats sport: 5021500000
budgetpositie: 220
functiegebied: 2BZL010101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2BL090610
budgetperiode: 2300 
4005550375

Bijlagen

  • raming_belijning.xlsx
  • raming_zandbakken.xlsx